Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

6 ubebygde boligtomter på Nordmo selges samlet

Elgvegen, Gaupevegen og Jegerstien. Endelig adresse vil bli tildelt fra Elverum kommune.

Prisantydning:

2 470 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 2 470 000,-

Totalpris: 2 470 000,-


Postnummer/poststed

2406 Elverum

Eiendomsbetegnelse

Gnr.13 Bnr.333/334/343/822/823/824/825 i Elverum kommune

Prisantydning

2 470 000

Verditakst

Utført av : Terje Svenkerud
Takstdato : 28.05.2019
Markedsverdi : 2 470 000,-

Eiendomstype

Boligtomt

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 8554 kvm.
Beskaffenhet: Tomtene har gode solforhold og er forholdsvis flate. Skogsbunn og dels bevokst med gress og kratt, noe småskog og dels med noen furutrær.
Byggegrunnen kan variere, men består sannsynligvis av sand/grus/kvabb, og er vurdert som god byggegrunn.

Beliggenhet

Eiendommene ligger ca. 1,5- 2,0 km vest for Elverum sentrum. Tomtene som ønskes verdivurdert grenser til Elgvegen, Gaupevegen, Jegerstien og dels mot rundkjøring og Rv. 3. Eksisterende boligbebyggelse på nordsiden av tomtene.
Det forutsettes at eiendommene får egen avkjøring til hhv. Gaupevegen og Elgvegen.
Gangavstand til nærbutikk, barnehage og barneskole.

Adkomst

Adkomst til tomtene må avklares med Elverum kommune.

Generelt

Gnr. 13, Bnr. 333: Som har adresse Elgvegen 1, 2406 Elverum har et samlet beregnet areal på 1685,4 m². En liten del av tomten ligger på vestsiden av gang/sykkelsti som går i retning nord/syd mellom Elgvegen og Jegerstien. Beliggenhet inntil rundkjøringen ved Trondheimsvegen/Jegerstien.

Gnr. 13, Bnr. 334: Som sannsynligvis vil få adresse Elgvegen 3, 2406 Elverum har et samlet beregnet areal på 2057,2 m². En liten del av tomten ligger på vestsiden av gang/sykkelsti som går i retning nord/syd mellom Elgvegen og Jegerstien. Beliggenhet med østgrense mot Trondheimsvegen. Det er allerede oppført støyvoll/gjerde mot Trondheimsvegen. Det er vurdert en forlengelse av denne, som kan sammenføyes med støyvoll/gjerde på eiendommen 13/333 iht. reguleringsbestemmelsene.

 Gnr. 13, Bnr. 343: som er 2 stier/veier som ligger mellom 13/304 og 13/822 og mellom 13/824 og 13/333 har et samlet beregnet areal på 252,2 m².

Gnr. 13, Bnr. 822 som har adresse Gaupevegen 1, 2406 Elverum har et beregnet areal på 1015,8 m². Beliggenhet mellom Gaupevegen og Jegerstien, grenser mot vest til 13/343.

Gnr. 13, Bnr. 823 som har adresse Jegerstien 7, 2406 Elverum har et beregnet areal på 1232,9 m². En liten del av tomten ligger på nordsiden av Gaupevegen.
Gnr. 13, Bnr. 824 som har adresse Elgvegen 2 A, 2406 Elverum har et beregnet areal på 1157,9 m².

Gnr. 13, Bnr. 825 som har adresse Elgvegen 2 B, 2406 Elverum har et beregnet areal på 1153,3 m². En liten del av tomten ligger på sørsiden av Elgvegen med grense mot 13/824. Denne tomten er vurdert med god beliggenhet og det vil sannsynligvis ikke være behov for støyskjerming.

Beskaffenhet

Arealet består av furuskog. Stort sett sandholdig grunnforhold

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Tilknytningspunkter etc må avklares med kommunen.

Regulering

Eiendommene ligger i et område som omfattes av Reguleringsplan for Nordmokvartalet, plan nr. 1/2010 .
Planen er vedtatt i det faste utvalget for plansaker 8.12.2010 og sist revidert 5.1.2011. Det følger av reguleringsplanen at det må lages en detaljregulering for område. Kjøper besørger dette etter overtagelse. Reguleringsplanen ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-19-0021

Vedlegg

Takst
Utkast kjøpekontrakt
Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Grunnbok
Budskjema

Visning

Tomtene kan besiktiges på egenhånd.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Stein Olav Engebakken
Eiendomsmegler
tlf: 90 67 21 15
e-post: stein.olav.engebakken@em1.no

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg (megler)
Stein Olav Engebakken
stein.olav.engebakken@em1.no
90 67 21 15

Diverse opplysninger

Kjøper må etter overtagelsen gjennomføre detaljregulering av område. Videre så kan det være nødvendig med grensejustering/nye oppmålinger som kjøper må besørge etter overtagelse.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. Budet må ha en vedståelsesfrist til 04.10.2019 kl 12.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

 Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 154352066
Gårdsnummer: 13
Bruksnummer: 333
Adresse: Elgvegen, Gaupevegen og Jegerstien
Postnummer: 2406
Poststed: Elverum
Tomtestørrelse (m2): 8554

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Stein Olav Engebakken

Telefon: +47 906 72 115

E-post: stein.olav.engebakken@em1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.