Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Moloanlegg/Fiskerihavn: Gjerdinga i Nærøysund kommune

Gjerdinga fiskerihavn i Nærøysund kommune.

Prisantydning:

200 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 200 000,-

Totalpris: 200 000,-


Postnummer/poststed

7973 Gjerdinga.

Eiendomsbetegnelse

Moloanlegg/Fiskerihavn: Gjerdinga i Nærøysund kommune.

Kystverkets salg består av 2 moloer og en cellepunktkai (massivkai). Nordre molo er ca. 50 meter mot øst og søndre molo som går mot øst som er ca. 100 meter. Dekker på moloer er av betong i kjørebredde og bølgebrytere i betong på søndre molo og stein på nordre molo. Ytterste del av søndre molo omfatter en cellepunktkai (masivkai) som er ca. 450 m².

Moloanlegget skjermer mot sør og øst og gir en lun havn med romslig innseiling.

Eiendommen er ikke matrikulert som egen enhet på Kystverket. Kystverket er kun eier av moloen, ikke selve grunnen. Avhendingen gjelder ikke tomteareal.

Kystverket er i de fleste tilfeller ikke hjemmelshaver til grunnen, men nåværende og fremtidige rettigheter er nedfelt i grunneiererklæringene. Forpliktelser i disse grunneiererklæringene er bindende for enhver senere eier og bruker og skal hvile på eiendommen som stedevarende heftelser. Dette omfatter også veirett/ adkomst til anlegget.

Kontakt ansvarlig prosjektleder for å bli tilsendt grunneiererklæringer eller hvis du har spørsmål knyttet til disse.

Prisantydning

Kr.: 200.000,-.
Det påløper ikke dok. avg. da det ikke gjennomføres noen tinglysning.

Verditakst

Utført av: Roald Stakset
Markedsverdi Kr.: 200.000,-

Parkering

Eiendommen som selges disponerer ikke noe parkeringsareal utover det arealet selve molokonstruksjonen tar opp.

Eiendomstype

Moloanlegg.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg. Rettighetene er basert på grunneiererklæringer ved etablering.

Beliggenhet

Gjerdinga fiskerihavn i Nærøysund kommune i Trøndelag fylke.

Havna omfattes av fergeanløpskai, lastekai for gods/ utstyr og anlegg for fritidsbåter.

Det er bygget marina for fritidsbåter inne i havna.

Ellers er det en del private brygger og naust inne i havna. Dette er et fåtall fastboende og en del fritidseiendommer på Gjerdingen.

Havna har således betydning for de fastboende og for de med fritidseiendommer ute på øya.

GPS-koordinater:
NORD: 64.9452185
ØST:11.4501881

Eiendom

Salg av 2 moloer samt cellespuntkai ved enden av søndre molo. Søndre molo og kaia har landfeste til Gnr.: 82 Bnr.: 1, mens nordre molo har landfeste på gnr.: 82, Bnr.: 9, i 5060 Nærøysund kommune.

Kontakt ansvarlig prosjektleder for å få tilsendt takstdokument, molorapporter, tilstandsregistrering.

Kystverket har i brev av 2018 gitt fornyet tillatelse til å ha flytebrygger i havna, og denne gjelder til og med 19.11.2023. Kontakt ansvarlig prosjektleder for å få tilsendt tillatelsen med tilhørende kart.

Kystverkets rettigheter som eier av moloene omfatter rett til å kreve flytebrygger/ fortøyningsplasser/ kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Se kart i finn-annonse for markering av molo som avhendes.

Det betales ikke noe løpende kostander til grunneiere. Rettighet er basert på grunneiererklæringer.

Fiskerihavna regnes som ikke næringsaktiv.

Ta kontakt med representant ansvarlig prosjektleder for å bli tilsendt grunneiererklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.

- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunneiererklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunneiererklæring(er) delavlyses.
- Kostnads- og vedlikeholdsansvaret for havneanlegget vil ved et salg påhvile nye eiere.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-23-0001

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Ansvarlig prosjektleder:
Øystein Møller Frich
E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
Tlf: 98846959

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom det er ønskelig å kjøpe eiendommen, må man inngi skriftlig tilbud på eiendommen til ansvarlig prosjektleder, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. Kontakt ansvarlig prosjektleder for å få tilsendt budskjema.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 294191799
Gårdsnummer: 82
Bruksnummer: 1
Adresse: Gjerdinga
Postnummer: 7973
Poststed: Gjerdinga
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Visning

Gjerdinga fiskerihavn i Nærøysund kommune

Kontakt

Øystein Møller Frich

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.