Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Moloanlegg: Store Ekkerøy i Vadsø kommune

Store Ekkerøy fiskerihavn i Vadsø kommune.

Prisantydning:

150 000,-

Låneverdi: 0,-

Verditakst: 150 000,-

Totalpris: 150 000,-


Postnummer/poststed

9800 Vadsø.

Eiendomsbetegnelse

Store Ekkerøyfiskerihavn i Vadsø kommune i Troms og Finnmark fylke.

Eiendommen har ikke egen matrikkel. Kystverket er kun eier av moloen, ikke selve grunnen. Moloen har landfeste på gnr.13 bnr. 1 i Vadsø kommune. Kystverket er ikke hjemmelshaver til grunnen der moloene ligger. Det er ikke signert grunneiererklæring tilknyttet fiskerihavnen, da Store Ekkerøy er opparbeidet på statsgrunn, i dag eid av Fefo.

Grunnen var tidligere umatrikulert statsgrunn og Statens havnevesen, nå Kystverket, har ikke ansett det som hensiktsmessig å opprette avtale med staten da de bygde moloen. Det vil være opp til kjøper å inngå bruksrettsavtale/festeavtale med FEFO som er grunneier i dag. Dette må ny eier selv avklare med FEFO.

Arealet Kystverkets anlegg ligger på, lå tidligere på umatrikulert statsgrunn, forvaltet av Statskog SF. Statens Havnevesen (nå Kystverket) bygget i sin tid konstruksjoner på statlig grunn og ervervet da som statlig etat fullt eierskap til de bygde konstruksjonene og full bruksrett til den statlige grunn statens konstruksjoner er bygget på. Eierskap til konstruksjoner og bruksrett til grunn består også etter at FEFO har overtatt eierskap til grunnen.

Ytterligere informasjon kan finnes i takst. Kontakt ansvarlig prosjektleder for å få tilsendt alle salgsdokumenter.

Verditakst

Utført av: Roald Stakset. Markedsverdi Kr.: 150.000,-.
Det påløper ikke dok. avg. da det ikke gjennomføres noen tinglysning.
Ingen av bygningene og tilhørende anlegg er omfattet av verditaksten. Taksten omfatter kun moloen.

Eiendomstype

Moloanlegg.

Tomt

Avhendingen gjelder ikke tomteareal. Kun moloanlegg.

Beliggenhet

Ekkerøy (fra samisk Ihkkot) er en halvøy og en bygd på Varangerhalvøya i Finnmark. Den ligger 15 kilometer øst for Vadsø, og har rundt 40 innbyggere. Ekkerøy er en turistattraksjon for fugletittere. Ytre del av halvøya er vernet som Ekkerøya naturreservat. Moloen ligger på vestsiden av Store Ekkerøy. Fra Vardø til Store Ekkerøy er det ca 14 km.

På Ekkerøy ligger Kjeldsenbruket som er et museumsanlegg som tilhører Varanger museum avd Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum bestående av en landhandel, et fiskebruk, en tranfabrikk og en mindre fugleutstilling. Åpent i sommerhalvåret med cafe og utstilling.

GPS-koordinater:
Nord: 70.0701448
Øst:30.0950523

Adkomst

Fylkesvei 321 går helt fram til moloen.

Eiendom

Store Ekkerøy molokonstruksjon er en rausmolo med plasstøpt krone og brystvern i oppreiste steinblokker i ytterste delen. Moloen ble påbegynt i 1922. Moloen er bygd ut mot nordvest og er omlag 220 meter lang.

Havnas anvendelse p.t er hovedsakelig som småbåthavn og liggeplass for fiskebåter.

Det vil være opp til kjøper å opprette /inngå en bruksrettavtale/festeavtale med FEFO som er grunneier i dag.

Det foreligger ingen tillatelser gitt av Kystverket tilknyttet moloanlegget. Kystverkets rettigheter som eier av moloen omfatter rett til å kreve eventuelle flytebrygger/fortøyningsplasser/kaier m.v, som ikke har gyldig tillatelse fjernet. Kystverkets eiendomsrett over moloen gir rett til å nekte andre å utnytte moloen uten tillatelse eller samtykke. Disse rettigheter vil ved et salg av moloen overføres til ny eier. Kystverket vil ikke være behjelpelig med å kreve evt. fjerning. Kystverket vil heller ikke stå for kostander ved en evt. fjerning der overnevnte er montert.

Se kart i finn-annonse for markering av molo som avhendes.

Det betales ikke noe løpende kostander til grunneiere.

Fiskerihavna regnes av Kystverket som ikke næringsaktiv.

Ta kontakt med representant v/Forsvarsbygg for å bli tilsendt salgsdokumenter og budskjema.
- Det finnes navigasjonsinstallasjon etablert på moloen og kjøper må derfor i kjøpekontrakten gi Kystverket varig rett til å ha stående navigasjonsinstallasjon på moloen, samt eventuelt endringer, ombygginger og moderniseringer av denne der det er aktuelt.
- Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
- Kostnads- og vedlikeholdsansvaret for havneanlegget vil ved et salg påhvile nye eiere.

Regulering

Ifølge Kommuneplanens arealdel 2012-2024. 21.05.12, er området avsatt til bebyggelse og anlegg.

Forsvarsbygg oppdragsnummer

31-22-0005

Visning

.

Avtalebetingelser

Fullt oppgjør samt omkostninger forfaller ved overtagelse.

Prosjektleder Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Øystein Møller Frich
oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no
98 84 69 59

Forsikring

Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort.

Forbehold/annet

Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.

Budgivning

Dersom det er ønskelig å kjøpe eiendommen, må man inngi skriftlig tilbud på eiendommen til ansvarlig prosjektleder, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. Kontakt ansvarlig prosjektleder for å få tilsendt budskjema.

Tilbakemelding

Ta kontakt med prosjektleder Forsvarsbygg dersom du har spørsmål i etterkant av salget.

Salgs- og betalingsvilkår

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven § 3-9 ("as is").

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:
- Når selger ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
- Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide.
- Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
- Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentigrettslige krav, jfr. avhl § 3-2, annet ledd.
FINN-kode: 258006391
Gårdsnummer: 13
Bruksnummer: 1
Adresse: Vestre nesset 27
Postnummer: 9804
Poststed: Vadsø
Tomtestørrelse (m2): 1

Beliggenhet

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontakt

Øystein Møller Frich

E-post: oystein.moller.Frich@forsvarsbygg.no

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.