Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Harstad/Narvik lufthavn Evenes – støyutfordringer håndteres

Gjennom ulike presseoppslag i høst er det stilt spørsmål om støy fra F-35 jagerfly er skadelig for passasjerer og ansatte på Harstad/Narvik Lufthavn Evenes. Evenes er en flyplass der sivil og militær aktivitet har delt plass i mange år, og skal fortsette med det.

Flyaktivitet kan medføre helseskadelig støy dersom man er nær. Derfor må det være tydelige retningslinjer, som jo også er tilfellet på Evenes.

Vedtatt lovgivning følges

Vedtatte reguleringsbestemmelser og relevant lovgivning setter klare grenser for hvilket støynivå som tillates. Det skal tas hensyn til ansatte og besøkende på flyplassen, i tillegg til de som har sitt virke i primærnæringer og næringsliv i området, samt andre naboer til flystasjonen.
Forsvarsbygg ønsker å berolige alle berørte parter om at dette er fulgt opp og ivaretatt.

Tiltak mot skadelig støy

Vi er i god dialog med berørte parter for å finne varige løsninger. Gjennom forarbeidet, som ligger til grunn for vedtaket som Stortinget fattet om gjenopptagelse av Evenes som permanent militær flystasjon, statlig reguleringsplan mv, er det foretatt omfattende støyberegninger.

Det er foretatt beregninger av både maks- og gjennomsnittsstøy for nærområder rundt lufthavnen og områdene rundt. SINTEF har ivaretatt det støyfaglige arbeidet med sine beregningsmodeller. På bakgrunn av støyberegninger ble det gjennomført en rekke tiltak på lufthavnen for å forhindre skadelig støy. Et område av parkeringsplassen er avsperret. Det er installert et varslingsanlegg som skal hindre ferdsel mellom avgang/ankomsthall og fly ved boarding/ deboarding.
Dette er gjort for å sikre at passasjerer ikke blir eksponert for skadelig støy når F-35 jagerfly tar av og støynivået er på sitt høyeste. 

Støymålinger gjennomført med jagerflyene

I september 2021 gjennomførte Forsvaret en omfattende øvelse med F35 jagerfly gjennom 14 dager. Her gjorde flyene seg kjent med de lokale forholdene på flyplassen og i nærområdet. Forsvarsbygg, med SINTEF og Multiconsult, benyttet i denne perioden anledningen til å måle støy på flyplassområdet. Avinor deltok også med to akustikere. I tillegg deltok Luftfartstilsynet med en observatør.

Støymålingene førte til korrigering av varsling

Alle støymålinger fra denne perioden viste at faktisk målt støy var innenfor beregnet støy, noe som også var tilfellet for det akustikere fra Avinor kunne måle av støy. Erfaringene viste imidlertid at omfanget av varsling måtte utvides, for å sikre områder på flysiden av lufthavnen ble bedre sikret. Utover dette er det enighet med Forsvaret om at all sivil lufttrafikk skal prioriteres fremfor militær aktivitet, for å unngå samtidighet. Unntaket er ved utrykning, såkalt QRA-oppdrag. Dette er oppdrag hvor det stilles krav om at et jagerfly skal være i lufta innen 15 minutter fra beskjed er gitt. Det skjer anslagsvis 50-52 ganger per år, altså om lag en gang per uke.

Støyreduserende tiltak gjennomføres på Evenes

Det har senere blitt kjent via media, at sivile flyselskap som benytter Evenes har gjennomført egne målinger, og har forventninger til ytterligere støyreduserende tiltak. Oss bekjent gir disse målingene støtte til konklusjonen: Det er nødvendig med støyreduserende tiltak som beskrevet og gjennomført. De sivile flyselskapene er imidlertid, slik vi forstår det, bekymret for om varslingsrutinene vil fungere, og ønsker ytterligere støyreduserende tiltak.

Oppfølging av tiltak sammen med Avinor

Forsvarsbygg er i dialog med Avinor om oppfølging av de støyreduserende tiltakene som allerede er innført på lufthavna på Evenes. Det er viktig å sikre at alle tiltak og varslingsrutiner fungerer som forutsatt, og ikke minst gjøre seg erfaringer for eventuelle andre justeringer. Hvorvidt det er behov for forbedringer av tiltak definert innenfor rammen av den statlige reguleringsplanen, vil Forsvarsbygg og Avinor se nærmere på i løpet av de kommende månedene. Det vil skje etter at QRA-beredskapen er flyttet til Evenes, januar 2022.

Flyplassen er trygg for både sivil og militær aktivitet

Harstad/Narvik Lufthavn Evenes skal være en trygg lufthavn, på lik linje med andre lufthavner i Norge som har delt militær og sivil aktivitet, som blant annet i Bodø. Forsvarsbygg skal samarbeide med Avinor og aktuelle flyselskap, for å sikre at ingen passasjerer eller ansatte utsettes for skadelig støy.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.