Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Moloanlegg / fiskerihavn: Sandebukta i Herøy kommune.

Sandebukta fiskerihavn er beliggende på Leinøya i Herøy kommune i enden av Sandevegen i Sandevika.

Prisantydning:

150 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 150 000,-

Totalpris: 150 000,-


Postnummer/poststed

6095 Bølandet.

Eiendomsbetegnelse

Sandebukta fiskerihavn i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke.

Det er 1 molo og 1 kai som selges samlet av Kystverket. Rettighetene til moloen og kaien er basert på grunneiererklæring ved etablering. Eiendommen er ikke matrikulert som egen enhet på Kystverket.

Kystverket er kun eier av moloen og kaia, ikke selve grunnen. Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kontakt prosjektleder for å bli tilsendt grunneiererklæring eller hvis du har spørsmål knyttet til denne. Molo og kai er beliggende på Gnr.: 14, bnr. 41 i Herøy kommune.

Prisantydning

Kr.: 150.000,-

Verditakst

Utført av : Frode K. Mauren
Markedsverdi/Takst Kr.: 150.000,-

Parkering

Selve havna disponerer ikke noe parkeringsareal utover selve moloen.

Eiendomstype

Moloanlegg/kai.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg. Rettigheten er basert på grunneiererklæring ved etablering på Gnr.: 14, bnr. 41 i Herøy kommune.

Beliggenhet

Sandebukta er ei mindre bygd i enden av bilvegen på nordøstsida av Leinøya i Herøy kommune.

Nærområdet består av noen få eldre naust samt noen frittliggende eneboliger og landbrukseiendommer. Det er ca 11-12 km til sentrum av Fosnavåg i Herøy kommune.

Herøy er en kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den grenser i sørvest mot Sande, over Rovdefjorden i sør mot Vanylven og Volda, og mot Ulstein i øst. Kommunen ligger i sin helhet på øyer, men alle de bebodde øyene er knyttet sammen med broer. Herøy har et stort næringsliv som først og fremst er knyttet til maritime næringer. Kommunen er blant de viktigste fiskerikommunene i landet.

- GPS-koordinater: 62.3607988 (Nord), 5.7194171 (Øst)

Adkomst

Moloen/kaia har adkomst via offentlig vei i området.

Eiendom

Moloanlegg / fiskerihavn: Sandebukta i Herøy kommune.

Denne havna ble etablert rundt 1980/82 og staten har bygget molo med kai. Moloen har en samlet lengde på ca. 140 meter. Det er ei betongkai på moloen med kailengde på ca. 12 meter. Molo med kai er markert i annonse.

Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Se kart i finn-annonse for markering av molo og kai.

Det betales ikke noe løpende kostander til grunneiere. Rettighet er basert på grunneiererklæringer.

Fiskerihavna regnes som ikke næringsaktiv.

Der det finnes navigasjonsinstallasjon etablert på moloen må en kjøper i kjøpekontrakten gi Kystverket varig rett til å ha stående navigasjonsinstallasjon på moloen, samt eventuelt endringer, ombygginger og moderniseringer av denne der det er aktuelt.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunneiererklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.

- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunneiererklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunneiererklæring(er) delavlyses.
- Kostnads- og vedlikeholdsansvaret for havneanlegget vil ved et salg påhvile nye eiere.

Regulering

Området hvor moloen ligger er ikke regulert. Moloen og havna er avsatt i kommuneplan til havneformål. Inne på land i havnebassenget er det regulert naustareal.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-20-0014

Vedlegg

Ta kontakt med prosjektleder for å bli tilsendt:
- Grunnerklæring.
- Takst.
- Molorapport.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
Tlf.: 98846959

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder i Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 203356631
Gårdsnummer: 14
Bruksnummer: 41
Adresse: Sandevegen 48
Postnummer: 6095
Poststed: Bølandet
Bruksareal (m2): 1
Bruttoareal (m2): 1
Eierform: Eier (Selveier)

Beliggenhet

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.