Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grunn og vatn

Vi jobbar kontinuerleg med å kartleggje og overvåke nivået av forureining på eigedommane til forsvarssektoren rundt om i landet, og gjennomfører forebyggande og avbøtande tiltak ved behov. Under kan du finne informasjon om dei ulike prosjektane og laste ned rapportane.

Registrering av grunnforureining
I 1990-1991 gjennomførte vi ei landsomfattande kartlegging av depoinar og forureina grunn på eigedommane til forsvarssektoren, som blei registrert i grunnforureiningsdatabasen til Klima- og forureiningsdirektoratet. I 2010 starta vi eit nytt registreringsprosjekt for blant anna å kartfeste skytebaner, tidligare registrert forurenset grunn, samt nyoppdaga forureining. Disse opplysningene skal etter kvart også leggjes inn i databasen til direktoratet.

Undersøkingar og tiltak i forureina grunn og sedimentar
Vi gjennomfører miljøtiltak på ulike forureina lokalitetar over heile landet. Under finn du ein rapport som gjer deg oversikt over arbeidet gjort på avfallsfyllinger, skytefelt, samt forureina grunn og sedimentar.

Miljølab Terningmoen - Eit av mange tiltak for å redusere forureining av grunn og vatn
I fleire år har vi samarbeida med Forsvarets forskningsinstitutt og andre konsulentar og forskarar i arbeidet med å finne metoder for å redusere avrenning av metallar frå skyte- og øvingsfelt. Forsvarsbygg har blant anna etablert eit forsøksanlegg i Terningmoen skyte- og øvingsfelt på Elverum hvor ein kan teste ut metoder for å fjerne metaller frå vatn. Nokre av metodene som testas ut er naturlig utfelling i fangdammer, tilsetting av fellingskjemikaliar og bruk av ulike filtar. Vi har i tillegg pilot- og fullskala anlegg andre stader i landet der vi tester andre metodar. Eit viktig arbete er å forebyggje ny forureining, og det forskast derfor også på metoder som kan vere med å forhindre metallutlekking frå kulefang (skytevollar). 

  • Kartlegging av ammunisjonsrelatert forurensning i Halkavarre skyte- og øvingsfelt i Finnmark (FFI 2012)

Program grunnforurensning
I 2006-2008 kartla vi vasskvalitet og avrenning av metaller, sprengstoff og kvitt fosfor i elvar og bekkar i 47 skyte- og øvingsfelt. Analysene viser at det er mindre forureining enn forventet i elvar og bekkar frå skyte- og øvingsfeltene.

SWECO Norge har gjennomført kartlegginga for oss. Kartlegginga er en oppfølging av våre tidligare undersøkingar av avrenning av metall frå 1991-2005 gjennomført av NIVA.

Dr.scient. i miljøteknologi Grete Rasmussen i vår miljøseksjon har vært prosjektleder for "Program grunnforurensning" som ble gjennomført i samarbeid med Sweco Norge.

Vi har fortløpande satt i verk nødvendige avbøtande tiltak på bakgrunn av kartleggingane. Eksemplar på dette er: mindre skyting på harde flater, nye mål for kvitt fosfor granatar, overgång til blyfri ammunisjon, overgång til avrenningssikre kulefangere, ikke graving i forurensede masser, miljøsanering etc.

Hovedfunn:

  • 600 vannprøver er analysert for hvitt fosfor. Det er ikke påvist hvitt fosfor i noen av prøvene
  • 1600 vannprøver er analysert for metaller. Det er målt forhøyede konsentrasjoner av metaller i flere bekker nær skytebanene. Men det er ikke påvist vesentlige forhøyde verdiene som påvirker vannkvaliteten i elvene og bekkene utenfor feltene.
  • 130 vannprøver er analysert for sprengstoff. Det er påvist lave konsentrasjoner av sprengstoff kun i en bekk i Mjølfjell og en bekk på Ulven.

Program Grunnforurensing har hatt en kostnadsramme på 6 millioner kroner. Resultatene er fortløpende rapportert til forurensningsmyndighet og andre offentlige organer. Vi har samla alle undersøkelsene i en sluttrapport.

Sluttrapporter "Program grunnforurensning" 2006-2008 for markedsområdene i Forsvarsbygg finnes under. Rapportene for hvert markedsområde er basert på ein helhetlig rapport for alle skyte- og øvingsfelt i hele landet. Derfor vil det se ut som om deler av rapporten mangler. Felles for alle rapportene er kapitlene 1 - 5.

Avrenning av metall frå skyte- og øvingsfelt
Som ei forlenging av "Program grunnforurensning " har dei fleste av skyte- og øvingsfeltene blitt overvåka vidare. Disse overvåkas med ulik hyppighet. Formålet er å registre endring i utlekking av metaller for å kunne iverksette avbøtande tiltak.

Nedenfor finnes rapportane fra tungmetallovervåkinga i 2016 for kvart område:

 
Nedenfor finnes rapportane fra tungmetallovervåkinga i 2015 for kvart markedsområde:


Nedenfor finnes rapportane fra tungmetallovervåkinga i 2014 for kvart markedsområde:

Nedenfor finnes rapportane fra tungmetallovervåkinga i 2013 for kvart markedsområde:

 

Nedenfor finnes rapportane fra tungmetallovervåkinga i 2012 for kvart markedsområde:


Nedenfor finnes rapportane fra tungmetallovervåkinga i 2011 for kvart markedsområde:

 

Forsvarsbygg har sida 1990-åra overvåka vasskvaliteten i 25 skyte- og øvingsfelt. Fram til 2005 overvåka vi førekomsten av bly og kobber. Den siste utgåva av rapporten ligg her:

Undersøkelser etter hvitt fosfor, sprengstoff og tungmetaller i Porsangmoen/Halkavarre skyte- og øvingsfelt i Finnmark

Forsvarsbygg har undersøkt bekker, elver, fisk og sediment for tungmetaller, hvitt fosfor og sprengstoff i Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt. Det er også foretatt undersøkelser etter hvitt fosfor i nyrer og lever i reinsdyr. Det er kun funnet svært lave nivåer av metaller, sprengstoff og hvitt fosfor i fiskeinnvoller og sedimenter. Det er ikke funnet sprengstoffrester eller hvitt fosfor i fiskekjøtt. Konklusjonen fra Akvaplan-niva er at funnene av hvitt fosfor, metaller og sprengstoff er lave og medfører ingen risiko for mennesker som bruker vannene til rekreasjon og fiske og benytter fisk til konsum. 

Resultatene fra undersøkelser i reinsdyr, fisk og sediment ligger i hhv et notat og rapport i linkene under. For resultater fra analyser fra bekker og elver se rapporten "Program grunnforurensning" lenger oppe på siden.

Undersøkelser av hvitt fosfor, sprengstoff og metaller i fisk og sediment i Hengsvann skyte- og øvingsfelt

Forsvarsbygg har undersøkt fisk og sediment for tungmetaller, hvitt fosfor og sprengstoff i Hengsvann skyte- og øvingsfelt. Det er funnet svært lave nivåer av metaller og hvitt fosfor i fisk og sediment. Det er funnet spor av sprengstoff i enkelte fisker og moderate konsentrasjoner av sprengstoff i sediment.

Akvaplan-niva, som har gjort undersøkelsene i samarbeid med Forsvarsbygg, konkluderer med at nivåene av hvitt fosfor og sprengstoff i fiskeprøvene er svært lave og langt under hva som er farlig inntak for mennesker. Fisk fra Hengsvannet kan trygt spises og gir ingen helsemessig påvirkning. Fiskebestanden i Hengsvannet er normal.

Samlerapport av undersøkelser etter hvitt fosfor i skytefeltene i Troms
2004-2008

Forsvarsbygg har undersøkt krater i målområdene, bekker, elver, fiskevann, drikkevann, sediment, fisk, sopp, bær, beiteplanter og elg for hvitt fosfor og sprengstoff i skyte- og øvingsfeltene Mauken, Blåtind og Setermoen.

Undersøkelsene viser at det er mindre forurensning enn forventet i skyte- og øvingsfeltene i Troms. Det er ikke påvist hvitt fosfor i drikkevann eller i bekker og elver som renner ut fra de tre undersøkte skytefeltene. Befolkningen kan trygt bruke feltene til fiske eller annen rekreasjon. Det er også svært lav risiko for at dyr og fugler får i seg skadelige mengder hvitt fosfor.

Undersøkelser 2008

Gjennom Forsvarsbygg sitt arbeid med å undersøke virkninger etter bruk av hvitt fosfor har Norsk institutt for naturforskning (NINA) ferdigstilt en risikovurdering av biotilgjenglighet med hensyn til beitedyr og fugl i skytefeltene Setermoen, Mauken og Blåtind. Beitedyrproblematikken er grundig behandlet i rapporten, og den viser til at det er lite sannsynlig at beitedyr får i seg skadelige doser med hvitt fosfor. Det er også lite sannsynlig at fugl får i seg hvitt fosfor. Tross i at for eksempel storlom kan komme til å spise fisk med innhold av hvitt fosfor i innvollene, er det svært liten sjanse for at han vil få i seg så store mengder at det er skadelig. Denne risikoen ser NINA på som akseptabel. Forsvarsbygg har også gjennomført ytterligere fiskeundersøkelser sommeren 2008. Fisk ble hentet inn fra Liveltskardelva i Setermoen og i Bergvatnet og Melkelvvatnet i Mauken. Det ble ikke rapportert om funn av hvitt fosfor over deteksjonsgrensen i noen av prøvene.     

Undersøkelser 2007

Forsvarsbygg har gjennom 2007 gjort en rekke nye undersøkelserav vann- og elvesediment, fisk og av planter, sopp og bær fra skyte- og øvingsfeltene Setermoen, Blåtind og Mauken. Det er ikke funnet hvitt fosfor i verken planter, bær, sopp, vann- og elvesediment eller fiskekjøtt. Det er bare funnet spor av hvitt fosfor i tre innvollsprøver fra fisk, nivåene er svært lave.

Tidligere rapporter:

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.