Statsbudsjettet 2016

Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige festninger. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. NFV planlegger med 6,6 MNOK til vedlikeholdsarbeider på Karljohansvern.

Siden 2009 er det utført betydelige vedlikeholdsarbeider på murer og bygninger som del av Forsvarsdepartementets innsats for å ta vare på viktige nasjonale kulturminner. I tillegg har NFV kunnet utføre mer vedlikehold som følge av økte inntekter og effektivisering. Arbeidene ved Karljohansvern de siste årene omfatter rehabilitering og sikring av byggene rundt Garasjetorget, Magasin A, Magasin B og Verftsmuren. De vedlikeholdsprosjektene som er planlagt å gjennomføres i 2016 knytter seg i hovedsak til Artilleriverkstedet, Magasin A og Laboratoriet/Hvite hus.

- Vi er glad for at Karljohansvern blir stadig mer attraktivt som arena for kultur og opplevelser, sier Therese Svartsund, festningsforvalter Karljohansvern. Rundt 100.000 mennesker forventes å ha besøkt festningen innen utgangen av dette året, og nær 2,6 millioner besøkende totalt sett vil ha besøkt en festning i Norge. Det betyr derfor mye å kunne tilby en festning som er velholdt og tilgjengelige for alle som ønsker å besøke den.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk forvalter de nasjonale festningene gjennom verdibevaring og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser til glede for alle brukere og besøkende, og med gode ringvirkninger for lokalsamfunnet. 1. oktober 2015 overleverte forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til Forsvarsministeren. Overordnet målsetting er å styrke landets forsvarsevne gjennom å forsterke forsvarets kjernevirksomhet. NFVs bidrag i dette er å tilrettelegge for at festningene kan bli mer selvfinansierte. Dette skal gjøres gjennom en verdiøkende og aktiv forvaltning, hvor økt utleiegrad og økte leieinntekter skal stå sentralt, sammen med fokus på kostnadseffektiv drift og forvaltning. Inntekter vil i sin helhet gå tilbake til festningene.

Det knytter seg viktige oppdrag ifm ivaretakelse av Karljohansvern. Karljohansvern skal ivaretas som regionalt kulturminne med alle sine historiske vernede og fredede bygg, og skal ivaretas og videreutvikles som et viktig rekreasjonsområde og en sentral kulturarena i Horten by.

Festningene tilrettelegges for ny bruk gjennom leietakere og eksterne samarbeidspartnere. Her på Karljohansvern er Garasjetorget et eksempel på denne typen samarbeid og har blitt en publikumssuksess. Det neste er å gjøre Artilleriverkstedet om til et kulturverksted. Vi ser for oss aktivitet tilknyttet musikkproduksjon, konserter, forestillinger og arrangementer i tillegg til å tilby verkstedplasser. Vi jobber også med konseptutvikling for Magasin B. I tillegg kommer de mange utendørs arrangementene vi har gjennom samarbeid med Marinemusikken, museene, festivalarrangører og flere andre, avrunder Svartsund.

Videre tilrettelegges det for at festningene gjøres allment tilgjengelig med hovedformål å formidle historisk kunnskap og skape arenaer for rekreasjon. I sommer ble det satt opp skilt med QR-koder langs hele den historiske festningsløypa, i tillegg til at det finnes kart på papir. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk tilbyr også landets fremste kompetanse på kulturminnebevaring, en tjeneste som leveres både i ut utenfor egen sektor.