Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støy fra F-35 på Evenes – erfaringer så langt

Forsvaret har i perioden 2.september – 15. september 2021 gjennomført en omfattende øvelse med F-35 kampfly på Evenes.

I alt åtte kampfly har i varierende grad vært i aksjon for å bli bedre kjent med fasilitetene og området rundt flyplassen. Det har nok mange beboere registrert.

Støymålinger foretatt under øvelsen

Vedtatt reguleringsplan av november 2020 har lagt noen premisser knyttet til bruken av kampfly som blant annet inkluderer effekt og påvirkning av støy i nærområdet. Dette omfatter både Lufthavna, boliger i gul sone, gårdsbruk med beite av dyr og reindistrikter. Forsvarsbygg har derfor i samme periode gjennomført program med støymålinger og observasjoner i nært samarbeid med beitelag, reindriftsnæring og Avinor. Luftfartstilsynet sendte også sin observatør.

Målinger utført av ulike fagmiljøer

- Dette er et omfattende arbeid som i tillegg forutsetter en gjennomføring med hjelp av faglige dyktige og uavhengige miljøer utenfor Forsvarsbygg, sier Carl-Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

Det er en helt sentral forutsetning at eierskapet ligger utenfor Forsvarsbygg for å sikre at alle involverte parter som berøres har tillit til at resultatene er troverdige. Derfor har Forsvarsbygg engasjert NMBU (Universitetet i Ås), NaturRestaurering, Multiconsult og SINTEF til å gjennomføre studien. Videre har AVINOR med sine akustikere deltatt i nærområdet på Evenes Lufthavn. Luftfartstilsynet har i tillegg hatt en observatør. Utover dette er både beitelag, reinbeitedistrikter og kommuner invitert til involvering og samarbeid.

Godt samsvar mellom målt og beregnet støy

En foreløpig oppsummering er at det er god overensstemmelse mellom prognoser (beregninger) for lydnivåer og målte lydnivåer.
Resultater av støymålinger og observasjoner på dyrenes reaksjoner vil deles med alle berørte og rapporter vil bli offentlige når de foreligger.

For reinbeitedistriktene er det så langt ikke tilstrekkelig underlag for å trekke en foreløpig konklusjon. Det vil uansett være en del erfaringer som nå skal bearbeides og diskuteres utover høsten. I nærområdet på Evenes Lufthavn er det allerede vært gjennomført en serie midlertidige tiltak grunnet høye maksimale lydnivåer.Støydempende tiltak på helårs bolighus

Utenfor selve flyplassområdet er det i definert støyområde ca 175 boliger som vil få besøk av Multiconsult utover høsten for å vurdere behov for støytiltak. Kravet i reguleringsplan er at innvendig gjennomsnitt støy (årsmiddelverdi) ikke skal overstige 30dB (unntaksvis 35 dB). De boligene som får støytiltak vil få det ila 2022/23.

Informasjonsmøter i høst

Det har vært gjennomført to informasjonsmøter i september for huseiere som vil få vurdert støydempende tiltak på sine helårsboliger.

Forsvarsbygg vil invitere til åpne informasjonsmøter i nær framtid om oppfølging av støymålinger, støytiltak og utbygging av nye Evenes flystasjon.

Utdrag fra reguleringsplanen

Retningslinje T-1442 legges til grunn for planlegging av ny bebyggelse og for vurdering av støy for eksisterende bebyggelse.

Her skal det for boliger som har lydnivå fra flyaktiviteten utenfor fasader over grenseverdier i T-1442, tabell 3 (dvs anbefalte støygrenser), vurderes behov for støyreduserende fasadetiltak.
Innendørs skal det overholdes grenseverdi i NS 8175 klasse C (30 dB gjennomsnitt).
Der det ikke er mulig ut ifra bygningstekniske forhold, eller forsvarlig kost/nytte-forhold, skal lydklasse D angitt i NS 8175 overholdes (35 dB gjennomsnitt).

Fakta om støy

F-35 støyer mer enn F-16. Frekvensspekteret er noe annerledes, og F-35 kan høres annerledes ut enn F-16.  Endringen i støy fra F-16 sammenliknet med F-35, medfører en dobling i opplevd hørselsinntrykk, tilsvarende en forskjell på om lag 10 dB i målt lydnivå. Forskjellen vil variere med både avstand til flyene og i forskjellige faser av flygingen.

 

Maksimalt lydnivå

Maksimalnivå utenfor flyplassområdet vil kunne komme opp i høyere nivå enn 115 dB, om man befinner seg rett under flyene like etter avgang innenfor 1-1,5 km fra baneenden.

I konsekvensutredningen og i planbestemmelsene i reguleringsplanen, er det for å være på trygg side, lagt til grunn en grense for risiko for hørselskade fra støy fra jagerfly på maksimalt lydnivå 115 dB.


Et maksimalt lydnivå på 115 dB vil kunne oppleves ubehagelig, men er ikke skadelig. Områder hvor slike lydnivåer kan oppstå vil bli skiltet.  

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.