Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Amtmannsgate 35

Amtmannsgate 35

Prisantydning:

2 000 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 2 000 000,-

Totalpris: 2 000 000,-


Postnummer/poststed

9800 Vadsø

Eiendomsbetegnelse

Gnr. 10 bnr. 736 i Vadsø kommune

Prisantydning

2 000 000

Verditakst

Utført av : Ingvald Andersen
Takstdato : 25.02.2019
Teknisk (byggmassens) verdi : 3 304 776,-
Markedsverdi : 2 000 000,-
Teknisk verdi : 3 304 776,-

Ligningsverdi

Iflg Altinn foreligger det ikke formuesverdi på eiendommen.

Kommunale avgifter

Kr. 62 013 pr. år
Gjelder for alle 4 leiligheter i 2019
Beløpet er fordelt på Vadsø kommune og Vadsø Vann og Avløp:
Vadsø kommune kr 40 168 pr år hvorav eiendomsskatten utgjør kr 16 056 pr år
Vadsø Vann og Avløp kr 21 845 pr år

Beløpene er oppgitt av Vadsø kommune.

Parkering

Parkering for 2 biler i garasje. Øvrig parkering på eiendommen.

Oppvarming

Eiendommen varmes opp med olje og strøm.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

2 stk oljetanker montert i bod kjeller. Nedgravd oljetank på eiendommen. Selger har ingen kjennskap til alder og tilstand på denne. Kjøper overtar all ansvar og risiko knyttet til dette.

Fra 2020 er det forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger. I enkelte kommuner, skal all oljefyring fases ut innen 2020. Det betyr at det oljefyrte oppvarmingssystemet må fjernes, også oljetanken. Tanker som tas ut av bruk, skal tømmes, og avvikles på godkjent og forsvarlig måte. Enøketaten kan gi tilskudd til å fjerne fyrkjele og tilhørende oljetank, se for øvrig nettstedet www.oljefri.no for miljøvennlige alternativer til oljefyren. Kjøper av denne eiendommen gjøres oppmerksom på at han som fremtidig eier av bygget er ansvarlig for eksisterende oljetank og må innrette seg etter gjeldende regler samt det kommende forbudet. Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker ytterligere opplysninger.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 285 kvm, Bruksareal: 476 kvm, Bruttoareal: 512 kvm

Kjeller P-rom/BRA : Ca 17 kvm/135 kvm
1.Etasje P-rom/BRA: Ca 134 kvm/134 kvm
2.Etasje P-rom/BRA: Ca 134 kvm/134 kvm
Loft P-rom/BRA : Ca 0 kvm/73 kvm

Arealene er ikke kontrollmålt av megler.

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Antall soverom

8

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Hel 4-mannsbolig

Byggeår

1959

Tomt

Tomt eierform: Festet tomt
Tomteareal: 929 kvm.

Areal iflg matrikkelbrev mottatt fra Vadsø kommune.
Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet:
Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

Grunneier: Vadsø kommune.
Årlig festeavgift kr 2 988

Stortinget har med virkning fra 01.07.2015 vedtatt enkelte endringer i tomtefesteloven.
Festeren har fortsatt en ubetinget rett til fornye festekontrakten ved utløpsdato. Men som følge av dommen i den europeiske menneskerettighetsdomstol gis grunneier rett til å foreta et "engangsløft" av festeavgiften, med inntil 2 % av tomteverdien, med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten. Festeavgiften er likevel begrenset til kr 9.000 per da, med tillegg for økning i pengeverdien fra 01.01.2002 (i dag ca kr 11.400). Senere reguleringer skal foretas iht endringer i konsumprisindeksen (KPI).

Festeavtaler som løper ut etter 1. juli 2015:
Når festetiden er ute, forlenges festeavtalen i utgangspunktet på samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid kreve regulering av festeavgiften til ovennevnte nivå innen tre år etter at festetiden er ute.

Festeavtaler som allerede er forlenget:
For avtaler som er forlenget før 1. juli 2015, fortsetter festeavtalen i utgangspunktet å løpe på samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid fra ikrafttredelsen av loven og frem til og med 31.12. 2017 kreve regulering av festeavgiften begrenset til kr 8000 pr år + gammel festeavgift, maksimert til totalbeløpet nevnt i 1. ledd. Etter dette tidspunktet kan det kreves fullt påslag, med regulering etter KPI.

Unntak:
Dersom det i festekontrakten er 1) avtalt en rett for festeren til forlengelse og 2) at det følger av kontrakten at bortfesteren ikke har rett til regulering utover det som følger av endringer i pengeverdien, skal avtalen følges, dvs løpe videre på samme vilkår.

Kort om eiendommen

Hel 4 manns-bolig med dobbel garasje i Ytrebyen i Vadsø. Pga alder må det må påregnes noe oppgradering av leilighetene.

Beliggenhet

Boligen ligger i et barnevennlig område i Ytrebyen med nærhet til bysentrum og skole.

Adkomst

Adkomst til boligen fra offentlig asfaltert vei.

Innhold

Leilighet 1, 1.etg. P-rom: Gang, bad, stue, kjøkken og 3 soverom.
Leilighet 2, 1.etg. P-rom: Stue, kjøkken, gang, bad og soverom.
Leilighet 3, 2.etg. P-rom: Stue, kjøkken, gang, bad og 3 soverom.
Leilighet 4, 2.etg. P-rom: Stue, kjøkken, gang, bad og soverom.

Kjeller P-rom: Trapperom og vaskerom.
Kjeller S-rom: Boder, gang og tørkerom.
Loftet består av boder og er definert som S-rom

Fellesarealer: Trapperom (8 m²) og vindfang, gang, vaskerom, tørkerom i kjeller, samt loftsrom.

Standard

De ulike leilighetene fremstår med noe ulik standard. Renoveringer på påregnes for å tilfredsstille dagens standard.
Bad og kjøkken har normal vedlikehold og vil fungere bra med dagens tilstand.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

I bransjenorm for markedsføring av bolig samt i rundskriv fra forbrukerombudet, plikter megler å informere om vesentlig informasjon i markedsføringen, deriblant der det i tilstandsrapport fra takstmann fremkommer tilstandsgrad 2 eller dårligere.

- Noe mindre skjevheter i gulvene ble registrert.
- Noe saltutslag ble registrert.
- Antatt naturlig drenering fra byggeåret.
- Yttertak og utvendig kledning er antatt fra byggeår.
- Noen eldre vinduer.
- Fuktmerker i foringer til takvindu i trapperom.
- Bygget var opprinnelig planløst med to like store og speilvendte identiske leiligheter i hver av de to etasjene over terreng. Eier har senere endret planløsningen hvor leilighetene mot vest har avgitt et soverom til naboleiligheten. Planløsningsendringen er ikke byggemeldt og det er usikkert hvorvidt det skulle utløse endringer i brannskillekonstruksjonene.

BYGGEMÅTE:
- Grunnmur av plass støpt betong, antatt med tresonitt plater (treull) på innsiden.
- Yttervegger med trekonstruksjoner (bindingsverk).
- Utvendig kledning av stående trepanel.
- Taket er antatt tekket med skiferstein.

Ferdigattest

Megler har ikke mottatt informasjon fra kommunen på om det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. På grunn av boligens alder antas det at dette ikke foreligger.
Jf. plan- og bygningsloven § 21.10, 5 ledd utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98.

Det foreligger godkjent byggeanmeldelse. Denne er vedlagt salgsoppgaven.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til bolig.
 

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Dagboknr.: 20.10.1958 1117 Festekontrakt med vilkår
- Festetid 40 år
- Pant for forfalt festeavgift
- Bestemmelse om forkjøpsrett

Dagboknr.: 24.01.2017 72226 Nye vilkår feste

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0017

Meglers oppdragsnummer

2719006

Vedlegg

Tilstandsrapport, grunnkart, reguleringskart, reguleringsbestemmelser, plantegninger, byggeanmeldelse, festekontrakt, matrikkelbrev, grunnbok, og budskjema.

Vei, vann og avløp

Vei: Offentlig
Vann: Offentlig
Avløp: Antatt privat slamavskiller før tilknytning til kommunalt nett

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Ketil Tallberg
EiendomsMegler 1 avdeling Kirkenes
E-post: k.t@eiendomsmegler1.no
Tlf: 95 99 05 00

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Randi Gotliebsen
E-post: randi.gotliebsen@forsvarsbygg.no
Tlf: 99 43 12 22

Diverse opplysninger

- Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen. Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar.
- Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Forsvarsbygg har valgt å selge hele firemannsboligen under ett.
Ved produksjonen av energiattest må det gjøres et valg om det er øverste eller nederste boenhet.
Energiattesten vil da ikke bli korrekt, og det betyr at selger ikke får laget en energiattest for hele boligen.
- Denne boligen er ikke radonmålt. Kjøper overtar ansvaret for krav om måling og eventuelle tiltak.
- Bildene er fra ulike leiligheter i 4-mannsboligen.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Nærings-/ utviklingseiendommer skal kunngjøres/annonseres over en periode på to måneder, jfr. ESA-retningslinjenes pkt 18B.2.1 bokstav a.
Eiendommen annonseres på www.finn.no og www.forsvarsbygg.no og er merket med kommer for salg . Eiendommen annonseres første gang 15.03.19.
Etter dette kan bud mottas. Budet må være skriftlig til megler gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om
sannsynlig finansiering, og er bindene for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktigelse.
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 142532717
Gårdsnummer: 10
Bruksnummer: 736
Adresse: Amtmannsgate 35
Postnummer: 9800
Poststed: Vadsø
Bruksareal (m2): 476
Bruttoareal (m2): 285
Byggår: 1959
Antall soverom: 8
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Kjetil Tallberg

Telefon: +47 959 90 500

E-post: ketil.tallberg@eiendomsmegler1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.