Forsvarsbygg og samfunnet

Vi som jobbar i Forsvarsbygg, er bevisste på at verksemda vår er sett til å forvalte fellesskapet sine ressursar. Gjennom dei tenestene vi leverer, gir vi eit viktig bidrag til Forsvaret. Samtidig er mange lokalsamfunn prega av aktivitetane våre. Vi er ein stor innkjøpar av varer og tenester, noko som i mange tilfelle er med på å bidra sterkt til det lokale servicetilbodet på dei stadene vi er representerte.

Vi er bevisste på at vi ikkje øydelegg for etterkommarane våre ved å forureine miljøet, anten det gjeld grunn-, vass-, luft- eller støyforureining. Vi ryddar òg opp etter tidlegare miljøsynder. Gjennom dei Nasjonale festningsverka vi forvaltar, har vi òg eit betydeleg ansvar i det nasjonale kulturminnevernet.

Forsvarsbygg har ei rolle som er større enn årsresultata. Derfor ønskjer vi å vere ei ansvarleg bedrift som tek både miljøet og dei tilsette på alvor.

Innanfor ramma av kjerneverdiane våre –

fokusert, gjensidig tillit, nytenkjande og heilskapleg mangfald

– vil Forsvarsbygg balansere dei økonomiske resultata med ein høg etisk standard.