Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggefase

I forbindelse med søknad om byggetillatelse (rammetillatelse og igangsettingstillatelse) krever kommunene at det skal lages kontrollplaner for prosjekteringen og for utførelsen.

HMS-planlegging
Gjennom "Byggherreforskriften" er byggherrene pålagt et overordnet ansvar for helse, miljø og sikkerhet (HMS) på byggeplassen (Arbeidstilsynet, 1996). I prosjekteringsfasen innebærer dette blant annet at det skal utarbeides en HMS-plan for prosjektering. Eksempelet er hentet fra RIT 2000 (Planlegging og utbygging av det nye Regionssykehuset i Trondheim) som skal vedlegges anbudsgrunnlaget.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har utarbeidet veiledningen: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen. Veileder til Byggherreforskriften (2.utgave aug-99). Denne kan bestilles fra RIF tlf: 22 56 40 60 for kr 250,-.

"Rent Bygg"-prinsippet
Alle byggeprosjekter bør gjennomføres etter "Rent Bygg"-prinsippet, da dette har avgjørende betydning både for arbeidsmiljøet på byggeplassen og for det framtidige inneklimaet i bygget. Arbeidsoperasjoner og tiltak for å oppnå et rent bygg bør til en viss grad inngå i anbudsgrunnlaget med prisbærende poster. I tillegg bør entreprenørene, med sin produksjonskunnskap, ha mulighet til å påvirke hvordan Rent Bygg-arbeidet skal gjennomføres. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har utarbeidet heftet Rent bygg, forebyggende helsevern i bygninger. Heftet gir en fyldig beskrivelse av hvordan rent bygg kan planlegges og organiseres med forslag til beskrivende tekster til anbudsgrunnlaget, og kan også bestilles hos RIF.

Fuktsikring
Fukt er antagelig den viktigste årsaken til dårlig inneklima. Flere av de alvorligste inneklimaproblemene er forårsaket av fuktighet eller økt i omfang på grunn av fuktighet. Eksempelvis vil nesten alle materialer som avgir kjemiske stoffer til luften, få økt avgassing når fuktinnholdet øker. Et nedfuktet materiale gir også grobunn for mikroorganismer og utvikling av muggvekst som kan gi alvorlige helseproblemer. Det er derfor viktig at byggeprosjekter planlegges slik at naturlig byggfukt får tid til å tørke ut av materialene før konstruksjonene lukkes med innvendig kledning, golvbelegg o.l., og slik at materialene ikke nedfuktes under byggingen.

Det bør stilles krav til fuktinnholdet i konstruksjoner før gjenlukking. Eksempelvis bør fuktinnholdet i betonggolv være lavere enn 85% (målt relativ fuktighet) før banebelegg limes over. Dersom golvet har golvvarme bør kravet settes til 60%. For vanlige norske temperatur- og luftfuktighetsforhold kan det kan ta mange måneder å oppnå en slik uttørking. NBI-bladene G 474.533 og A 541.304 angir hvordan tørketiden kan beregnes og hvilke krav som bør settes til fuktinnhold i forskjellige materialer.

Dersom framdriften i produksjonsfasen er stram, kan det tas hensyn til dette ved valg av løsninger. Følgende tiltak er viktige for å redusere uttørkingstiden:

  • Minimer mengden materialer med høyt fuktinnhold som betong og tegl.
  • Unngå limte banebelegg på betong, bruk heller keramiske fliser eller terrasso der akustiske og andre forhold muliggjør det.
  • Velg elementbygg.
  • Velg betong med lavt vann/sement-tall.
  • Nyhetsvarsling

    Få e-post når det kommer nye saker.