Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Salg Kirkenes sykehus med boliger i Dr. Palmstrøms vei

Dr. Palmstrøms vei 2, 9, 11, 13 & 15.
Dr. Nedlers vei 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
21, 23


Prisantydning:

0,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 0,-

Totalpris: 0,-


Postnummer/poststed

9900 Kirkenes

Eiendomsbetegnelse

Gnr. 27 Bnr. 9 i Sør-varanger kommune
Festenummer 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Energimerking

Dr. Palmstrøms vei 9 - "Elevhjemmet", energikarakter G (rød)
Dr. Palmstrøms vei 15 - Sykehuset, energikarakter D (rød)
Dr. Palmstrøms vei 11 - "Søsterhjemmet", energikarakter G (rød)
Dr. Palmstrøms vei 13 - "Pikehjemmet", energikarakter G (rød)
Dr. Nedlers vei 7, energikarakter F (rød).

Energiattest for øvrige bygninger foreligger ikke og vil ikke bli innhentet. Interessenter bes legge til grunn at øvrige bygninger har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød. I den grad Energiattest kreves fra Kjøpers side bes dette utrykkelig presentert som et forbehold i et eventuelt bud.

Verditakst

Utført av : BER Verdivurdering AS
Takstdato : 21.02.2017
Markedsverdi : 65 300 000,-

Interessenter oppfordres til å gi bud.

Ligningsverdi

Ligningsverdi viser normalt total formuesverdi for hele eiendommen. Attest er en obligatorisk dokumentasjon i forbindelse med salg av eiendom gjennom megler. I dette tilfellet er ikke Selger, Finnmarkssykehuset, skattepliktig. Som følge av dette opplyser Finnmarkssykehuset at det ikke finnes noen ligningsverdi på byggene. Ny eier må påregne at ligningsverdi beregnes av Skatteetaten.

Kommunale avgifter

VANN: kr 135.683 inkl. mva.
AVLØP: kr 11.575 inkl. mva.
RENOVASJON: kr 352.340 inkl. mva. EIENDOMSSKATT: kr 335.600
Summert kr 854.874.

Iht skattelister for 2016 vil nytt skattegrunnlag bli kr 91.697.000, ny estimert eiendomsskatt vil utgjøre kr 366.788
 

Oppvarming

Elektrisk. Oljefyr med vannbåren varme og med tilhørende fjernvarmesystem til boligene.

Sykehuset er utstyrt med nødstrømsaggregat av type KUHSE KEA 071 med ytelse på 1000 kVA, spenning 230V. Systemet er montert i eget frittstående bygg og starter automatisk ved nettfall. Eget brennstoffsystem bestående av
1 stk dagtank på 1.450 liter med etterfylling via pumpe fra nedgravningstank (12.000 liter).

Arealer og fordeling per etasje

Adresse/bruttoareal
Dr. Palmstrøms vei 2 - 4 leiligheter,   ca 284 kvm
Dr. Palmstrøms vei 9 - Elevhj.,       ca 1.550 kvm
Dr. Palmstrøms vei 11 - Søsterh,  ca      540 kvm
Dr. Palmstrøms vei 13 - Pikehj.,        ca 487 kvm
Dr. Palmstrøms vei 15 - Sykehus, ca 19.713 kvm

Dr. Nedlers vei 7 - 4 leiligheter,         ca 432 kvm
Dr. Nedlers vei 9 - 4 leiligheter,         ca 432 kvm
Dr. Nedlers vei 11 - 8 leiligh.,            ca 352 kvm
Dr. Nedlers vei 12 - Enebolig            ca 183 kvm
Dr. Nedlers vei 13 - 8 leiligh.,            ca 352 kvm
Dr. Nedlers vei 14 - 6 leiligh.,            ca 654 kvm
Dr. Nedlers vei 15 - 8 leiligh.,            ca 352 kvm
Dr. Nedlers vei 16 - 3 leiligh.,            ca 358 kvm
Dr. Nedlers vei 17 - 8 leiligh.,            ca 352 kvm
Dr. Nedlers vei 19 - 8 leiligh.,            ca 352 kvm
Dr. Nedlers vei 21 - 8 leiligh.,            ca 352 kvm
Dr. Nedlers vei 23 - 8 leiligh.,            ca 352 kvm

Frittstående garasjebygg (9+3 plasser), bygg ved vammagasin, samt  vaskeri er ikke oppmålt.

Arealer er ca. areal målt på tegninger. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere kontrollmåling.

Eierform

Eiet eiendom.

I eiendomsmatrikkelen og grunnboken er deler av eiendommen tildelt festenummer uten at festeavtale forefinnes. Kjøper har selv ansvaret for å etablere eventuell(e) fremtidig(e) festeavtale(r).

Det er tinglyst en festeavtale i 1959 som av ukjent årsak ikke er slettet. Dersom annet ikke spesifiseres i bud/budaksept overtar ny eier ansvaret for å slette festeavtalen fra 1959.

Varanger KraftNett AS har 30.09.2009 tinglyst rett til trafokiosk, kalber og linjer med mere på eiendommen.

Det vil bli tinglyst en rett på gnr 27 bnr 9 som gir gnr. 27 bnr. 575 (Dr. Nedlers vei 6), bnr. 576 (Dr. Nedlers vei 8) og bnr. 638 (Dr. Nedlers vei 10) rett til å være tilknyttet hovedledning til avløp (VEDLEGG).

Det vil bli tinglyst en verneklausul på gnr 27, bnr 9 (VEDLEGG).

Eiendomstype

Sykehus med tilliggende ansatteboliger.

Byggeår

Dr. Palmstrøms vei 9 - "Elevhjemmet", 1973
Dr. Palmstrøms vei 15 - Sykehus. 1955, -75, -89
Dr. Palmstrøms vei 11 - "Søsterhjemmet", 1955
Dr. Palmstrøms vei 13 - "Pikehjemmet", 1954

Dr. Palmstrøms vei 2 - 4 leiligheter, ukjent
Dr. Nedlers vei 7 - 4 leiligheter, 1972-80
Dr. Nedlers vei 9 - 4 leiligheter, 1972-80
Dr. Nedlersvei 12 - Enebolig, 1973
Dr. Nedlers vei 11 - 8 leiligheter, 1972-80
Dr. Nedlers vei 13 - 8 leiligheter, 1972-80
Dr. Nedlers vei 14 - 6 leiligheter, 1972-80
Dr. Nedlers vei 15 - 8 leiligheter, 1972-80
Dr. Nedlers vei 16 - 3 leiligheter, 1972-80
Dr. Nedlers vei 17 - 8 leiligheter, 1972-80
Dr. Nedlers vei 19 - 8 leiligheter, 1972-80
Dr. Nedlers vei 21 - 8 leiligheter, 1972-80
Dr. Nedlers vei 23 - 8 leiligheter, 1972-80

Byggeår for to frittstående garasjebygg (9+3 plasser), samt vaskeribygg er ukjent.

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt.

Salgsobjektets tomteareal utgjør ca 122.025 kvm. Kirkenes kommune har varslet kommunal forkjøpsrett på en del av tomten som idag benyttes til friområde (se situasjonskart), arealet utgjør i størrelsesorden 35.800 kvm. Denne delen av tomten vil ved bruk av kommunal forkjøpsrett bli fradelt gnr 27, bnr 9 (vil ikke være en del av salgsobjektet).

Av eiendomsmatrikkelen fremgår det at beregnet areal er heftet med usikkerhet og arealet er kommentert som "omtvistet".

Beskaffenhet: Tomten består av både opparbeidet areal til boligformål/næringsformål og naturtomt. Se takst for nærmere beskrivelse av utbyggingspotensial.

I verdivurderingen står det at en parsell på 400,2 m2 er en del av salget (side 6). Det stemmer ikke - det inngår i tomtearealet som tilbys Sør-Varanger kommune.

Kort om eiendommen

Nye Kirkenes Sykehus er under bygging og ferdigstilles sommeren 2017. Det gamle sykehuset på Prestøya og tilliggende boliger for ansatte tilbys for salg.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Prestøya, ca 2 km utenfor Kirkenes sentrum. Prestøya er en halvøy beliggende øst for Kirkenes sentrum. Mot nord er det etablert havneområder, mot sør ligger et etablert boligområde bestående av småhusbebyggelse og eneboliger.

Adkomst

Følg E6 mot Prestøya.

Innhold

Bygningsmassen består av:
- Sykehus, ca 19.713 kvm BTA.
- "Elevhjemmet", 56 hybler, ca 1.550 kvm BTA.
- "Søsterhjemmet"-kontorbygg, ca 540 kvm BTA
- "Pikehjemmet" - kontorbygg, ca 487 kvm BTA.
- 12 frittstående flermannsboliger som   
   inneholder ialt 77 leiligheter ca 4.624 kvm BTA
- Enebolig, ca 183 kvm BTA

På eiendommen er det også oppført to frittstående garasjebygg (9+3 plasser), samt en mindre bygning som inneholder vaskeri (ligger mellom Dr. Nedlers vei 14 og 16). Brakkerigg og garasje. Videre er det oppført et  lite bygg i tilknytning til vannmagasin.

Standard

Svært varierende standard. Hovedandelen av bebyggelsen fremstår med vedlikeholdsetterslep og bærer preg av bebyggelsens alder. Sykehuset har blitt noe oppgradert/vedlikeholdt, men som følge av at det bygges et nytt sykehus i Kirkenes er dette vedlikeholdsarbeidet blitt noe nedprioritert de siste årene. Se vedlagte verdivurdering/takst utarbeidet av BER Verdivurdering AS, samt forvaltningsplan for en nærmere beskrivelse av standard på bebyggelsen.

Eiendom

Eiendommen består av ett gårds og bruksnummer, gnr 27, bnr 9. I tillegg er det flere festede eiendommer under samme gnr/bnr. Finnmarkssykehuset er hjemmelshaver til samtlige eiendommer.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

Eiendommen anses å kunne ha et utbyggings-/utviklingspotensial når sykehusvirksomheten opphører. Deler av sykehusbebyggelsen (fløy Ø, M og K) anses å være lite egnet til konvertering til andre formål, mens de øvrige fløyene kan tenkes konvertert til eksempelvis sykehjemsformål. I tillegg åpner forslaget til ny kommuneplan at eiendommen kan bli omregulert til boligformål. Vi anser det derfor mest hensiktsmessig å rive de østre fløyene.
Basert på en grov oppmåling anser vi at den delen av eiendommen som kan utvikles til boligformål vi lutgjøre ca 40-45 daa (inklusive den østre delen av sykehusbebyggelsen som er forutsatt revet. BER Verdivurdering av anslått et utbyggingspotensial på 28.688 kvm S-BRA.

Se vedlagte verdivurdering/takst utarbeidet av BER Verdivurdering AS for ytterligere info.

Fredning

Det vises til vedlagte "Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan", og til øvrige vedtak om fredning av områder med hjemmel i Kulturminneloven. Se også Forvaltningsplan for Elevhjemmet, Pikehjemmet og Søsterhjemmet (vedlegg).

Fredningen omhandler Søsterhjemmet og Pikehjemmet fra 1954/1955, og Elevhjemmet fra 1973. Formålet er å bevare det arkitektur- og kulturhistorisk verdifulle bygningsmiljøet med personalboliger ved Kirkenes sykehus. Fredningen skal sikre bygningenes opprinnelige arkitektur, materialbruk og detaljering. Søster og Pikehjemmet, samt Elevhjemmet har verneklasse 1, fredning. Se vedlagte fredningsvedtak og forvaltningsplan for nærmere detaljer.

Det vil bli tinglyst verneklausul som en heftelse på eiendommen ifbm salg. Heftelsen kan ikke avlyses uten samtykke fra Riksantikvaren.

Ferdigattest

Ferdigattester eller midlertidig brukstillatelse foreligger ikke og vil ikke bli innhentet. I den grad Ferdigattester eller midlertidig brukstillatelse kreves fra Kjøpers side bes dette utrykkelig presentert som et forbehold i et eventuelt bud.

Regulering

Hovedandelen av eiendommen er uregulert. Iht reguleringsplan for Kirkenes Havn, del 1 og del 3 er mindre parseller langs tomtens nordside regulert til bl.a. friområde.

Iht gjeldende kommuneplan fra 2005 er tomtens nordre deler avsatt til offentlig bebyggelse som en del av felt OB13, og til nåværende boligområde som en del av felt B30. Den delen av området som strekker seg sydover langs sjøen er avsatt til friområde, mens to mindre parseller ved sydspissen av Prestøya også omfattes av felt B30.

Forslag til ny kommuneplan (arealdel) for perioden 2014-2026 ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 14.05.16 - 30.06.16. I denne planen er er den del av eiendommen som var omfattet av felt OB13 foreslått omdisponert til til tettbebyggelse/boligformål (felt TB5) som følge av at nytt sykehus er under bygging. I eksisterende og planlagte boligområder tilllates det en utnyttelse på inntil 50%-BYA. Felt B30 i tidligere kommuneplan er i forslag til ny kommuneplan omtalt som felt "B29 Prestøya". Ved utbygging/ombygging av mer enn 200/400 kvm kreves det ny detaljregulering.

Kjøper plikter å gjøre seg kjent med dagens regulering av Eiendommen før budgivning, og bærer selv regulerings- og bruksendringsrisiko ved fremtidig bruk og utvikling av Eiendommen, herunder ansvar og risiko for kostnader forbundet med dette.

Skifte Eiendom oppdragsnummer

311-16-0017

Vedlegg

Prospektet inneholder nøkkelopplysninger. Det er i tillegg etablert datarom med bilag, bl.a.:

1) Grunnboksutskrift
2) Utskrift av tinglyste heftelser
3) Matrikkelbrev
4) Forslag til ny kommuneplan (arealdel) for
    2014-2026
5) Verdivurdering/Takst - BER Verdivurdering
6) Eldre tegningsmateriell (forbehold om feil
7) Forvaltningsplan for Elevhjem, Pikehjem og  
    søsterhjem med fotovedlegg.
8) Kart over "vann inn/ut gamle sykehus". Kart
    over VA (ledningsnett)
9) Situasjonskart som viser tomtegrenser gnr 27
    bnr 9 (samt del som fradeles ved bruk av
     kommunal forkjøpsrett)
10) Leieavtale Elevhjemmet (forutsettes signert
      innen overtagelse)
11) a) Forskrift om fredning av statens
      kulturhistorisk eiendommer Kapittel 2
      Fredete eiendommer i helse- og
      omsorgsdepartementets landsverneplan
      Vedtak etter kml § 22a. datert 16.02.2012
b)  Fredete eiendommer i helse- og     
     omsorgsdepartementets landsverneplan
c) Kapittel 2 Fredete eiendommer i helse- og
    omsorgsdepartementets landsverneplan,  
    Vedlegg nr. 42
12) Erklæring - Verneklausul (2 erklæringer)
13) Erklæring - Avløp
14) Energiattest Dr Nedlersvei 7d (repr. leilighet)
15) Energiattest Dr Palmstrøms vei 9, 11, 13, 15
16) Leietakeroversikt pr 10 januar 2017
17) Eksempel på leieavtale til bolig
18) Leieavtale med Netcom AS og Mobile
      Norway AS
19) Utkast til kjøpekontrakt
20) Budskjema

Det forutsettes at budgivere har gjort seg kjent med dokumentasjonen som er gjort tilgjengelig i datarommet i forkant av budgivning. Megler gir tilgang til datarom på forespørsel.

Verdivurdering

BER Verdivurdering AS har ansatt en verdi stor kr 65.300.000 på eiendommen. Se vedlagte takst for ytterligere informasjon. Interessenter oppfordres til å gi bud.

Vei, vann og avløp

Deler av eiendommen har offentlig vann/avløpsnett. Det er i tillegg en privat del bestående av avløpssystem, samt 2 - to - tanker (spillvann går til havs) beliggende på sørsiden av eiendommen. VA-kart følger som bilag til prospekt.

På toppen av Prestøya er det etablert et vannmagasin/vannbasseng med mål: 7.4x7.9x2.4= 146,15 m3 (ukjent byggeår). Dette magasinet leverer vann til sykehuset.

Kjøper overtar alle forpliktelser forbundet med vannbassenget og privat avløpssystem.

Visning

Ta kontakt med megler for avtale om visning.

Utleie

Det er utarbeidet en egen leietakeroversikt som viser hvilke boenheter som pr 10 januar er utleid (vedlegg til prospekt).

Elevhjemmet skal leies tilbake av Finnmarkssykehuset HF i inntil 4 år (uoppsigelse for utleier og oppsigelig med 3 mnds varsel for leietaker. Leie utgjør kr 120.000/mnd (1.440.000/år). Utleier skal dekke alle driftsutgifter. Leietaker driver ikke MVA-pliktig virksomhet. Leieavtale med betingelser følger som vedlegg til prospekt.

Øvrige boenheter er totalt 78 stk, hvorav 3 ikke er beboelig iflg eier. Ca 52 boenheter er utleid på løpende leieavtaler med 3 mnds gjensidig oppsigelse. Årlig leie utgjør pr 10. januar kr 4.095.096. Utleier skal iht leieavtale dekke alle driftsutgifter.

Estimert årlig bruttoleie er stipulert til kr 6.615.096. Se leietakeroversikt for ytterligere informasjon.

Mobile Norway AS leier antenneplass på bygningen som står på lokket av vannmagasinet. Årlig leie kr 15.000. Se vedlegg for ytterliger informasjon.

Netcom leier bruksrett til grunn ved vannmagasinet. Årlig leie kr 12.000. Se vedlegg for ytterligere informasjon.

Eiendommen selges med eksisterende leiekontrakter per overtakelsestidspunkt, hvor kjøper skal overta ansvaret for forvaltningen av leiekontraktene. Leietakernes rettigheter og plikter følger av eksisterende leieavtaler

Oversikt over leieforhold er ikke nødvendigvis uttømmende og/eller oppdatert pr. overtakelse. Det tas forbehold om at endringer i leietakeroversikt vil kunne skje fortløpende.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Norion Næringsmegling AS
Stein Tollin
stein.tollin@norion.no
92 81 66 88

Prosjektleder Skifte Eiendom

Skifte eiendom
Frode Karlsen
frode.karlsen@skifte.no
91 66 51 26

Diverse opplysninger

Dagens eier har stått for brøyting/strøing på eiendommen, dette forutsettes overtatt av Kjøper.

Selger er ansvarlig for å kople i fra fjernvarmen som leverer varme til boliger i tilstøtende eiendommer før overtakelse. Infrastruktur som er tilknyttet fjernvarmen (rørsystem ol.) blir liggende igjen på eiendommen og overtas av kjøper.

Selger står fritt til å fjerne hele, eller deler av, fastmontert driftstilbehør relatert til sin virksomhet. Kjøper må påregne at festeanordninger til det fastmonterte utstyret, som fjernes, kan bli stående igjen i bygningen. Videre står Selger står fritt til å fjerne, helt eller delvis, alternativt ingenting, av inventar og annet løsøre/driftstilbehør til boligene, garasjene, brakkerigg, verksted, sykehus m.m.. Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask og rydding av bygningsmassen.

Vannbassenget som ligger på eiendommen fungerer som vannforsyning til sykehuset. Kjøper overtar alle forpliktelser forbundet med vannbassenget.

Alle private stikkledninger, hovedledninger og septiktanker på eiendommen er en del av salget og overtas av kjøper.

Eiendommene gnr. 27 bnr. 575, 576 og 638 skal ha en rett til å være tilkoplet avløpsledningen. Kjøper overtar ansvaret for drift av ledningen.

Selgers leietakere på naboeiendommen gnr. 27 bnr. 25 fnr. 31, 33 og 34 (Bøkfjordveien 9 A-D, 11 A ? F og 13 A og B) skal ha tilgang til bruke vaskeriet på ordinært vis så lenge kjøper har vaskeriet i drift.

Selger fraskriver seg ansvar for eventuell arealsvikt etter avhl § 3-3. Selger fraskriver seg også ansvar for at det eentuelt kan forekomme avvik i bygningens areal.

Forsikring

Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir Eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av uforutsette hendelser før Overtakelse, faller avtalen bort uten at Kjøper kan kreve kompensasjon av Selger

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til Hvitvaskingsloven (lov 2009 nr. 11).

Eiendomsmeglingslovens § 6-7 er fraveket i forhold til meglers undersøkelsesplikt og opplysningsplikt. Årsaken er at flere av forholdene som er listet i lovteksten er relevante for bolig/forbrukerforhold.

Eiendomsmeglingslovens § 6-10 fravikes, herunder forskriftenes § 6-2, 6-3 og 6-4 (regler for budgivning og innsyn i opplysninger om bud og budgivere).

Informasjonen i dette prospektet er basert på
1) Informasjon fremskaffet av Selger,
2) Sør-Varanger kommune og
3) informasjon fra kilder som Selger og Norion Næringsmegling AS anser som pålitelige.

Norion Næringsmegling AS ( Norion ) har ikke foretatt noen vurdering av teknisk tilstand av bygninger oppført på eiendommen. Norion har lagt mye arbeid i å sikre at Prospekt med vedlegg er presist og komplett men kan likevel ikke gi noen garantier eller forsikring for at faktiske feil ikke kan ha oppstått i utarbeidelse av dette Prospektet. Norion tar intet ansvar for skader eller tap som har oppstått som følge av mangel på presisjon eller feil i Prospektet. Norion, Norion`s styre, Norions`s partnere eller Norions`s ansatte kan ikke gjøres ansvarlig i forhold til noen person for noen direkte, indirekte, spesifikke eller følgeskader som oppstår ut fra bruk av dette Prospektet.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Informasjon fra Selger forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommen forutsettes besiktiget. Det anbefales at budgiver ved bruk av egne fagfolk gjør en vurdering av eiendommens tekniske tilstand og at alle relevante dokumenter for eiendommen blir gjennomgått før bindende avtale inngås

Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag.

Utkast til kjøpekontrakt følger som bilag til prospektet. Med mindre annet angis i bud skal Kjøpekontrakten som følger som vedlegg til prospekt benyttes for transaksjonen.

Kjøpekontrakten vil begrense selgers mangel- og garantiansvar i forhold til avhendingslovens bestemmelser.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens §18 og i tilfelle inngi melding.

Eiendommen er bebygd og større enn 100 dekar, følgelig vil Kjøper måtte søke konsesjon (tillatelse) fra myndighetene for kjøp (konsesjonsplikt). Konferer megler eller Kirkenes kommune for søknadsskjema. Kjøper plikter å sende korrekt utfylt og komplett Søknad om konsesjon til kommunal myndighet innen 14 dager etter avtaleinngåelse.

Eiendommen overtas som den er, jf. avhendingsloven § 3-9. Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i avhendingsloven § 3-8 eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i avhendingsloven § 3-7.

Ved anvendelsen av avhendingsloven § 3-7 og 3-8 hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av avhendingsloven § 3-9 annet punktum og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) ikke under noen omstendighet utgjør en mangel eller et garantibrudd.
FINN-kode: 93547398
Gårdsnummer: 27
Bruksnummer: 9
Adresse: Dr. Palmstrøms vei 2, Dr. Palmstrøms vei 2, 9, 11, 13 & 15. Dr. Nedlers vei 7, 9, 11, 12, 13, 14
Postnummer: 9900
Poststed: Kirkenes
Bruksareal (m2): 26914
Bruttoareal (m2): 26914
Byggår: 1955
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 122026

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Stein Tollin

Telefon: +47 928 16 688

E-post: Stein.Tollin@norion.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.