Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Allmennheten sikret tilgang til Bolærne

Salget av Østre Bolærne har skjedd i henhold til det regelverk og det mandatet Skifte Eiendom har fått av Stortinget, og har hatt som forutsetning å sikre at folk flest skal få bruke Østre Bolærne.og ikke minst alle de andre øyer, holmer og skjær Bolærne består av.

Det er i den siste tids debatt i liten grad blitt fokusert på at Østre Bolærne på 590 dekar kun er en liten del av Bolærne. Øysystemet er på til sammen 2600 dekar og totalt 45 øyer unntatt er Vestre Bolærne som fortsatt skal være i Forsvarets eie. Det ble for kort tid siden inngått en avtale med Nøtterøy kommune hvor kommunen overtar eierskapet på 44 øyer. På Østre Bolærne er også kommunen gitt en klausulert rett til å ivareta allmennhetens interesse

Avhendingsinstruksen og statlig avklaring
Salg av offentlig eiendom er regulert i Avhendingsinstruksen fstsatt ved kongelig resoulsjon 19.desmber 1997, der det står at "avhendingen skal skje til markedspris dersom ikke annet er bestemt av Stortinget."

Staten har likevel en forkjøpsrett i slike saker, og i et brev i januar i år ble departementene, fylkesmannen i Vestfold, Statsbygg og Direktoratet for Naturforvaltning spurt om det forelå statlig behov for eiendommen. Ingen av disse statlige organene tilkjennega noen interesse for eiendommen. Heller ikke Nøtterøy Kommune ønsket å benytte muligheten med direkte salg i henhold til takst som avhendingsinstruksen åpner for. Dermed var forutsetningene for salget av Bolærne å følge reglene for fri og åpen konkurranse.

Uavhengige takstmenn
Østre Bolærne har en bygningsmasse på 7.500m2 og en krevende beliggenhet i forhold til tilgjengelighet og helårsdrift. Driftsutfordringen er stor, uansett eierskap. Taksten på 14 millioner ble satt av uavhengige takstmenn med grunnlag i næringsvirksomhet. Salgsprosessen for Østre Bolærne har derimot avdekket et større marked enn forventet og Skifte Eiendom har oppnådd en pris på 12,5 millioner over takst.

Tilgjengelig for allmennheten
Bolærne er likevel ikke hvilken som helst eiendom. Den er en perle med stor allmenn interesse for folk langs kysten på Østlandet. I slike tilfeller knyttes salget opp mot en rekke vilkår som skal sikre at allmennheten kan nyte godt av at militære restriksjoner på eiendommene nå er opphevet.

Skifte Eiendom har som følge av eiendommens beliggenhet og hensyn til allmennhetens interesser knyttet en rekke klausuler som vil tinglyses til salget. Det viktigste er at Nøtterøy kommune gis rett til å ivareta allmennhetens interesser i forhold til bruk og forvaltning av friluftsområdene og marinaen på øya. Kjøperen ikke har anledning til å dele eiendommen opp og selge den uten tillatelse.

Brunstad Conference Center AS må tilrettelegge marinaen med båtplasser og tilbud for allmennheten. Det er forutsatt at det utvikles et mangfoldig tilbud åpent for alle og enhver, og eiendommen skal kun benyttes til næringsformål. Annen bruk vil ikke bli godkjent uten tillatelse fra Forsvaret. Det er også lagt begrensninger på utleie, og Skifte Eiendom har i avtalen båndlagt store områder på Østre Bolærne til friluftsområde med krav om at disse skal være tilgjengelig for allmennheten.

Nøtterøy kommune får forvalteransvar for denne avtalen. Alle disse klausulene og avtalene har en soleklar hensikt: Å sikre allmennhetens tilgang i denne vakre delen av skjærgården ved at kommunen går inn enten som eier eller forvalter av friluftsområdene på øygruppen Bolærne.

Skifte Eiendom har gjennomført opprydding av hele Bolærne, fjernet store mengder piggtråd og sikret militære installasjoner slik at øygruppen nå er tilrettelagt for allmenn ferdsel slik at alle brukere av skjærgården i Vestfold nå vil få glede av disse områdene. Nøtterøy Kommune og Brunstad Conference Center AS har som nye eiere forpliktet seg til å fullføre denne tilretteleggingen. Bruk av bygningsmassen på en måte som gjør anlegget allment attraktivt på helårsbasis er etter vår vurdering ivaretatt i konseptet fra Brunstad Conference Center AS.

Innenfor de regler som gjelder for omdanning og salg av anlegg som Bolærne har Skifte Eiendoms salg sikret allmennhetens interesser og et godt driftsgrunnlag for en unik bygningsmasse med militærhistoriske kvaliteter på beste måte, innenfor de rammene som Storting og departement har gitt oss.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.