Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fakta om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren...

Vi vart oppretta i 2002, og er i dag den største offentlege eigedomsaktøren i Noreg. 

I dag varetek vi Forsvaret sine behov gjennom planstyrt vedlikehald og fornying av den totale eigedomsporteføljen med 12 878 bygg og anlegg, på totalt 4 070 555 kvadratmeter bygningsmasse, fordelt over heile landet.

I 2016 omsette vi for 9,5 milliardar kroner. Sidan 2002 har vi avhenda over 2 882 727 kvadratmeter ikkje føremålstenleg eigedom. Sal av eigedom i 2016 har gjort at sektoren fikk tilbakeført 414 millionar kroner netto til å styrkje den operative evna til Forsvaret.
Vi hadde i 2016 1 372 tilsette fordelt på 1 297 årsverk.

Vi er til stades der Forsvaret er. Hovudkontoret vårt er i Oslo.

Plassen vår i sektoren

Som organisasjon er vi underlagt Forsvarsdepartementet, på linje med til dømes ForsvaretNasjonal tryggingsmyndigheit og Forsvarets forskingsinstitutt.

Ansvaret til avdelingane våre

Stab for eigedomsstyring tar hand om den strategiske styringa av eigedomsporteføljen, slik at han er effektiv og føringane tilpassa eigar og behovet til brukarane. Dette inneber òg at investering, vedlikehald, komponentutskifting, fornying og avhending sest i samanheng. Staben har den strategiske dialogen mot Forsvarsdepartementet og Forsvaret, bistår i planarbeidet til sektoren, og sikrar at arealbrukinteressene til sektoren blir teke hand om.

Stab for verksemdstyring og økonomi sørgjer for utvikling og implementering av strategiar og styringsdokument. Staben skal gjennomføra løpande utvikling og styring av verksemda gjennom overordna organisasjonsutvikling, verksemdstyring og økonomistyring og -analyse. Dei har òg overordna og strategisk ansvar for innkjøp, kommunikasjon, kvalitetsleiing, internkontroll, og tryggleik.

Kampflybase er organisert som eit eige prosjekt for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekta på Ørland og Evenes, knytt til innkjøp av nye kampfly for Forsvaret. Kampflybaseprosjektet rapporterer direkte til direktør Forsvarsbygg, og har eit eige prosjektstyre.

Anskaffelsesavdelinga har overordna ansvar for alle innkjøp som vert gjennomført. I tillegg til å ivareta forsvarleg forvalting i innkjøpsprosessen og kontraktsgjennomføringa skal avdelinga vera ein pådrivar for «betre innkjøp» gjennom meir effektiv samhandling, forbetra prosessar, strategisk innkjøpsleiing og kontraktsrådgjeving.

Prosjekt og avhending har ansvaret for planlegging og gjennomføring av investerings-, avhendings- og miljøsaneringsprosjekt. I tillegg kjem komponentutskiftings- og fornyelsesprosjekt, og dessutan prosjekt for NATO og eventuelt andre departement / oppdragsgivarar.

Eigedomsforvalting har ansvaret for forvalting, drift og vedlikehald av forsvarssektoren si eigedom, bygg og anlegg. Eigedomsforvalting har òg ansvaret for å levera forsyningstenester (energi, vatn og avløp, og dessutan avfallshandtering). Eigedomsforvalting har ansvaret for å sikra ein strukturert og løpande dialog med brukarar og leigetakaren, og dessutan beredskapsarbeid og planarbeid knytte til styrkeoppbygging.

Ressurssenteret er eininga til Forsvarsbygg for interne støtteprosessar og fagleg rådgiving innan kompetanseområda til Forsvarsbygg. Ressurssenteret leverer tenester innan administrative tenester, HR og organisasjonsutvikling, rekneskap, IKT, kommunikasjon, miljørådgiving, juridisk rådgiving, sikring av bygg og kulturminne.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.