Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs nye miljøpolitikk vedtatt

Forsvarsbygg har, som landets største eiendomsforvalter, et spesielt ansvar for miljøutfordringene i bygge- og eiendomsbransjen. På styremøtet 14. februar vedtok Forsvarsbyggs styre den nye miljøpolitikken.

Gjennom aktiv holdning og handling skal Forsvarsbygg bidra til gode miljøløsninger i egen virksomhet og i bransjen for øvrig. Miljøprofilen skal styrke Forsvarsbyggs posisjon forretningsmessig, omdømmemessig og som arbeidsgiver. 

-  Som en stor og viktig samfunnsaktør er det avgjørende at Forsvarsbygg gir sitt bidrag til å ivareta og forbedre vårt felles miljø. Vi skal ikke bare sørge får at virksomheten vår har en miljøriktig adferd, vi har også en viktig oppgave i å rydde opp etter tidligere tiders miljøsynder. Innsatsen for miljøet er et felles løft der vi alle må yte vårt. Gjennom miljøpolitikken som nå er vedtatt og de miljømål vi setter oss, har vi i Forsvarsbygg forpliktet oss til vår del av denne jobben, sier administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg skal gjennom den nye miljøpolitikken og miljøhandlingsplanen bidra til å ivareta Forsvarsdepartementets sektoransvar innen miljø, og slutte opp om de nasjonale og internasjonale forpliktelser og miljømål. Ivaretakelse av kulturminner inngår i dette sektoransvaret.

Forsvarsbyggs miljøpolitikk

 1. Forsvarsbygg skal være blant de fremste i Norge på miljøområdet.
  Det skal aktivt arbeides for bedre miljøeffektivitet i egen virksomhet ved kontinuerlig forbedring og systematisk miljøstyring.
 2. Forsvarsbygg skal gjennom egen kompetanse og utvikling være en pådriver for miljøriktige løsninger i bygge- og eiendomsbransjen.
 3. Forsvarsbygg skal stimulere sine kunder og brukere til å treffe miljøriktige valg.

Hovedmål
Forsvarsbygg påvirker miljøet på en rekke områder. Ut fra en totalvurdering har ledelsen valgt ut følgende hovedområder for spesiell oppfølging:

 1. Totalt utslipp av CO2 fra Forsvarsbyggs egen bruk av fossilt brensel til oppvarming.
  Målsetning: Minimum 5 % reduksjon pr år.
 2. Totalt energiforbruk i EBA.
  Målsetning: Minimum 5 % reduksjon pr år.
 3. Energieffektivitet i nye bygg.
  Målsetning: Energiforbruk for nybygg skal være mindre enn 130kWh/kvm/år. (kontorbygg Oslo-klima)
 4. Avfallssorteringsgrad (driftsrelatert avfall, avfall fra nybygging/ombygging/riving).
  Målsetning: Mer enn 60 % av avfallsmengden skal gå til gjenvinning/gjenbruk i 2008; 65 % i 2009 og 70 % i 2010.
 5. Miljøkrav skal stilles ved innkjøp av varer og tjenester.
  Målsetning: Miljøkrav skal stilles ved alle (100 %) innkjøp av varer og tjenester.

En rekke andre miljømål er etablert og inngår i Forsvarsbyggs miljøhandlingsplan. Disse følges opp og rapporteres gjennom miljøstyringssystemet.

Miljøstyring
Forsvarsbygg har etablert et integrert HMS- og miljøledelsessystem som tilfredsstiller kravene i Internkontrollforskriften og kravene i ISO 14001. Systemet angir krav og retningslinjer innen HMS og miljøledelse og skal sikre miljøstyring i virksomheten. Miljøprestasjonene tallfestes og inngår som en del av bedriftens suksesskriterier.HMS- og miljøledelsessystemet vil i 2008 bli integrert med bedriftens kvalitetssikringssystem.

Miljøhandlingsplan 2008 - 2010
Forsvarsbyggs miljøhandlingsplan fra 2005 er nå under revisjon. Den nye miljøhandlingsplanen for perioden 2008 – 2010 vil bli tatt i bruk for rapportering fra 1. tertial 2008.

Tekst: Helge Andersen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.