Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Moloanlegg / Fiskerihavn: Sauøya i Frøya kommune

Sauøya fiskerihavn i Frøya kommune.

Prisantydning:

150 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 150 000,-

Totalpris: 150 000,-


Postnummer/poststed

7287 Sauøy.

Eiendomsbetegnelse

Sauøya fiskerihavn i Frøya kommune i Trøndelag fylke.

Eiendommen har ikke egen matrikkel, det foreligger grunneiererklæringer på moloen. Kystverket er kun eier av moloen, ikke selve grunnen. Ta kontakt med ansvarlig prosjektleder for å få tilsendt grunneiererklæringer eller hvis du har spørsmål rundt dette.

Konstruksjonene er beliggende på Gnr.: 66 Bnr.: 1 i Frøya kommune.

Prisantydning

kr.: 150.000,-

Verditakst

Utført av: Roald Stakset. Markedsverdi Kr.: 150.000,-.
Det påløper ikke dok. avg. da det ikke gjennomføres noen tinglysning.

Eiendomstype

Moloanlegg/fiskerihavn.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg. Rettigheten er basert på grunneiererklæringer ved etablering.

Beliggenhet

Sauøya fiskerihavn i Frøya kommune. Sauøya ligger i Froan. Øya ligger utenfor naturreservat, men omfatter landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning/ landskapsvern som har til formål å verne om et rikt og interessant dyreliv og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap.

I og med at Sauøya ligger utenfor selve naturreservatet, er det fri ferdsel på øya hele året.

GPS-koordinater:
NORD: 63.997299
ØST:9.1778265

Eiendom

Kystverkets anlegg på Sauøya består av en molo med lengde på ca. 130 meter.

Molodekke består av betong i bredder fra ca 2 - 3 meter. Bølgebrytere i stein med varierende høyder men i snitt rundt 1 meter.

Havna benyttes i dag til fritidsformål og omfatter et par flytebryggeanlegg samt fastbrygger for blant annet mottak av rutegående båter i deler av året.

Moloanlegget skjermer mot sør og gir en romslig innseiling til en lun havn Anlegget virker iflg. takstmann å være i generell bra stand, men det er registrert mindre sprekker mellom molodekker av betong og bølgebryter av stein. Se molorapport for nærmere beskrivelse av tilstand.

Det forelå 2 tillatelser gitt av Kystverket tilknyttet anlegget. Disse utløp 1.5.2021. Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve eventuelle flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som er etablert til moloen, og som ikke har gyldig tillatelse, fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Fra 01.01.2020 trådte ny havne- og farvannslov i kraft og det innebærer bl.a. at det nå er kommunen som har tillatelsesmyndighet f.eks. til å gi tillatelser til flytebrygger i fiskerihavner. Tidligere lå denne myndighet til Kystverket.

Se kart i finn-annonse for markering av molo som avhendes.

Det betales ikke noe løpende kostander til grunneiere. Rettighet er basert på grunneiererklæringer.

Fiskerihavna regnes som ikke næringsaktiv.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt grunneiererklæringer, takst og tilstandsdokumentasjon m.m.

- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Ved et salg vil punkter i grunneiererklæringen(e) som direkte omfatter salgsobjektet og evt. adkomstrett til dette deltransporteres til kjøper. Resten av grunneiererklæring(er) delavlyses.
- Kostnads- og vedlikeholdsansvaret for havneanlegget vil ved et salg påhvile nye eiere.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-21-0017

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom det er ønskelig å kjøpe eiendommen, må man inngi skriftlig tilbud på eiendommen til ansvarlig prosjektleder, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. Kontakt ansvarlig prosjektleder for å få tilsendt budskjema.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 232895567
Gårdsnummer: 66
Bruksnummer: 1
Adresse: Sauøya 1
Postnummer: 7287
Poststed: Sauøy
Tomtestørrelse (m2): 1

Beliggenhet

Visning

Sauøya fiskerihavn i Frøya kommune.

Kontakt

Øystein Møller Frich

Telefon: +47 988 46 959

Telefon: +47 468 70 400

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.