Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Driftsrutiner

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) handler blant annet om å ta vare på bygningsressursene, minimere behovet for tilførte ressurser, samt å tilrettelegge for den virksomhet som skal drives i bygget. Dette er helt sammenfallende med miljøtankegangen.

Mange gode intensjoner om energieffektive bygg med godt innemiljø oppfylles ikke på grunn av mangelfull FDVU. Manglene kan ofte tilbakeføres til feil eller uheldige løsninger allerede i bygningens prosjekteringsfase.

Installasjonene bør være brukervennlige
Installasjoner og automatikk blir stadig mer avansert. I utformingen må vi derfor ta hensyn til forutsetningene hos dem som skal betjene og bruke anleggene.

Bygningen bør være tilpasningsdyktig
En miljøeffektiv bygning er tilrettelagt for framtidig virksomhet og utvikling av bygningen. Hyppig utskifting av leietakere eller omorganisering i næringsbygninger kan være svært ressurskrevende og miljøbelastende dersom bygningen ikke er tilpasningsdyktig. En lav tilpasningsdyktighet kan gjøre det nødvendig med omfattende ombyggingsarbeider for å tilfredsstille kravene fra den nye organisasjonen eller virksomheten.

FDVU-dokumentasjon
Teknisk forskrift 97 stiller i § 8.6 krav om at byggverk skal være prosjektert og oppført med tilrettelegging for effektiv drift og enkelt og effektivt vedlikehold og renhold. Det stilles videre krav om at det skal finnes skriftlig instruks om hvordan igangsetting, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske anlegg skal utføres slik at gjeldende forskriftskrav tilfredsstilles. Imidlertid gis det unntak for dette dersom instruksen er åpenbart overflødig.

For at FDVU-arbeidet skal utføres optimalt både økonomisk og miljømessig, må det foreligge god dokumentasjon for de som skal utføre arbeidet. Dette gjelder blant annet tegninger, systeminformasjon for tekniske anlegg, vedlikeholds- og renholdsinstrukser og brukerveiledninger.

Konsulentfirmaet Multiconsult har markert seg når det gjelder kunnskap om ressurseffektiv FDVU, og har utviklet ulike systemer for dette. GRIP senter har utarbeidet en veileder. Veilederen er et verktøy for byggeieren som har foretatt et valg: kontorbygget skal forvaltes, drives, vedlikeholdes og utvikles på en måte som medfører redusert miljøbelastning og risiko – samtidig som kravene til innemiljø, trivsel og kostnadsstyring ivaretas.

Energioppfølgingssystemer
Energioppfølgingssystemer (EOS) er verktøy som i første rekke skal benyttes av driftspersonalet i yrkesbygg. Hensikten med systemet er å kontrollere driften, og spesielt energibruken i bygget. EOS er ansett for å være den enkleste, viktigste og mest lønnsomme formen for enøk-arbeid. Ved å sammenstille data får man en oversikt over hva energien har gått til, hvilke tekniske anlegg som er i drift i bygget, feil og forstyrrelser, om det er valgt riktig energibærer, om utførte investeringer er lønnsomme og om energieffektiviseringstiltak fungerer. Et velfungerende system, med oversiktlige rapporter, vil også være av stor betydning for ledelsen og styret i en bedrift når avgjørelser som gjelder bygningsmassen skal tas.


Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.