Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Råtomt langs Flyplassvegen - 18,3 mål - gangavstand til Bergen Lufthavn Flesland - Bybanestopp like ved

Flyplassvegen

Prisantydning:

18 500 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 18 500 000,-

Totalpris: 18 500 000,-


Postnummer/poststed

5258 Blomsterdalen

Eiendomsbetegnelse

Gnr. 111 Bnr. 174 i Bergen kommune

Prisantydning

18 500 000 + omk.

Verditakst

Utført av : Øystein Dieseth
Takstdato : 26.09.2018
Markedsverdi : 18 500 000,-

Ligningsverdi

Ligningsverdien er ikke innhentet fra Skatteetaten da dette er en ubebygd tomt.

Parkering

Ikke relevant.

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Næringstomt

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: 18351 kvm.
Tomten er kupert og gress/skogkledt.
Når det gjelder miljø er det ikke registrert forurensing på eiendommen i kartsystemet Insight.no. Forsvaret har ifølge oppdragsgiver heller ikke hatt virksomhet på eiendommen som kan medføre forurensning. Det vurderes derfor som lite sannsynlig at det er forurensning på eiendommen. Dette er likevel ingen garanti.

Kort om eiendommen

Eiendommen er en ubebygd, kupert og skog/gresskledt tomt på ca. 18,3 daa beliggende på Kokstad like ved Bergen lufthavn Flesland.
Kun ca. 25 minutters kjøring fra Bergen sentrum (20 km). Rundt eiendommen ligger et større areal med landbruksområder, men på den andre siden av Flyplassvegen ligger bybanens nye depotbygning. Det er etablert et bybanestopp som på sikt det skal utvikles et større næringsområde rundt. Eiendommen har vei til tomtegrense. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon med buss, bybanestopp, med god forbindelse til Bergen og flyplassen.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende ved innfartsveien mot Bergen Lufthavn Flesland. Eiendommen ligger ca. 25 minutters kjøring fra Bergen sentrum (20 km), i enden av flyplassområdet. Det er etablert et bybanestopp som på sikt det skal utvikles et større næringsområde rundt. Det er tilkomst med vei til tomtegrense fra Liland. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon med buss, bybanestopp, med god forbindelse til Lagunen, Nesttun, Bergen sentrum og flyplassen.

Bergen lufthavn Flesland er Norges nest største flyplass målt i antall passasjerer kommet/reist. I 2007 hadde flyplassen ca. 5 millioner terminalpassasjerer inklusive transfers.

Kokstad/Sandsliområdet er også det nest største næringsområde i Norge, etter Nydalen i Oslo, med ca. 11 000 arbeidsplasser.

Adkomst

Fra Bergen sentrum er det kun 20 - 25 mintter med bil til tomten, i tillegg er det kort gangavstand til Bergen lufthavn Flesland. Kommer du med Bybanen fra Begen sentrum er det Bybanestopp like ved.

Tilkomsten til tomten er i dag gjennom Liland. Fra Bergen kjør forbi den nye flyterminalen og ta første vei til venstre til Liland. Følg veien og ta så første vei til venstre og du kan da følge veien helt inn på tomteområdet.
Eiendommen har egen vei og utkjørsel til Flyplassveien. Den kan kun benyttes i kjøreretning mot Bergen sentrum.

I reguleringsplanen jobbes det med alternative innkjørsler til eiendommen fra Flyplassveien. Det vil derfor mest sannsynlig komme rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av vei, fortau, rundkjøring etc. før en kan starte bygging på tomten. Det står beskrevet i planen fra Opus.

 

Regulering

Eiendommen er hovedsakelig uregulert, kun en mindre stripe mot Flyplassvegen er regulert til annet trafikkareal .
Det arbeides med et reguleringsplanforslag på denne og på nabotomter på vegne av Kokstad Property AS, også denne eiendommen er avsatt til samme formål som den vurderte og reguleres nå til industri og lager. Det forventes godkjenning av planforslaget ved årsskifte 2019/20. Det opplyses av arkitekt som utarbeider planforslaget at det må flyttes matjord fra eiendommen og at det er en del kostnader forbundet med dette. Det vites ikke om jorda kan selges eller om det kun er en ren kostnad. Dette antas også være aktuelt på den vurderte eiendom.
Arkitekt opplyser videre at det for den vurderte tomt foreligger noe begrensinger på byggehøyder ifm. mulig etablering av en rullebane 2 på Flesland. Dette vurderes ligge langt frem i tid og det anses som også som lite sannsynlig med oppføring av bygg i mange etasjer på eiendommen.
Vi oppfordre interessenter til å lese det Strategiske Planprogrammet som er utarbeidet av OPUS, med tilhørende vedlegg.

For mer detaljer rundt regulerigsplaner kontat megler for å få tilsendt dokumenter. Det er også mulig å gå inn på:

https://www.opus.no/planvarsel/strategisk-planprogram-for-liland-il6ny-planvarselside/

Lilandsjordet Varselkart
Strategisk planprogram for Liland IL6 revidert 31.10.18
Vedlegg 1. PlanID 65730000 Lilandsjordet Nord KU Naturmangfold
Vedlegg 2. PlanID 65730000 Lilandsjordet Nord KU jordvern
Vedlegg 3. PlanID 65730000 Lilandsjordet Nord Forrapport VA 230118
Vedlegg 4. PlanID 65730000 Lilandsjordet Nord VA rammeplan m VA etatens uttale
Vedlegg 5. Kapasitet trafikksystem Flyplassveien 301018
Vedlegg 6. PlanID 65730000 Lilandsjordet Nord Vegprofiler
Vedlegg 7. PlanID 65730000 Lilandsjordet Nord Merknadsoppsummering strategisk planprogram 2018
Vedlegg 8. Lilandsjordet Nord Merknadsskjema planoppstart 2018 rev. 31.10.18

Reguleringsplanen blir snarlig innlevert til Bergen kommune.

Tinglyste bestemmelser

Det er ingen registrerte servitutter på eiendommen.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0011

Meglers oppdragsnummer

5-19-0046

Vedlegg

Verdivurdering Opak AS
Basiskart
Vegstatuskart
Grunnbok
Reguleringsplaner i nærområdet
Plan utarbeidet av Opus Bergen AS

Salgsoppgave opprettet

07.03.2019

Verdivurdering

Den vedlagte verdivurderingen er gjennomført av Opak AS i forbindelse med et mulig salg av eiendommen. Vurderingen omfatter hele gnr. 111, bnr. 174 beliggende langs Flyplassvegen, vist på flyfoto på forside av rapporten. Eiendommen er i dag avsatt iht. ny kommunedelplan for Ytrebygda til industri, lager og noe plasskrevende varehandel.
OPAK skal iht. mandat fra oppdragsgiver verdsette eiendommen slik den fremstår i dag og iht. gjeldende kommunedelplan.
Det er derfor viktig å sette seg inn i den vedlagte verdivurdering fra Opak AS.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er ikke tilknytte vann og kloakk.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Utleie

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. planog bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Vidar Nøttveit
Vn@kapa.no
Tlf.: 48888402

 

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg (Rådgiver)
Øystein Møller Frich
oystein.moller.frich@forsvarsbygg.no
Tlf.: 98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Nærings-/ og utviklingseiendommer skal kunngjøres/annonseres over en periode på to måneder, jfr. ESA-retningslinjenes pkt 18B.2.1 bokstav a. Eiendommen annonseres på www.finn.no og www.forsvarsbygg.no og er merket med "Kommer for salg".
Etter dette kan bud mottas. Budet må være skriftlig til Forsvarsbygg, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.
Derfor kan det ikke settes kortere budfrist enn 06.05.2019 kl. 1200.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 141923617
Gårdsnummer: 111
Bruksnummer: 174
Adresse: Flyplassvegen
Postnummer: 5258
Poststed: Blomsterdalen
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Byggår: 2019
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 18351

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Vidar Nøttveit

Telefon: +47 488 88 402

E-post: vn@kapa.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.