Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nasjonale festningsverk

Som følge av den økende erkjennelsen av hvilke kulturverdier Forsvaret besitter, framla Forsvarsdepartementet i 1993 St.meld. nr. 54 (1992–1993) Nasjonale festningsverk. Her er det behandlet ti større og fire mindre festningsverk i Forsvarets eie, herunder De stjør- og verdalske befestninger.1

Stortingsmeldingen konstaterer at kulturminnevern er et sektorovergripende ansvar som Forsvaret må ta sin del av. I meldingen trekkes de grunnleggende retningslinjer for forvaltning av de nasjonale festningsverkene opp.

Forsvarets egne forpliktelser innen kulturminnevern er nedfelt i Forsvarsdepartementets dokument ”Retningslinjer for tjenestefeltet eiendommer, bygg og anlegg [...]”, hvor det heter at ”Forsvarssektoren skal, der det er regningssvarende, ønskelig og praktisk mulig for egen primærproduksjon, søke å utnytte kulturminnene til egen virksomhet. Der dette ikke er hensiktsmessig eller der [Forsvarsdepartementet] gir spesielle bestemmelser, skal kulturminnene søkes avhendet med klausul om bevaring.” Det slås samme sted fast at Forsvaret er underlagt de øvrige statlige sektorers forpliktelser i henhold til ”Kongelig resolusjon om overordnede retningslinjer for forvaltning av statlige kulturhistoriske eiendommer” som trådte i kraft 1. oktober 2006.2

I Forsvarsdepartementets vedtekter for Forsvarsbygg heter det at Forsvarsbygg skal ”ha ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av EBA, herunder at vernehensynet er ivaretatt ved forvaltning, drift og vedlikehold av nasjonale festningsverk, øvrige byggverk og minnesmerker av kulturhistorisk verdi, samt ivareta miljøhensyn for EBA.”3

I Forsvarsdepartementets ”Handlingsplan. Forsvarets miljøvernarbeid” (2002) fastslås det at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø skal forvaltes og ivaretas som bruksressurser og som grunnlag for opplevelse og videreutvikling av fysiske omgivelser. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer, herunder kulturminner av nasjonal verdi, bør tas vare på og forvaltes i et langsiktig perspektiv som kunnskapskilder og grunnlag for opplevelser for dagens og framtidens mennesker.4

1 At De verdalske befestninger skal ansees som en egen grensebefestning under Forsvarsbygg Nasjonale festningsverk er vedtatt av Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg i fellesskap.
2 ”Retningslinjer [...]”, s. 22.
3 Fastsatt av Forsvarsdepartementet 21.12.2001; kapittel 2 ”Hovedoppgaver”. EBA står for ”eiendom, bygg og anlegg”.
4 ”Handlingsplan [...]”, s. 13.

Fant du det du lette etter?