Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fakta om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren...

Vi vart oppretta i 2002, og er i dag den største offentlege eigedomsaktøren i Noreg. 

I dag varetek vi Forsvaret sine behov gjennom planstyrt vedlikehald og fornying av den totale eigedomsporteføljen med 12 878 bygg og anlegg, på totalt 4 070 555 kvadratmeter bygningsmasse, fordelt over heile landet.

I 2016 omsette vi for 9,5 milliardar kroner. Sidan 2002 har vi avhenda over 2 882 727 kvadratmeter ikkje føremålstenleg eigedom. Sal av eigedom i 2016 har gjort at sektoren fikk tilbakeført 414 millionar kroner netto til å styrkje den operative evna til Forsvaret.
Vi hadde i 2016 1 372 tilsette fordelt på 1 297 årsverk.

Vi er til stades der Forsvaret er. Hovudkontoret vårt er i Oslo.

Plassen vår i sektoren

Som organisasjon er vi underlagt Forsvarsdepartementet, på linje med til dømes ForsvaretNasjonal tryggingsmyndigheit og Forsvarets forskingsinstitutt.
Ansvaret vårt

DIREKTØR FORSVARSBYGG leier heile verksemda og har det overordna ansvaret for all aktivitet i Forsvarsbygg. Han ivaretar den daglege leiinga av verksemda saman med leiargruppa si, som består av leiarane for dei fire avdelingane til Forsvarsbygg og staben.

STAB har ansvar for å tilretteleggja for heilskapleg strategisk styring i Forsvarsbygg. Det inneber at staben har overordna ansvar for å ivareta heilskap og samanheng mellom strategiar, planarbeid og styring. Staben har ansvar for Forsvarsbygg sitt verksemd- og eigedomsutvikling, overordna strategiar, risikostyring, internkontroll, kvalitetsleiing, førebyggjande tryggleik, og dessutan fagleg ansvar for den samla økonomifunksjonen til forsvarsbygg. Staben skal setja i verk oppdrag og føringar frå Forsvarsdepartementet i verksemdstyringa av Forsvarsbygg. Staben skal sikra eksterne rammebetingelser, og gjennom planarbeid og analyse leggja til rette for faktabasert og heilskapleg planlegging og eiendomsfaglige råd. Staben har særskilt ansvar for langsiktig planlegging og utvikling av eigedomsporteføljen til forsvarssektoren slik at denne er behovet til tilpassa Forsvaret og langsiktige utvikling.

PROSJEKT OG AVHENDING har ansvaret for planlegging og gjennomføring av investerings-, avhendings- og miljøsaneringsprosjekter. I tillegg kjem fornyelsesprosjekter, og dessutan prosjekt for NATO og eventuelt andre departement/oppdragsgivere. Kampflybase inngår som ein del av avdelinga frå 1. januar 2019.

EIGEDOMSFORVALTING har ansvaret for forvalting, drift, vedlikehald og komponentutskiftning på forsvarssektoren sine eiendom, bygg og anlegg (EBA). Eigedomsforvalting har òg ansvaret for å levera forsyningstenester (energi, vatn og avløp, og dessutan avfallshandtering). Eigedomsforvalting har på vegne av Forsvarsbygg ansvaret for å sikra ein strukturert og løpande dialog med brukarar og leietakere, og dessutan beredskapsarbeid og planarbeid knytte til styrkeoppbygging.

ANSKAFFELSER har det overordna ansvaret for alle innkjøp som vert gjennomført i Forsvarsbygg, med tilhøyrande strategiar, prosedyrar, instruksar og malverk. I tillegg til å ivareta forsvarleg forvalting i innkjøpsprosessen og kontraktsgjennomføringen skal avdelinga vera ein pådriver for «betre innkjøp» gjennom meir effektiv samhandling, forbetra prosessar, strategisk innkjøpsleiing og kontraktsrådgivning. Vidare jobbar avdelinga med utvikling av metodeverk og ei strategisk tilnærming til leverandørmarknaden. Avdelinga har eit sjølvstendig ansvar for å bidra til Forsvarsbygg sitt gevinstrealisering og skal ivareta heilskap og samanheng mellom innkjøpa som vert gjennomført i dei ulike avdelingane til forsvarsbygg og regionar.

RESSURSSENTERET samler alle kompetanseområda, fagmiljøer og tenester som er felles  i Forsvarsbygg. Avdelinga skal vera ein aktiv pådriver for utvikling av fellesfunksjonar og felles løysingar. Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, oppretta av regjeringa for å levera tenester til heile statleg sektor, inngår i avdelinga. Ressurssenteret har òg ansvar for å ivareta kontakten til 1. linje med kundar / brukarar og andre eksterne gjennom Forsvarsbygg servicesenter.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.