Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

33 naturområder til allmennheten

33 av Forsvarets naturperler sikres for allmennheten. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å bevilge midler, slik at verdifulle friluftseiendommer forblir i offentlig eie. Eiendommene er spredt langs hele kysten fra Kristiansand i sør til Narvik i nord.

274 forsvarseiendommer i Skifte Eiendoms portefølje pr 31.12.2005 ble gjennomgått av en arbeidsgruppe bestående av representanter for Direktoratet for naturforvaltning (DN), Skifte Eiendom og Statskog. Direktoratet for Naturforvaltning som har gjort den faglige vurderingen av friluftskvaliteten i eiendommene. I tillegg er det innhentet høringsuttalelser fra kommuner, fylkeskommuner og respektive fylkesmenn.

Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport der det foreslås at 33 tidligere forsvarseiendommer skal forbli i offentlig eie for å ivareta friluftslivets interesser. I tillegg foreslås det at en rekke eiendommer sikres gjennom klausulering eller regulering.

Hovedtyngden av eiendommene befinner seg i Vestfold-regionen, og består i all hovedsak av gamle utkikkspunkter, tradisjonelt benyttet som kystmeldestasjoner. Dette er etablerte turmål for både lokalsamfunn og tilreisende. Fire av eiendommene som skal avhendes er små øyer, holmer og skjær som særlig er populære blant båtfolket.

Filuftseiendommene er delt inn i følgende tre kategorier:

 • Anbefalt i statlig eie ved Direktoratet for naturforvaltning
  Totalt 14 eiendommer er anbefalt solgt til DN. Disse eiendommene utgjør ca 2600 dekar.
 •  

 • Anbefalt annen offentlig eier
  Totalt 12 eiendommer er anbefalt solgt til fylke eller kommune. Disse eiendommene utgjør ca. 1900 dekar. Disse eiendommene er generelt kvalifisert for statlig bidrag med inntil 50 % av grunnervervet, altså et spleiselag mellom kommune og stat.
 •  

 • Friluftsinteresser ivaretas ved klausulering eller regulering
  Dette er totalt syv eiendommer. DN gir innspill til klausulering ved salg av eiendommene.
 • Nye eiendommer vil i løpet av året komme til. Disse vil bli sendt ut på utvidet offentlig avklaring i henhold til ordinære rutiner. Gjennom et fortsatt nært samarbeid mellom DN, Statskog og Skifte Eiendom, vil eiendommer som har høy friluftskvalitet bli fanget opp og fremmet av DN i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet.

  Gode erfaringer fra 2005
  Strategisk samarbeid om friluftseiendommer viser allerede gode resultater for allmennhetens interesser. Et eksempel er Flekkerøya i Kristiansand kommune. Her er Skifte Eiendom i ferd med å overdra Sjøbuholmen og Beltevika til Direktoratet for Naturforvaltning. For ett år siden ble eiendommene Berge/Nesodden, Gråheia og vesentlig deler av Høyfjell overdratt til Direktoratet for Naturforvaltning. Totalt medfører dette at vel 2.440 dekar eiendom, en naturperle av nasjonal interesse for friluftsliv, er sikret allmennheten.

  Nyhetsvarsling

  Få e-post når det kommer nye saker.