Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendommen er solgt! Utviklingseiendommer | Porsgrunn

Skrukkerødveien | 3924 Porsgrunn.

Prisantydning:

100 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 100 000,-

Totalpris: 0,-


Postnummer/poststed

3924 Porsgrunn.

Eiendomsbetegnelse

Ingen av eiendommene ligger innenfor noen eksisterende reguleringsplaner.

I gjeldende kommuneplans arealdel er disse tre eiendommene disponert til offentlig eller privat tjenesteyting .

Eiendommene er avsatt til "Annen offentlig og privat tjenesteyting" og "Boligbebyggelse" i utkast til ny kommuneplan.

Prisantydning

NOK 100 000,-

Ligningsverdi

Siden Staten er eier av eiendommene foreligger ikke noen ligningsverdier på eiendommene.

Ved privat overtakelse/eierskap må ligningsverdi fremskaffes for eiendommene.

Parkering

Det er god parkeringsdekning på to av eiendommene.

Oppvarming

For eiendommen med gnr. 46 og bnr. 550 er det oppvarming av fjellanlegget med strøm.

Arealer og fordeling per etasje

- Eiendommenes samlede tomteareal er ca. 5136 kvm.

- Eiendommen med gnr. 46 og bnr. 550 har bebygd areal i fjellanlegget på ca. 914 kvm over ett plan.

- Merk at eiendom med gnr. 46 og bnr. 919 er bebygget med ett bygg. Bygget eies av Telenor med rett til plassering på eiendommen vederlagsfritt ihht. tinglyst rett.

Eierform

Selveier.

Eiendomstype

Utviklingseiendom.

Tomt

Tomt eierform: Eiet tomt
Tomteareal: ca. 5136 kvm.

Kort om eiendommen

Vi har for salg en utviklingseiendom bestående av tre eiendommer på Grønli i Porsgrunn Kommune.

Tidligere ble eiendommene benyttet av Telemark Sivilforsvarskrets, som nå holder til via-à-vis.

Eiendommene ligger i Skrukkerødveien og består av gnr. 46 og bnr. 919 (ca. 1.245 kvm tomt) som er en opparbeidet tomt med ett bygg som eies av Telenor med bruksrett til grunn. Videre består salget av eiendommen med gnr. 46 og bnr. 920 (ca. 1.086 kvm tomt) som er ubebygget mark i kupert terreng samt gnr. 46 og bnr. 550 (ca. 2.805 kvm tomt), inkludert et fjellanlegg på ca. 914 kvm.

Eiendommene har et totalt tomteareal på ca. 5.136 kvm.

De tre eiendommene selges kun samlet.

Beliggenhet

Eiendommene ligger i Skrukkerødveien på Grønli i Porsgrunn kommune. Nærmeste registrerte adresse er Skrukkerødveien 21 hvor Sivilforsvaret har sin avdeling, hvor eiendommene vi har for salg ligger i bakkant for innkjøringen til denne adressen. Eiendommene ligger ca. 1 km fra Porsgrunn sentrum og ca. 5 km fra E18.

Adkomst

Adkomst skjer via Skrukkrødveien i Porsgrunn kommune.

Innhold

Tidligere kommandoplass for Sivilforsvaret.

Standard

Eiendommene er avsatt til "Annen offentlig og privat tjenesteyting" og "Boligbebyggelse" i utkast til ny kommuneplan.

Når det gjelder fjellanlegget på gnr. 46 og bnr. 550 er det fra 1954 og senere modernisert på 1970-tallet. Anlegget bærer preg av elde, større vedlikeholdsetterslep og fremstår som noe fuktig. 

Fjellanlegget har eget nødstrømsaggregat, ventilasjonsanlegg og vanntank på flere tusen liter. All teknisk infrastruktur er av eldre dato, og selger garanterer ikke for at noe av infrastrukturen eller de tekniske anleggene fungerer.

Vi gjør oppmerksom på at fjellanlegget vil kreve større investeringer for å tilfredsstille dagens krav, enten fjellanlegget avvikles eller skal holdes i drift. 

Kjøper overtar det fremtidige ansvaret for at fjellanlegget ikke forurenser miljøet. Hvilken investering som må til for å holde fjellanlegget i drift til dagens krav blir kjøpers risiko.

Det er ikke gjennomført ENØK-analyse for fjellanlegget, og det foreligger ikke energiattest.

Eiendom

Det er følgende eiendommer som selges, de selges kun samlet:

- Gnr. 46 og bnr. 919 med tomteareal på ca. 1.245 kvm
- Gnr. 46 og bnr. 920 med tomteareal på ca. 1.086 kvm
- Gnr. 46 og bnr. 550 med tomteareal på ca. 2.805 kvm

I gjeldende kommuneplans arealdel er disse tre eiendommene disponert til offentlig eller privat tjenesteyting .

 

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommene.

Regulering

Ingen av eiendommene ligger innenfor noen eksisterende reguleringsplaner.

I gjeldende kommuneplans arealdel er disse tre eiendommene disponert til offentlig eller privat tjenesteyting .

Arealformålet "Offentlig eller privat tjenesteyting" omfatter ifølge Porsgrunn kommune arealer og bygninger for forskjellige former for privat eller offentlig tjenesteyting som eksempelvis barnehager, institusjoner innenfor blant annet undervisning, helse og kultur, kirke/annen trosutøvelse, forsamlingslokaler eller administrasjon. Virksomheter av typen servicebedrifter og konsulentvirksomhet kan inngå i formålet.

I forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2018 til 2030, som ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring i Formannskapssak 26/18, er disse eiendommene foreslått disponert til Boligbebyggelse/offentlig eller privat tjenesteyting .

Trolig kan et planvedtak forventes i løpet av første halvår av 2019.

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning, som er vedlagt i prospektet.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-18-0031

Vedlegg

Det er følgende vedlegg til prospektet:

- Takst
- Utkast til kjøpekontrakt
- Budskjema
- Offentlige opplysninger
- Tinglyst rett med Telenor

Salgsoppgave opprettet

Prospekt/salgsoppgave kan lastes ned digitalt fra finn.no annonsen ved å trykke "Bestill salgsoppgave" før du registrerer deg. Du vil da få tilsendt prospekt/salgsoppgaven pr mail etter kort tid.

Verdivurdering

Verditakst AS har ifbm. salget foretatt en verdivurdering av eiendommene som selges. Oppsummert sier dokumentet følgende om estimert markedsverdi:

- Gnr. 46 og bnr. 919 med tomteareal på ca. 1.245 kvm / NOK 450.000,-
- Gnr. 46 og bnr. 920 med tomteareal på ca. 1.086 kvm / NOK 450.000,-
- Gnr. 46 og bnr. 550 med tomteareal på ca. 2.805 kvm / NOK -800.000,- (MERK: negativ verdi)

Eiendommenes samlede verdivurdering er påvirket av fjellanleggets tilstand og kjøpers fremtidige ansvar for dette.

Vei, vann og avløp

- Vann og avløp er offentlig tilknyttet.
- Skrukkerødveien er offentlig vei.

Kommunale avgifter opplyses av Porsgrunn Kommune å være følgende:

- Gnr. 46 og bnr. 919 NOK 931,- pr kvartal (for vann og kloakk)
- Gnr. 46 og bnr. 920 NOK 0,-
- Gnr. 46 og bnr. 550 NOK 0,-

Visning

NY OG SISTE FELLESVISNING AVHOLDES TIRSDAG 23.10.18 KL. 09:00. OPPMØTE PÅ EIENDOMMEN PRESIS KL 09:00!

Felles visninger er tidligere blitt avholdt tirsdag 02.10.18 kl. 14:00 til 16:00 og tirsdag 09.10.18 fra kl. 14:00 til 17:00.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Ansvarlig megler:
EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS ved daglig leder Morten Kjeldby.

Telefon: 90 69 66 77
Mail: morten.kjeldby@em1.no
 

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg (megler)
Morten Kjeldby
morten.kjeldby@em1.no
90 69 66 77

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Overtakelse ved årsskifte 2018/2019.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Merk at ingen bud vil bli akseptert før tidligst to måneder etter at finn.no annonsen er publisert. Det vil si at alle bud må ha varighet til tidligst 19.11.18 kl. 12:00. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 129533159
Gårdsnummer: 46
Bruksnummer: 550
Adresse: Skrukkerødveien
Postnummer: 3924
Poststed: Porsgrunn
Eierform: Eier (Selveier)
Tomtestørrelse (m2): 5136

Beliggenhet

Kontakt

Morten Kjeldby

Telefon: +47 906 96 677

Telefon: +47 906 96 677

E-post: morten.kjeldby@em1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.