Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innledning

Bakgrunnen for dokumentasjon

Dokumentasjon av Pikerfoss tankanlegg i Kongsberg kommune har sin bakgrunn i Landsverneplan for Forsvaret fase II (se "Om landsverneplaner [...]" nedenfor) etter at anlegget ble vurdert som verneverdig av prosjektgruppen til landsverneplanen. Konklusjonen begrunnes med at anlegget "[...] er et typisk uttrykk for det norske mobiliseringsforsvaret i den kalde krigens periode. [...] Anlegget med installasjoner og inngjerdete arealer, samt arealer mellom disse, er meget representativt for denne type forhåndslagring og mobiliseringstiltakene som ble gjort som forberedelser til en eventuell krise eller krig. Bortsett fra Grønvad leir, også i Kongsberg, er tankanlegget på Pikerfoss det eneste anlegget som viser fysiske spor fra mobiliseringshæren – kanskje det mest typiske og toneangivende operasjonskonseptet under den kalde krigen i Norge – i Landsverneplanen."1

Tankanlegget var beredskapstankanlegg frem til 2000 og nedlagt i 2003. I 2012 var det overført Skifte eiendom for kassasjon, som planla å rive anlegget. Man antok at det hadde forekommet søl eller spill av olje eller andre miljøgifter og Multiconsult AS ble engasjert for å utføre en miljøteknisk grunnundersøkelse for å kartlegge det potensielle omfanget av forurensning i grunnen. Undersøkelsen ble gjennomført i topplagsmassene, og siden tankene fortsatt sto var ikke alle potensielle kildeområder tilgjengelig. Rapporten sier det "[...] beheftes stor usikkerhet mht. volumanslag av forurensede masser i alle områder hvor det har vært aktiviteter [...]" og konkluderte med at det var behov for å sanere ca. "100 m3 (ca 170 tonn) topplagsmasser mellom lagringstankene [...]" og "[...] det vurderes lite sannsynlig å være mer enn ca 200 m3 totalt (ca 350 tonn)."2 materiale som måtte tas bort. Da saneringsarbeidet var ferdig var det fjernet totalt 435 tonn forurenset masse i tankområdet.3

Den påviste grunnforurensningen, sammenholdt med kostnadsberegningene for å sanere grunnen til anlegget, gjorde at anlegget ikke ble foreslått fysisk vernet. I stedet ble det besluttet at anlegget skulle dokumenteres for arkivmessig bevaring.

Med dokumentasjon menes i dette tilfellet en omfattende beskrivelse av anlegget – herunder også historikk, strukturer, interiører og materialbruk – og de forskjellige arbeidsoperasjoner og funksjoner knyttet til drift og den planlagte bruken av anlegget både i freds- og ufredstid.

Om landsverneplaner og landsverneplan for Forsvaret fase II

"En landsverneplan er en oversikt over verneverdige eiendommer og en historisk oversikt over en offentlig sektor. Utvalget skal være kartlagt og valgt ut av sektoren/eiendomsforvalteren i samråd med Riksantikvaren. Landsverneplanene skal danne grunnlag for eventuell forskriftsfredning i henhold til kulturminneloven.

Image "forsvaret_byggherre_..._faksimile.jpg" without description

I tillegg skal planene inneholde oversikt over de eiendommer som ektoren/virksomheten i samarbeid med Riksantikvaren vil verne på annen måte."4 Alle statlige sektorer er pålagt å utarbeide landsverneplan for egne bygg og anlegg. 

Forsvaret var tidlig ute og var ferdig med sin første landsverneplan i 2000. I 2011 bestilte Forsvarsdepartementet en oppfølgingsplan – Landsverneplan for Forsvaret fase II – fra Forsvarsbygg. Denne er å regne som en supplering av den første landsverneplanen og er samtidig en oppfølging av kgl.res. av 1.9.2006 ”Forvaltning av Statens kulturhistoriske eigedommar”. Bestillingen fra departementet skyldes at Forsvarets etterkrigsanlegg i liten grad ble behandlet i den første landsverneplanen, fordi flertallet av anleggene var i aktiv militær bruk.


1 Det vil si Landsverneplan for Forsvaret fase II. Teksten er hentet fra katalog "Etablissement 060401 Pikerfoss tankanlegg": 2.
2 Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan: 1.
3 Pers. medd. fra prosjektleder Pål Arnkværn, Skifte eiendom, til E. Hammer, 11. desember 2014.
4 http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Landsverneplaner.

Fant du det du lette etter?