Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs idékonkurranse for miljøvennlige varmeanlegg

Forsvarsbygg har miljømålsettinger om å utfase bruk av olje til oppvarming av Forsvarets bygg, og gjennomfører derfor store ENØK prosjekter hvor oljekjeler byttes ut med miljøvennlige alternativer.

Forsvarsbygg har nå lyst ut en idékonkurranse for miljøvennlige varmeanlegg og hadde 18 representanter fra potensielle tilbydere på informasjonsmøte tirsdag 17. april.

Pilotprosjekt mellom Forsvarsbygg, NHO og KS
Forsvarsbygg deltar som partner i Nasjonalt program for leverandørutvikling, et program i regi av NHO og KS. Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder.

Første fase i dette pilotprosjektet er at Forsvarsbygg gjennomfører en idékonkurranse hvor formålet er å innhente innovative idéforslag på totalløsninger for å dekke hele oppvarmingsbehovet med ikke-fossile energikilder for ett eller flere valgfrie anlegg. Forsvarsbygg er ute etter nye innovative løsninger da vi ser at mange av dagens løsninger har forbedringspotensial.

Forsvarsbygg vil velge ut inntil 3 vinnerforslag som honoreres med kroner 100 000 hver. Forsvarsbygg kan bruke disse ideene enten i en ordinær anskaffelse eller utvikle ideen videre.

Disse prosjektene kan utvikles videre som eksempelvis:
• En OFU-kontrakt i regi av Innovasjon Norge der Forsvarsbygg er den krevende kunden
• Et FOU samarbeid med leverandør og Forsvarsbygg

Forslagene kan utvikles så langt som til og med en prototype. Hovedprinsippene fra utviklingsprosjektene vil danne grunnlag for anbudspapirene for levering og bygging av anleggene. Dette for å få full konkurranse på løsningene.

Frist for å levere inn tilbud:

8.juni 2012: Frist for innlevering av forslag 8.juni kl. 12:00

Tentativ fremdriftsplan for idékonkurransen:
- Utgangen av juni 2012: Kåring av vinnere
- Høsten 2012: Eventuell start på utviklingsprosjekter

Fakta: Utfasing av olje  

Forsvarsbygg drifter og forvalter over 13 000 eiendommer, bygg og anlegg, noe som utgjør cirka 4,4 million kvadratmeter bygg. I tillegg bygger Forsvarsbygg nye bygg og anlegg for mellom 1,5 og 2 milliarder per år.

Totalt energiforbruk utgjør mellom 600–650GWh per år hvorav olje står for mellom 100 og 140GWh av totalen.

Forsvarsbygg gjennomfører ENØK tiltak i perioden 2008-2017 med en planramme på cirka 300 MNOK.

 

Foto: Tine Poppe

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.