Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Enebolig Havnegata 4

Havnegata 4

Prisantydning:

750 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 750 000,-

Totalpris: 750 000,-


Postnummer/poststed

9980 Berlevåg

Eiendomsbetegnelse

Gnr.11 Bnr.750 i Berlevåg kommune

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Prisantydning

750 000

Verditakst

Takst
Takstdato : 09.10.2017
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 252 000,-
Markedsverdi : 750 000,-
Teknisk verdi : 1 252 000,-

Verdivurdering
Verdivurderingsdato: 19.10.2018
Markedsverdi: 750 000,-

Ligningsverdi

Iflg Altinn er det ikke fastsatt ligningsverdi på denne boligen.

Kommunale avgifter

Kr. 16 112 pr. år. Beløpet er oppgitt av Berlevåg kommune. Eiendomsskatten utgjør kr 1214 pr år.

 

Parkering

Parkering i garasje og på eiendommen. Øvrig parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

Oppvarming

Strøm, fast brensel og olje.
Nedgravd oljetank på eiendommen. Selger har ingen kjennskap til alder og tilstand på denne. Kjøper overtar all ansvar og risiko knyttet til dette.

Fra 2020 er det forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger. I enkelte kommuner, skal all oljefyring fases ut innen 2020. Det betyr at det oljefyrte oppvarmingssystemet må fjernes, også oljetanken. Tanker som tas ut av bruk, skal tømmes, og avvikles på godkjent og forsvarlig måte. Enøketaten kan gi tilskudd til å fjerne fyrkjele og tilhørende oljetank, se for øvrig nettstedet www.oljefri.no for miljøvennlige alternativer til oljefyren. Kjøper av denne eiendommen gjøres oppmerksom på at han som fremtidig eier av bygget er ansvarlig for eksisterende oljetank og må innrette seg etter gjeldende regler samt det kommende forbudet. Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker ytterligere opplysninger.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Arealer og fordeling per etasje

Arealene er ikke kontrollmålt av megler.
Primærrom: 110 kvm, Bruksareal: 144 kvm, Bruttoareal: 154 kvm

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv omeierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Antall soverom

3

Eierform

Selveier

Eiendomstype

Enebolig

 

Byggeår

1972

Tomt

Tomt eierform: Festet tomt
Tomteareal: 493 kvm.

Areal iflg matrikkelbrev mottatt fra Berlevåg kommune.
Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet:
Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

Grunneier: Berlevåg kommune.
Årlig festeavgift kr 503.
Festeavgiften kan indeksreguleres hvert 10. år.
Festekontrakten utløper i 2029. Ved festetidens utløp har fester fortrinnsrett til fornyelse av festet på de vilkår som kommunen da måtte fastsette.

Stortinget har med virkning fra 01.07.2015 vedtatt enkelte endringer i tomtefesteloven.
Festeren har fortsatt en ubetinget rett til fornye festekontrakten ved utløpsdato. Men som følge av dommen i den europeiske menneskerettighetsdomstol gis grunneier rett til å foreta et "engangsløft" av festeavgiften, med inntil 2 % av tomteverdien, med fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten. Festeavgiften er likevel begrenset til kr 9.000 per da, med tillegg for økning i pengeverdien fra 01.01.2002 (i dag ca kr 11.400). Senere reguleringer skal foretas iht endringer i konsumprisindeksen (KPI).

Festeavtaler som løper ut etter 1. juli 2015:
Når festetiden er ute, forlenges festeavtalen i utgangspunktet på samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid kreve regulering av festeavgiften til ovennevnte nivå innen tre år etter at festetiden er ute.

Festeavtaler som allerede er forlenget:
For avtaler som er forlenget før 1. juli 2015, fortsetter festeavtalen i utgangspunktet å løpe på samme vilkår som før. Bortfesteren kan imidlertid fra ikrafttredelsen av loven og frem til og med 31.12. 2017 kreve regulering av festeavgiften begrenset til kr 8000 pr år + gammel festeavgift, maksimert til totalbeløpet nevnt i 1. ledd. Etter dette tidspunktet kan det kreves fullt påslag, med regulering etter KPI.

Unntak:
Dersom det i festekontrakten er 1) avtalt en rett for festeren til forlengelse og 2) at det følger av kontrakten at bortfesteren ikke har rett til regulering utover det som følger av endringer i pengeverdien, skal avtalen følges, dvs løpe videre på samme vilkår.

Kort om eiendommen

Enebolig med god planløsning og alt på ett plan.
Boligen er fra 1972 og har eldre standard på overflater og inventar. Det bør påregnes modernisering for å møte dagens krav og forventninger til standard. Boligen inneholder yttergang, entré, stue, kjøkken, vaskerom, toalett, bad, tre soverom, bakgang og bod. Videre er det integrert garasje i boligen.

Beliggenhet

Boligen ligger i utkanten av Berlevåg, men likevel med gangavstand til butikker og skole.

Adkomst

Adkomst til eiendommen fra offentlig vei.

Innhold

P-rom: Yttergang, entré, stue, kjøkken, vaskerom, toalett, bad, tre soverom og bakgang.
S-rom: Bod.

Standard

Entré
Boligen har adkomst fra overbygd inngangsparti. Det er plass for knaggrekke og skohyller i vindfanget.

Kjøkken
Kjøkkenet ligger i åpen løsning mot stuen og har tapet på vegger og belegg på gulv. Innredningen er i tre med hvite speilfronter. Det er godt med benkeplass på kjøkkenet.

Stue
Romslig vinkelstue med kombiovn og god plass for sofaløsning og tilhørende møblement.

Bad
Bad har eldre våtromsplater på vegger og vinylbelegg på gulv. Badet er innredet med badekar med dusj på vegg og hvit baderomsinnredning med skap og speil.
Toalett med servant er innredet i eget rom.

Soverom
Boligen har 3 romslige soverom, alle med garderobeskap.

Utdrag fra boligsalgsrapport med verditakst

I bransjenorm for markedsføring av bolig samt i rundskriv fra forbrukerombudet, plikter megler å informere om vesentlig informasjon i markedsføringen, deriblant der det i tilstandsrapport fra takstmann fremkommer tilstandsgrad 2 eller dårligere.

BYGGEMÅTE:
Grunnmur i plasstøpt betong som er slammet og malt utvendig.
Antatt 100 mm isolert bindingsverk som er kledd med utvendig stående tømmermannskledning.
Taket er tekket med shingel.
For nærmere informasjon, se vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest av 08.05.1973. Kopi av denne følger vedlagt. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Regulering

Boligformål.
Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:

-Innenfor områdene regulert til boligformål tillates oppført småhusbebyggelse med tilhørende garasje og uthus.
-Maksimal tillatt gesimshøyde regnet fra ferdig planert terreng ved fasade mot tilgrensende vei/gate er 7 m.

Interessenter bes sette seg nøye inn i vedlagte reguleringsplan med bestemmelser.

 

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

HEFTELSER:
Dagboknr.: 1979/981-3/85 15.05.1979 Festekontrakt med vilkår
-Festetid: 80 år
-Årlig avgift NOK 74
-Pant for forfalt festeavgift
-Vedlagt salgsoppgaven
Dagboknr.: 1981/1582-1/85 26.08.1981 Bestemmelse om bebyggelse
-Rettighetshaver: KNR: 2024 GNR: 11 BNR: 751
-Vedlagt salgsoppgaven
Dagboknr.: 2002/223-2/85 04.02.2002 Jordskifte
-Denne kan fås ved henvendelse til megler.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-18-0039

Meglers oppdragsnummer

2718165

Vedlegg

Tilstandsrapport, verdivurdering, grunnkart, målebrev, reguleringskart, reguleringsbestemmelser, tegninger, festekontrakt, ferdigattest, energiattest og budskjema.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette. 

Utleie

For utleie av boligen eller deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Avtalebetingelser

Kjøpesum samt omkostninger må være innbetalt til meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Ketil Tallberg
EiendomsMegler1 Nord Norge avd. Kirkenes
Tlf 95 99 05 00
E-post: ketil.tallberg@eiendomsmegler1.no

Prosjektleder Forsvarsbygg

Randi Gotliebsen
Forsvarsbygg
Tlf 99 43 12 22
E-post: randi.gotliebsen@forsvarsbygg.no

Diverse opplysninger

-Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen.
-Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar.
-Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
-Bygningen preges av etterslep i vedlikeholdet og det er funnet spor etter lekkasje gjennom tak.
Det synes som det ikke er utført bygningsmessige utskiftinger, hverken på taktekke, dører, vinduer eller vannrør. Bygningen må på generelt grunnlag betraktes som et renoveringsobjekt.
-Tomta har ikke hatt tilsyn eller vedlikehold over lengre tid og er gjengrodd.
-Det er ikke registrert setninger men enkelte områder er puss/maling flasset av. Armeringsjern har korrodert og sprengt ut betongoverdekningen enkelte steder.
-Det antas at det ikke ligger drenering rundt bygget men at grunnen er vurdert som selvdrenerende.
-Nede ved grunnmur viser tilfeldige stikktagninger porøsitet i hjørnebord og nedre del av panelbordene. Dette er tidlig stadium til fremtidig råtedannelse. Det ble også målt fuktinnhold over akseptabelt nivå i enkelte bord. Det må påregnes å skifte ut nåværende kledning.
-Det må påregnes utskifting av alle ytterdører, balkongdør og vinduer. Innvendige skadde dører bør byttes.
-Spor etter lekkasjeskader i taktroa. Mosevekst i takoverflatene. Det må påregnes omtekking av taket.
-Takrenner og nedløp er skadet, dels knust og dels falt ut av skjøtene. Takrennene bør skiftes i sin helhet.
-Noe skjevheter registreres.
-Kryperommene er ikke sikret mot jordfukt. Dette kan medføre kondensering og påfølgende skade på bunnsviller, nedre del av bjelkelag etc. Det er ikke registrert slik skade men dette kan ikke utelukkes.
-Reflektorovn på bad er mindre enn 30 cm fra himlingen, i strid med dagens forskrifter. Ventilasjon er ikke tilfredsstillende i forhold til dagens bruksmønster for bad. Bad bør renoveres.
-Vaskerom anbefales renovert.
-Toalettrom bør renoveres.
-På kjøkkenet er det spor etter lekkasjer i himling, skjøt i vinylbelegget har åpnet seg og svak vanntilførsel. Rommet bør renoveres.
-Denne boligen er ikke radonmålt.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktige eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktigelse.
Kjøperen har besiktiget eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg i ved underskrift av avtalen ("som den er").
Avhl §3-9 fravikes imidlertid slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende at det foreligger skjulte mangler ved eiendommen, verken som følge av at selger ikke har oppfylt sin opplysningsplikt (avhl §§ 3-7 og 3-8), at eiendommen er i dårligere stand enn det kjøper har lagt til grunn (avhl ! 3-9, siste punktum).
Kjøper kan heller ikke påberope at det foreligger mangler i henhold til avhl §§ 4-17 og 4-18.
Avhl § 19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til to år etter overtakelse. Det tas også forbehold om det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl § 3-2, annet ledd.

Fasiliteter

Balkong/Terrasse, Barnevennlig, Rolig, Garasje/P-plass, Turterreng, Offentlig vann/kloakk

FINN-kode: 137730165
Gårdsnummer: 11
Bruksnummer: 750
Adresse: Havnegata 4
Postnummer: 9980
Poststed: Berlevåg
Bruksareal (m2): 144
Bruttoareal (m2): 110
Byggår: 1972
Antall soverom: 3
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 493
Fasiliteter: Balkong/Terrasse, Barnevennlig, Rolig, Garasje/P-plass, Turterreng, Offentlig vann/kloakk

Beliggenhet

Kontakt

Kjetil Tallberg

Telefon: +47 959 90 500

E-post: ketil.tallberg@eiendomsmegler1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.