Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hever kontrakt etter brudd på lønns og arbeidsvilkår

Forsvarsbygg hever kontrakt og bøtelegger entreprenør for mislighold av lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med utførelse av støytiltak utenfor Ørland flystasjon.

Forsvarsbygg ilegger Byggmester Strand AS en bot på 6 193 367 kroner for mislighold av lønns- og arbeidsvilkår, inkludert bruddene på reise, kost og losji. Boten kommer i tillegg til bot for brudd på krav til lærlinger - 309 668 kroner. Samtidig hever Forsvarsbygg kontrakten med Byggmester Strand AS knyttet til entreprise 5.

Fire entrepriser på støytiltak

Byggmester Strand AS har hatt fire entrepriser på utføring av støyisoleringstiltak på omkringliggende boliger til Ørland flystasjon i Trøndelag. Funnene som er gjort knytter seg til den siste av entreprisene og omhandler:

  • Mislighold av kontraktens krav til faglærte håndverkere (minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene).
  • Mislighold av kontraktens krav til faglærte håndverkere (minimum 5 % av arbeidede timer i utførende fag).
  • Mislighold av kravene til lønns- og arbeidsvilkår hjemlet i forskrift om allmenngjort tariffavtale, regulert i kontrakt med Forsvarsbygg.

Alvorlige funn

Forsvarsbygg ser svært alvorlig på funnene hos Byggmester Strand AS og underentreprenørene Strand Bemanning AS og Strand Drift Midt AS. Den manglende viljen og evnen til å fremskaffe dokumentasjon og rette forhold underbygger Forsvarsbyggs vurdering av grovheten i funnene, som har karakter av å være gjentatte og systematiske. Arbeidstilsynet varsles i forhold til det Forsvarsbygg anser som brudd på allmengjøringsforskriften. Basert på funnene i kontrakten som heves, varsler Forsvarsbygg samtidig at vi vil gjennomføre tilsvarende oppfølging også i kontraktene knyttet til de tre foregående entreprisene.

Ivaretar vårt ansvar

- Som offentlig byggherre har vi et klart ansvar for å medvirke til et arbeidsliv der det er null-toleranse overfor brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Derfor må vi sanksjonere når slike forhold avdekkes. Forsvarsbygg ivaretar ansvaret for oppfølging av berørte boligeiere, sier Carl Oscar Pedersen, plan og eiendomssjef i Forsvarsbygg.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.