Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Moloanlegg/Fiskerihavn: Kiran i Åfjord kommune

Kiran fiskerihavn i Åfjord kommune.

Prisantydning:

200 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 200 000,-

Totalpris: 200 000,-


Postnummer/poststed

7180 Roan.

Eiendomsbetegnelse

Eiendommen omfatter Kystverkets anlegg på Kiran i Åfjord kommune. Dette dreier seg om molo i en lengde på ca 100 meter mellom fastlandet og Lille Kiranholmen. Molodekke bestående av betong i bredde ca 2,5 - 3 meter. Bølgebryter i stein med noe varierende høyde men i snitt underkant av 1 meter. Havna og moloen ligger noe værutsatt til med kraftigste vindretning i fra vest.

Salget består av 1 molo som selges av Kystverket. Rettighetene til moloen er basert på grunneiererklæring ved etablering. Eiendommen er ikke matrikulert som egen enhet på Kystverket. Kystverket er kun eier av moloen, ikke selve grunnen. Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kontakt prosjektleder for å bli tilsendt grunneiererklæring eller hvis du har spørsmål knyttet til denne.

Prisantydning

Kr.: 200.000,-.
Det påløper ikke dok. avg. da det ikke gjennomføres noen tinglysning.

Verditakst

Utført av: Roald Stakset
Markedsverdi Kr.: 200.000,-

Parkering

Eiendommen som selges disponerer ikke noe parkeringsareal utover det arealet selve molokonstruksjonen tar opp.

Eiendomstype

Moloanlegg.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg. Rettigheten er basert på grunneiererklæring ved etablering.

Beliggenhet

Kiran fiskerihavn i Åfjord kommune i Trøndelag fylke.

Moloanlegget skjermer mot vest/ sørvest og gir en lun havn med romslig innseiling. Havna benyttes i dag hovedsaklig til fritidsbåter. Det er bygget marina for et tredve-talls fritidsbåter inne i havna, men muligheter/ kapasitet for langt flere båter.

På Kiran etableres det stadig nye områder for fritidseiendommer og havna har således et betydelig potensiale for utnyttelse ved etablering av større marina. Det er en del turisthytter som er bygd i nærheten av havna de senere årene.

GPS-koordinater:
NORD: 64.123775,
ØST:10.120900.

Eiendom

Det er gode manøvreringsforhold i havna, båtstørrelser det er plass til er fra 5 - 20 m.

I flg. molorapport fra Kystverket ble det registrert en del skader på anlegget da denne ble utarbeidet trolig ca 2006. Det er foretatt en del utbedringer av skader på dekke og indre steinfylling, men det vil være behov for tiltak på ytre steinfylling da det her er flyttet en del stein og således vesentlig hulrom i fyllingen. Total reparasjonskostnader var stipulert til kr.: 170.000.- i 2006/07.

Det er kun molo som skal avhendes. Kystverket kan ikke se noen tillatelser tilknyttet moloen, og det legges til grunn at flytebrygge tilknyttet moloen ligger der uten tillatelse.Iflg. Kystverket foreligger det ingen tillatelser tilknyttet anlegget. Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Se kart i finn-annonse for markering av molo som avhendes.

Det betales ikke noe løpende kostander til grunneiere. Rettighet er basert på grunneiererklæringer.

Fiskerihavna regnes som ikke næringsaktiv.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunneiererklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.

- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunneiererklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunneiererklæring(er) delavlyses.
- Kostnads- og vedlikeholdsansvaret for havneanlegget vil ved et salg påhvile nye eiere.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-22-0006

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom det er ønskelig å kjøpe eiendommen, må man inngi skriftlig tilbud på eiendommen til ansvarlig prosjektleder, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. Kontakt ansvarlig prosjektleder for å få tilsendt budskjema.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 258011659
Gårdsnummer: 177
Bruksnummer: 4
Adresse: Sandvikhaugen, 7180 ROAN
Postnummer: 7180
Poststed: Roan
Tomtestørrelse (m2): 1

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.