Forvaltningsplaner for vernet bygg og anlegg

Kongelig resolusjon av 01.02.2006 fastslår at det skal utarbeides forvaltningsplaner for eiendom, bygg og anlegg (EBA) med kulturhistorisk verdi. Forsvarsbygg forvalter svært mye vernet EBA og er godt i gang med å utarbeide forvaltningsplaner for denne eiendomsmassen slik myndighetene har bestemt. På denne siden vil forvaltningsplaner for etablissementer forvaltet av Forsvarsbygg bli publisert fortløpende etter som de blir ferdigstilt.