Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøstrategi

Som ein av dei største eigedomsforvaltarane i landet har Forsvarsbygg eit spesielt ansvar for miljøutfordringane i forsvarssektoren og ynskjer å vere ein pådrivar ut mot byggje- og eigedomsbransjen. Forsvarsbygg samarbeider tett med Forsvaret for å sikre ei miljøriktig utvikling.

Miljøstrategi for fremtida

Forsvarsbygg sin miljøstrategi har som hensikt å peike ut fokusområde og prioritera miljøarbeidet i den neste fireårsperioden, 2016-2020.

  • Baserer seg på retningslinjer for sektoren, og dessutan gjeldande krav i offentleg regelverk
  • Miljøstyringa skal følgje den til kvar tid gjeldande standarden ISO 14001 leiingssystem for miljø

I strategien har vi valgt å fokusera på tre område som vi meiner er spesielt viktige for oss:

1.  KLIMA, ENERGI OG AVFALL - Ressursbruken Som ein av Noregs største offentlege eiendomsaktørar har Forsvarsbygg eit stort ansvar for å redusera ressursbruka til sektoren– herunder energibruk og klimagassutslipp. Ressursbruk og kjeldesortering og dessutan gjenvinning av avfall må vurderas heilskapleg for verksemda i sektoren

2.  FORURENSING OG STØY - Miljøpåverknaden Verksemda til Forsvaret kan påverka miljøet gjennom forureining og støy. Verksemda må føregå slik at skader og utslipp vert unngådd og at verksemda vert drive innanfor gjeldande rammeverk samstundes som Forsvaret får gode rammevilkår.

3.  NATURMILJØ OG KULTURVERDIER - Samfunnsbidraget Ivaretakelse og forvaltning av naturmiljø og kulturverdier er eit positivt samfunnsbidrag. Dette sikrar at naturmangfoldet ikkje går tapt og at kulturhistoriske verdier kan verta formidla til allmennheten. Innanfor dette området fell òg innsats for sanering, restaurering og tilbakeføring av grunnarealer til samfunnet der Forsvaret ikkje lenger har aktivitet.

Her kan du laste ned Forvarsbygg sin miljøstrategi

Gjennom aktiv handling og haldning skal Forsvarsbygg bidra til gode miljøløysingar i eiga verksemd og i bransjen elles. Miljøprofilen skal styrkje organisasjonen sin posisjon både når det gjeld forretning, omdømme og som arbeidsgivar.

Miljøomsyn skal vere ein integrert del av kvalitetsomgrepet til Forsvarsbygg og gå inn i måla, styrings- og rapporteringsrutinane til organisasjonen. Forsvarsbygg skal bidra til å ta vare på Forsvarsdepartementets sektoransvar innan miljø og slutte opp om dei nasjonale og internasjonale forpliktingane og miljømåla. Ivaretaking av kulturminna våre inngår i dette sektoransvaret.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.