Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Radonkartlegging

Forsvarsbygg har kartlagt radonnivået i alle forsvarssektorens bygg, hvor personell oppholder seg i mer enn to timer daglig. Her kan du lese om hva radon er, hvordan vi gjennomfører målingene og hva dette innebærer for deg.

Bakgrunnen for målingene er krav i strålevernforskriftens med grenseverdier for radon. Forsvarsbygg gjennomfører radonkartlegging hvert femte år i bygg hvor det oppholder seg personell i mer enn to timer per dag. I bygg hvor det tidligere er målt høyt radonnivå, kan det være aktuelt med hyppigere målinger. Forsvarsbygg følger Statens stråleverns anbefalinger, og gjennomfører radonreduserende tiltak ved funn av radonverdier over tiltaksgrensen på 100 Bq/m3

Hva er radon?
Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen, men som ved høy eksponering over lang tid kan utgjøre en helserisiko. Radon avgir stråling, og kan gi økt risiko for lungekreft ved innånding. Radonnivået bør derfor være så lavt som praktisk mulig, og under de anbefalte grenseverdiene.

Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonen i inneluft er blant annet byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen. I tillegg kommer ventilasjon, geologiske forhold og klima.

Radonkonsentrasjonen i luft benevnes med enheten becquerel (Bq) per kubikkmeter: Bq/m3. Statens strålevern anbefaler en tiltaksgrense på 100 Bq/m3, og har satt maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3.

Hvordan måler vi radon?
Forsvarsbygg måler radon med sporfilmer og digitale måleinstrumenter, som plasseres i oppholdsrommene i byggene som skal måles. Hvor mange rom det skal gjøres målinger i avhenger både av størrelse og type bygg.  

Det er driftsteknikerne våre som utfører målingene, men under måleperioden er det viktig at du som leietaker eller bruker husker på at:
-Sporfilmene eller de digitale måleinstrumentene ikke skal flyttes på under måleperioden.
-Målingen skal skje under så normale forhold som mulig, og bygget og lokalene skal brukes som normalt.Sporfilmene eller de digitale måleinstrumentene skal ligge ute i to måneder. Etter endt måling vil målerne  bli samlet  inn og sendtt til et eksternt laboratorie for analyse.

Forsvarsbygg gjennomfører radonmålinger i vinterhalvåret fordi det er på denne tiden av året radonkonsentrasjonen er mest stabil.

Informasjon om resultater
Vi informerer deg om resultatene av radonkartleggingen så snart disse foreligger.

Samtlige resultater, inkludert de fra kartleggingen av arbeidslokaler og kontorbygg, rapporteres direkte til de ulike driftsenhetene i Forsvaret tre ganger i året. Lokale resultater vil også følges opp i den lokale kundedialogen. 

Enkle tiltak, store resultater
Forsvarsbygg følger Statens stråleverns anbefalinger, og gjennomfører radonreduserende tiltak ved funn av forhøyede verdier. For å kunne utføre mest mulig effektive tiltak er det viktig at vi først klarer å finne årsaken til radonproblemet. Aktuelle tiltak for å redusere radonnivået i et bygg må vurderes for hvert enkelt bygg.

Tiltakene varierer avhengig av radonnivået:

100-200 Bq/m3: Enkle tiltak som økt ventilasjon/bedret utlufting og/eller tetting av sprekker i gulv mot grunn.

Over 200 Bq/m3: Vi gjennomfører en grundig tilstandsvurdering. Det kan være aktuelt med punktmåling for å identifisere radonkilden. Type tiltak må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

I fjellhaller vurderer vi aktuelle tiltak i hvert enkelt tilfelle.

Forsvarsbygg følger opp tiltakene med logging av radon både under og etter at tiltak er gjennomført. Om ikke enkle tiltak gir tilstrekkelig reduksjon i radonverdiene, går vi videre med mer omfattende tiltak, som for eksempel ventilering av grunnen/trykkendring med radonsug/radonbrønn.  Dersom tiltaket har hatt ønsket effekt, gjennomfører vi en ny langtidsmåling over to måneder i vinterhalvåret med sporfilm eller radonlogger for å friskmelde bygget. I tilfeller der byggene har balansert ventilasjon gjennomfører vi en døgnvariasjonsmåling.

Vurdering av resultater i arbeidslokaler og kontorbygg
Før vi gjennomfører tiltak i arbeidslokaler og kontorbygg må vi gjøre en vurdering om resultatene er representative for byggenes og rommenes bruk. I og med at opphold i arbeidslokaler kan variere, kan den gjennomsnittlige årsmiddelverdien målt ved sporfilmmetoden være høyere enn den reelle radonkonsentrasjonen i brukstiden. Økt ventilasjon ved bruk og endrede trykk­forhold ved drift av ventilasjonsanlegg, er den vanligste årsaken til slike variasjoner.          

Forsvarsbygg følger Statens stråleverns anbefalinger, og gjennomfører målinger med elektroniske radonloggere, som viser døgnvariasjonene. Målt radonkonsentrasjon i brukstiden vil da vise hvorvidt det er nødvendig med radonreduserende tiltak.

Har du spørsmål?
Hvis du har spørsmål knyttet til den praktiske gjennomføring av radonmålingene, kan du ta kontakt med Forsvarsbygg servicesenter på tlf: 468 70 400 eller e-post: servicesenter@forsvarsbygg.no.

Du kan også lese mer om radon og radonkartlegging på nettsidene til Statens strålevern.

 

 

Kontakt

Smilende kvinne på vårt servicesenter med hodetelefoner med mikrifin

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.