Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Næringstomt Valsnesveien 314

Valsnesveien 314

Prisantydning:

7 900 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 7 900 000,-

Totalpris: 0,-


Postnummer/poststed

7165 Oksvoll

Eiendomsbetegnelse

Knr. 5017 - Gnr. 3, bnr. 97.

Prisantydning

Kr. 7 900 000,-.

Parkering

Parkeringsmuligheter på egen tomt. Opparbeidet ved bygningen som er oppført på området.

Eiendomstype

Næringstomt.

Tomt

Eiet tomt på tomt på 51 348 kvm.
Tomten er hovedsakelig kupert naturtomt med en enkel adkomstvei til bygget som står på eiendommen. Det står enkelte rester etter antennebarduner på eiendommen etter tre master som Forsvaret tidligere hadde på eiendommen. Disse er nå demontert. Rundt de tidligere mastene er det enkle tregjerder.

Beliggenhet

Eiendommen har en fantastisk beliggenhet i Valsneset industriområde, rett ut mot havet. Det er ca. 10-15 minutters kjøring fra tettstedet Botngård. Omkringliggende bebyggelse er dels relatert til havbruk og dels en del vindmøller. Innenfor eiendommen, nær fylkesveien, ligger noe bolig- og landbruksrelatert bebyggelse. Kommunen har ifølge SSB i dag ca. 4 800 innbyggere, men skal med virkning fra 01.01.2020 slås sammen med nabokommunen Ørland. Det er ca. 1,5 time til Trondheim med bil, eller en time med båt ifra tettstedet Brekstad.

Adkomst

Fra Botngård sentrum. Følg skilting mot Oksvoll. Kjør ca. 12 km, ta til venstre mot Marine Harvest / b-akkan. Etter å ha passert dette anlegget ligger eiendommen på høyre side, etter ca. 300 m.

Eiendom

Eiendommen er bebygd med et mindre kontrollbygg i en etasje og som i dag står ledig.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei til området. Det er ikke vann og avløp til eiendommen, men innlagt strøm.

Oppgjør/Overtagelse

Så snart som mulig / Etter nærmere avtale.

Regulering

Eiendommen ligger i planområde Valsneset, vedtatt 24.03.2009. Området er pr. i dag regulert til militært bruk. Det er i planen ikke angitt grad av utnyttelse. Nærliggende næringstomter har en TU=50%. Dersom dette legges til grunn for denne eiendommen, kan det være mulighet for å bygge et areal på ca. BTA 25 674 kvm. Det gjøres oppmerksom på at dette kun er et anslag, og må søkes om til kommunen.

Tinglyste bestemmelser

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

311-19-0038

Meglers oppdragsnummer

48190042

Vedlegg

VEDLEGG 1 - Kommunal informasjon
VEDLEGG 2 - Grunnbok + servitutter
VEDLEGG 3 - Verdivurdering Bjugn
VEDLEGG 4 - Reg.plan med bestemmelser
VEDLEGG 5 - Utkast kjøpekontrakt
VEDLEGG 6 - Budskjema

Visning

Felles visninger blir annonsert på finn.no og forsvarsbygg.no. Ta kontakt med megler for avtale om privatvisning utover dette.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Megler med kontaktinfo/ansvarlig

Roar Skomsvoll
Eiendmsmegler
Mobil: 915 20 200
E: roar.skomsvoll@em1.no

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg v/ Trond Nordby.

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Salgsprospekt/disclaimer
Informasjonen i gitt i prospekt er utarbeidet av Megler basert på informasjon innhentet fra Selger, Bjugn kommune og dokumenter inntatt i bilagsdelen til Salgsprospektet. Prospektet er utarbeidet etter beste skjønn og forutsettes å være korrekt, men Selger og dets rådgivere garanterer ikke for at det er gitt fullstendig informasjon og fraskriver seg ansvar for tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt tap som oppstår for Kjøper av Eiendommen på annen måte.
 
Eiendommen forutsettes besiktiget og alle interessenter oppfordres til å foreta en grundig gjennomgang av eiendommen sammen med kompetente fagfolk, samt forsikre seg om at opplysningene i nærværende salgsprospekt er à jour og riktig før avtale inngås. Kjøpers adgang til slik besiktigelse og gjennomgang av opplysninger fratar Kjøper retten til å hevde at mindre unøyaktigheter som fremkommer i Salgsprospekt, dokumentasjon eller forhandlinger, utgjør noen kontraktsmessig mangel.
 
Salgsprospektet er ment som underliggende dokumentasjon for bud og videre forhandlinger vedrørende et eventuelt kjøp av Eiendommen. Selger er kun ansvarlig for garantier som uttrykkelig fremgår av endelig Kjøpekontrakt.

Kontraktsforhold ved salg av eiendom
Eiendommen overtas som den er, jf. avhendingsloven § 3-9.

Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av kjøpekontrakten gir en uriktig opplysning som nevnt i avhendingsloven § 3-8 eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i avhendingsloven § 3-7. Ved anvendelsen av avhendingsloven § 3-7 og 3-8 hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.

Kjøper fraskriver seg så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av avhendingsloven § 3-9 annet punktum og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne gi kjøper grunnlag for mangelskrav.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det henvises til utkast til kjøpekontrakt i vedleggsdelen. Med mindre den enkelte interessent i sitt kjøpstilbud tar spesielle forbehold eller angir konkrete endringer av ordlyden i kontrakten, vil man ved aksept av kjøpstilbud fra selger ha inngått avtale med utgangspunkt i utarbeidet kjøpekontrakt.

Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper oppfordres til å foreta en grundig befaring i eiendommen med egne bygningskyndige rådgivere. Hver enkelt potensiell kjøper er ansvarlig for alle kostnader som måtte påløpe vedrørende egne undersøkelser og evaluering av Selskapet/ Eiendommen samt kostnader knyttet til eventuell DD av Eiendommen/Selskapet. Dette gjelder også alle utgifter og honorarer fra eventuelle rådgivere.

Bud
Det tas utgangspunkt i en åpen budrunde, hvor første bud må avgis skriftlig til Megler. Dette forhindrer ikke at det i en avsluttende fase kan tilrettelegges for en lukket budrunde. Videre bud fra tidligere budgivere kan avgis muntlig til megler. Alle bud bør ha romslige tidsfrister. Megler har fullmakt til å avgjøre om bud oppfyller romslige tidsfrister. Selger forbeholder seg retten til å inngå avtale med en interessent/ budgiver/ kjøper, uten at øvrige interessenter orienteres.
 
Selger står fritt til å avslå eller akseptere et hvert bud uten ansvar for eventuelle kostnader potensielle Kjøpere måtte ha pådratt seg knyttet til prosessen. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Forbehold om finansiering og styreforbehold vurderes som vesentlig.
 
De enkelte tilbud må inneholde en referanse til den aktuelle Eiendommen og til dette prospekt, hvorav følger at prospektet med bilag er gjennomgått i sin helhet. Det må videre angis den pris man vil tilby seg å betale for Eiendommen og tidspunkt Eiendommen ønskes overtatt. I budet må alle vesentlige forhold, forutsetninger og vilkår for gjennomføringen av transaksjonen fremgå, hvor minimum følgende opplysninger er inntatt:
 
- Hvem kjøperen er
- Eiendomsverdi
- Forutsetninger knyttet til selskapets skatteposisjoner
- Overtakelsesdato
- Eventuelle forbehold
- Spesifisering av finansiering eller finansieringsplan

Fremsatte bud kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere.

Lov om eiendomsmegling § 6-10 fravikes, herunder forskriftenes § 6-2, 6-3 og 6-4 som blant annet omfatter regler for budgiving og innsyn i opplysninger om bud og budgivere. Etter at handel har kommet i stand, kan Kjøper på forespørsel få kopi av budjournalen, men hvor budgiverne er anonymisert.
FINN-kode: 158263156
Gårdsnummer: 3
Bruksnummer: 97
Adresse: Valsnesveien 314
Postnummer: 7165
Poststed: Oksvoll
Tomtestørrelse (m2): 51348

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Roar Skomsvoll

Telefon: +47 915 20 200

Telefon: +47 915 20 200

E-post: roar.skomsvoll@em1.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.