Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøovervåking sikrer bruken av Forsvarets viktigste klasserom

Forsvarsbygg overvåker årlig avrenningen fra ca. 40 aktive skyte- og øvingsfelt (SØF) landet rundt.

Overvåkingen er avgjørende for at Forsvaret skal kunne benytte skyte- og øvringsfeltene på en forsvarlig måte og er en viktig del av Forsvarsbyggs forvaltningsansvar.
Forsvarets bruk av håndvåpenammunisjon på SØF fører over tid til opphopning av metaller. Hvert år samler derfor ansatte i Forsvarsbygg inn vannprøver fra aktive SØF i hele Norge.

Analysedataene brukes til å få oversikt over forurensningene som følger av ammunisjonsbruk. Prosjektet gjennomføres for at Forsvarsbygg skal ha har oversikt over miljøtilstanden i bekker og elver, og følge med på om det skjer noen endring.
– Ved forverringer i tilstanden, gjennomføres supplerende prøvetaking for å avklare årsaker. Når forholdene blir dårlige, er det ofte aktuelt å gjennomføre tiltak, sier prosjektleder Turid Winther-Larsen i Forsvarsbygg.

Metallene det måles på er kobber, bly, sink og antimon. Disse metallene bindes og frigjøres ulikt avhengig av lokale forhold som pH, kalkinnhold og annet som påvirkes av bergarter og andre forhold. Flere løste metaller er, når de når en viss konsentrasjon, giftige for en rekke organismer.

Følsomme vannlevende organismer
– Vannlevende organismer er blant annet svært følsomme for kobber og bly. Vi må derfor vite hvor mye av disse metallene vi har i vannforekomstene som mottar vann fra skytebanene som er i bruk. I tillegg har vi fokus på metallmengdene som når vannforekomstene på yttersiden av skyte- og øvingsfeltene. sier Winther-Larsen.

Overvåking siden 1991
Overvåkingen av miljøtilstanden i skyte- og øvingsfeltene har pågått siden 1991, men med ulike tidspunkt for oppstart av prøvetakingen rundt om.

Fakta: 

  • Forsvarets bruk av håndvåpenammunisjon på skytebaner og i skytefelt fører over tid til akkumulering av metaller.
  • Blyholdig håndvåpenammunisjon består av en kjerne med bly og antimon og en mantel av kobber og sink.
  • Fokus i overvåkingen er derfor å måle utlekking av disse stoffene. I de siste årene har bruk av blyfri ammunisjon økt gradvis, der kjernen av bly og antimon er byttet ut med jern (stål).
  • Kobber (Cu), bly (Pb) og sink (Zn) er tungmetaller med en egenvekt > 5 g/cm3.
  • Antimon (Sb) er et mobilt metalloid under nøytrale og alkaliske forhold (pH > 7).
  • Alle stoffene forekommer naturlig med bakgrunnskonsentrasjoner som kan variere stort basert på historiske, geologiske og geokjemiske forhold.
  • Forhøyde konsentrasjoner av disse stoffene vil også kunne gjenfinnes i avrenning fra veier og bebygde områder.

Forklaring på ordet metalloid: https://snl.no/metalloid?no_redirect og om antimon i seg selv: https://snl.no/antimon

Les sammendragsrapporten for metallovervåkingen i hele landet i 2015 her, se også linker til høyre for denne artikkelen for distrikene i Norge.  

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.