Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statsbudsjettet 2024

Et historisk løft - statsbudsjettet for 2024 viser en betydelig satsing på forsvarssektoren med økte bevilgninger. Hva betyr dette for Forsvarsbygg?

I statsbudsjettet for 2024 anbefaler regjeringen å øke EBA investeringsbudsjettet til et historisk høyt nivå; over 4,7 milliarder kroner. Forsvarsbudsjettet totalt øker med circa 15 milliarder, til 90,8 milliarder kroner. Forsvarsbyggs bevilgninger øker med nær 1,5 milliarder kroner.
Med dette følger Forsvarsbudsjettet en jevn opptrapping mot 2% av BNP i 2026.

Eiendom bygg og anlegg (EBA) er et sentralt satsningsområde

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Forsvarsbygg med til sammen 1474 millioner kroner for drift og investering.
-EBA er en helt sentral del av å bygge forsvarsevne og beredskap, og en av fire innsatsfaktorer for Forsvaret. Dette løftet gir oss en reell mulighet til å redusere etterslep og ivareta vårt oppdrag om å utvikle, drifte og forvalte sektorens eiendomsportefølje, sier direktør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.
Midlene vil gå til å fullføre den gjeldende langtidsplanen, samt finansiere nye satsinger. Deler av økningen er kompensasjon for prisstigning i markedet.

Økt satsning på boforhold for ansatte og vernepliktige

Sektorens eiendomsmasse preges av et stort vedlikeholdsetterslep, samtidig som behovet for P-EBA er økende.
I tråd med langtidsplanen legges det opp til å øke investeringer i bolig og kvarter med 285 millioner kroner. I tillegg prioriterer regjeringen ytterligere 200 millioner kroner i 2024 til investeringer i personellrelatert eiendom, bygg og anlegg. Dette vil tilrettelegge for Forsvarets mål om personelløkning.

Flere ansatte

Forsvaret vil ha en løpende personellopptrapping de neste årene. Som et ledd i Forsvarets rekrutteringssatsning skal blant annet utdanningskapasiteten ved Forsvarets skoler økes, slik at man sikrer økt bemanning i årene fremover. Regjeringen vil vurdere hvordan EBA tiltak kan realiseres raskere i samarbeid med kommuner og private virksomheter.

God kvalitet på boliger, mannskapsforlegninger og kvarter skaper bolyst og er et sentralt virkemiddel både for å beholde ansatte og for rekruttering. Regjeringen foreslår derfor å øke vedlikehold av personellrelatert EBA med ytterligere 50 millioner kroner fra 2024. Det vil si en årlig ekstrabevilgning på til sammen 150 millioner kroner, for vedlikehold av denne bygningsmassen.

Totalt innebærer regjeringens forslag en økning på 635 millioner kroner til PEBA, hvorav 485 millioner kroner til nyinvesteringer og 150 millioner kroner til vedlikehold.
- P-EBA har ikke vært tilstrekkelig prioritert til nå, og det er et stort etterslep av vedlikehold i forsvarssektorens bygningsmasse. Vår jobb nå er å bedre boliger og innkvartering for ansatte og soldater og investere i nybygg for å dekke det behovet vi vet kommer, sier Thoresen.

Beredskap står sentralt

Nasjonal beredskap og økt operativ evne her og nå skal prioriteres. Det betyr blant annet å øke evnen til situasjonsforståelse og øke evnen til å ivareta, videreføre og forsterke arbeidet med allierte mottak.
-Forsvarsbygg er en beredskapsorganisasjon og skal virke i fred, krise og krig. Det forutsetter at vi ivaretar vårt oppdrag om å tilrettelegge for infrastruktur og EBA både på investeringssiden og driftssiden og møter Forsvarets behov, sier Thorbjørn.
Budsjettet som fremlegges inneholder også økt satsing på klima og miljø. Regjeringen foreslår å styrke klimaarbeidet i forsvarssektoren med 20 millioner kroner som tildeles Forsvarsbygg. Pengene skal gå til å ta i bruk el-kjøretøy og til utslippsfrie byggeplasser.
Regjeringen fortsetter også med en kraftfull militær bistand til Ukraina gjennom Nansen-programmet med totalt 7,5 milliarder kroner neste år.

Dette er EBA-prosjektene med størst forventet utbetaling i 2024

Evenes – fasiliteter for maritime patruljefly 568 mill kr

Ørland – utbedring av rullebane 299 mill kr

Blåtind – utvikling av SØF (Akkaseter) 240 mill kr

Porsangmoen – EBA for materiell 209 mill kr

Haakonsvern – vedlikeholdsfasiliteter UVB 183 mill kr

Ørland – EBA for luftvern 148 mill kr

Investeringsprosjektet for flytting av Luftforsvarets tekniske utdanning fra Kjevik til Værnes er under utvikling. Regjeringen tar sikte på å legge frem prosjektet for Stortinget våren 2024.

Regjeringen vil iverksette sikringstiltak for 150 millioner kroner på Andøya Spaceport i 2024. Både vårt eget forsvar og våre NATO-allierte har behov for å kunne skyte opp satellitter for å erstatte tapte kapasiteter i det ytre rom.

Det forslås videre 310 millioner kroner til tiltak innen alliert mottak og tilrettelegging av areal til næringsvirksomhet på Andøya. 150 millioner kroner foreslår til ferdigstillelse av Akkasæter og 56 millioner kroner til vedlikehold av kritisk infrastruktur på Andøya og Bodø.
Avhending av EBA

For 2024 er det foreslått et inntektskrav på 285 millioner kroner. Bruttoinntektene knytter seg til avhending av arealer til ny lufthavn i Bodø, salg av boliger i velfungerende markeder og salg av Persaunet leir i Trøndelag. Samtidig skal utgifter til miljøopprydding, utflytting av virksomhet og tilpasninger av ny lufthavn til Forsvarets behov videreføres.
2024 blir et spennende år for Forsvarsbygg

Statsbudsjettet legger føringene for høy investeringsaktivitet for året som kommer, og med stor og tiltrengt satsning på P-EBA. Samtidig har regjeringen besluttet at Forsvarsbygg får ansvaret for renholdet i forsvarssektoren som del av en helhetlig eiendomsforvaltning. Dette arbeidet er godt i gang og målet er at renhold er tilbakeført i løpet av 2024.

Neste års store øvelse, Nordic Response (NR24), er også under etablering og vil kreve høy innsats fra hele organisasjonen.
-De budsjettmessige faktorene for å kunne ivareta vårt samfunnsoppdrag på en god måte er et grunnleggende premiss. Neste års statsbudsjett viser samtidig det sikkerhetspolitiske alvoret vi står i. Vi Forsvarsbyggere bidrar med helt sentrale innsatsfaktorer for å understøtte Forsvarets behov gjennom forvaltning og investering i EBA, og tilretteleggelse for alliert trening, øving og mottak avrunder Thorbjørn.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.