Stillingstyper - Hva slags kompetanse trenger vi?

Forsvarsbygg er den største eiendomsaktøren i Norge som jobber innenfor alle sider ved eiendom: fra planlegging, bygging og utvikling til vedlikehold, drift og renhold, fra salg og riving til ivaretakelse av nasjonale kulturskatter. Hos oss kan du utvikle spisskompetanse innen ditt fagområde.

Forsvarsbygg er en ingeniørtung bedrift, men vi har også mange ansatte med annen spennende bakgrunn. Her jobber alt fra historikere og arkitekter til jordskiftekandidater og eiendomsmeglere. Vi har også mange dyktige jurister, økonomer, prosjektledere og ansatte med utdanning fra Forsvaret. I våre kjerneleveranser inngår blant annet følgende oppgaver:

Ingeniørtjenester
Våre ingeniører arbeider innen et bredt sett av fagområder. De leder vedlikeholdsoppdrag og utviklingsprosjekter og har ansvar overfor offentlige myndigheter i bygg- og eiendomssaker. Som ingeniør vil du også kunne ha ansvar for generell saksbehandling samt jobbe som prosjektleder for nybygg og ombygginger ute hos kundene våre. Spesialfelt for ingeniører inkluderer branningeniør, elektroingeniør, VVS-ingeniør og miljøingeniør, i tillegg til byggingeniør.

Prosjektledelse
Vår virksomhet er utpreget prosjektbasert. Det er ofte snakk om store komplekse prosjekter med utfordringer innen teknologi, økonomi og ledelse. I tidligfasen utarbeides løsningsdokument og forprosjekt som godkjennes av Forsvarsdepartementet. Prosjektlederne tar hensyn til interesser og innspill fra eiere, brukere, rådgivere og arkitekter. Jobben som prosjektleder kan innebære alt fra å arrangere anbudskonkurranser og evaluere tilbydere på rådgivnings- og entrepenørsiden, til deretter å følge fremdriften helt fram til ferdigstillelse.

Marked/salg
Forsvarsbygg er en moderne eiendomsforvalter med fokus på service, kompetanse og konkurransedyktighet. Brukerne av byggene er vår viktigste målgruppe, men vi har også løpende dialog med sentrale deler av Forsvarets ledelse for å planlegge og prioritere fornyelsestiltak. Våre eiendomsforvaltere har ansvar for å inngå kontrakter med brukerne, mens porteføljeutviklerne har ansvaret for økonomisk oppfølging og løpende eiendomsforvaltning. Du kan jobbe med salg av tidligere militære eiendommer, eller du kan være med å forvalte våre 14 nasjonale festningsverk og bidra til å skape nytt liv på militærhistorisk grunn.