Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gratis beite på Rødsmoen og i Regionfelt Østlandet

I samarbeid med Forsvaret leier Forsvarsbygg ut arealer for beite på Rødsmoen og i Regionfelt Østlandet fra og med sommeren 2021.

Bakgrunn og pris
Forsvarssektoren ser det som positivt at beitedyr kan bidra til å holde vegetasjonen nede på aktuelle treningsarealer for Forsvaret eller ved kulturbetingete setervoller. Leieprisen er følgelig satt til kroner 0,- for de aktuelle områdene.

Det vil inngås en skriftlig kontrakt mellom leietakere og Forsvarsbygg med detaljer omkring beiteperiode (se nedenfor), sikkerhet m.m. Avtaler inngås med en varighet på inntil fem år, med gjensidig og kort oppsigelsestid.

Rødsmoen

Utmarksbeite for storfe

På Rødsmoen øvingsområde tilbys ett til to beiteområder på BT-banen, med muligheter for beiting av storfe i perioden 1. juni – medio september. Et større areal på 500-900 daa er tilgjengelig sør på BT-banen, og et mindre areal på mellom 3-500 daa er tilgjengelig i nord på banen. Areal er fleksibelt ut fra bruk og gjerding, og kan justeres gjennom sesongen.

Beitene ligger på om lag 300 moh,, et åpent område som var skogkledd inntil slutten av 90-tallet. Om lag 50 % av arealet er på god bonitet, og området har vært beitet i 9 sesonger siden 2007. En større bekk, Ygla, med årssikker vannføring, renner gjennom det nedre beiteområdet, i nord er et par mindre bekker tilgjengelig.

I tørkeperioder er det muligheter for bistand til vannfylling fra Skytefeltadministrasjonen. Husdyreier må selv fremskaffe og montere lettgjerde, men noe hjelp og rettledning ved oppsett av gjerde gis av skytefeltadministrasjonen i Rena leir.

Regionfelt Østlandet

I Regionfelt Østlandet er det tilgjengelig beitearealer tilknyttet setervoller og tilgrensende skogsmark. I Slemdalen er også et fellesbeite på ca. 200 daa aktuelt å knytte sammen med Knubbliseter. Vi forutsetter bruk av GPS-halsbånd med "Nofence-teknologi" ved søknad om beite i Regionfelt Østlandet (se https://www.nofence.no).

Dette ble testet i fjor ved Deset Nordseter med en besetning av storfe, hvor det ble høstet god og positiv erfaring. Både storfe, sau og geit er aktuelt så fremt de er utstyrt med "Nofence" GPS-sendere. Beitebruker må selv ha tilgang til slike.

Hovedmålet med beitetiltakene i Regionfeltet er skjøtsel av setervoller, som et ledd i å opprettholde det biologiske mangfoldet. Beiteområdene kan inngå i økologisk produksjon. I deler av området er beiting begrenset til perioden 25. juni – 7. august, men nøyaktig tidsrom for de ulike områdene avtales i forkant.

Nedenfor vises de mest aktuelle beiteområdene i regionfeltet det kan søkes på:

Seter

Åpent beiteareal daa

Areal inkl. skogsmark

m.o.h.

Kommentar

Fellesbeitet + Knubblisetra

200 + 60

Ca. 1700

600-700

Setervoller + fellesbeite. Og omkringliggende skogsmark. Sistnevnte stedvis beitepåvirket

Deset Nordseter

100

>2000

600-830

Setervoller + omkringliggende skogsmark, hvorav sistnevnte er stedvis beitepåvirket

Generell informasjon

Tildeling av beiteområdene vil bli foretatt i samråd med Åmot kommune. Det er aktuelt å inngå beitekontrakter for inntil fem år, med gjensidig kort oppsigelsestid. Lokale bønder fra Åmot, Rendalen og Elverum vil i utgangspunktet bli prioritert, men i forrige beiteperiode ble bønder fra Braskereidsfoss og Brumunddal eksempelvis tildelt kontrakt. Det forutsettes et forskriftsmessig og forsvarlig dyrehold iht. gjeldende lovverk.

Søknadsfrist er 30. april 2021.

Søknader må sendes pr. post eller e-post, og innholde kortfattede opplysninger om drift, besetningsstørrelse og hvilke områder som ønskes omsøkt.

Spørsmål kan rettes til Forsvarsbygg v/ Jan-Rune Samuelsen på tlf. 99 00 31 51.

Søknad sendes:

Forsvarsbygg
Region øst
Postboks 393
2403 Elverum

eller pr. e-post til: Jan.Rune.Samuelsen@forsvarsbygg.no 

Søk innen 30. april

Søknad sendes:

 

Forsvarsbygg
Region øst
Postboks 393
2403 Elverum

 

eller pr. e-post til:
Jan.Rune.Samuelsen@forsvarsbygg.no 

Fant du det du lette etter?