Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneplanens innhold og gyldighet

Verneplanen for De verdalske befestninger inneholder historikk og informasjon om nåværende forhold innenfor etablissementet. Det er utarbeidet en katalogdel over fjellgallerier, bygning og et utvalg av de øvrige fortifikatoriske anlegg/militærhistoriske landskap og atkomster. Katalogen inneholder kart, tegninger og bilder, beskrivelser, og den rekapitulerer vernestatusen.

Verneplanen har gjort én utvidelse i forhold til landsverneplanen, ved at området med piggtrådsperring omkring Blokkhuset er definert som militærhistorisk landskap.

Det er lagt vekt på å sette de politiske og militære hendelsene i sammenheng med anleggets historikk. Det er også lagt noe vekt på å se anlegget i landskapet. Det er ikke utarbeidet noen egen rapport om biologisk mangfold i forbindelse med denne verneplanen, men opplysninger fra tilgjengelige databaser og Verdal kommune er medtatt. Verneplanen inneholder både gamle fotografier og bilder av nåværende situasjon. Arbeidet med planen har frambrakt en del tegningsmateriale som her publiseres for første gang.

Verneplanen behandler ellers ulike foreslåtte tiltak og gir generelle anbefalinger for tiltak og metoder innenfor vedlikehold, restaurering og skjøtsel. Verneplanen er likevel ikke en detaljplan (for eksempel skjøtselsplan, plan for restaurering av konstruksjoner osv.). Slike planer må utarbeides særskilt, med verneplanen som premissdokument.

Riksantikvaren har forutsatt at alle de nasjonale festningsverkene skal fredes etter kulturminneloven. De verdalske befestninger ble forskriftsfredet i 2004 på grunnlag av landsverneplanen1. Denne verneplanen tar opp i seg fredningen, og skal være retningsgivende for tiltak, bruk og skjøtsel innenfor anlegget. Den vil være bindende for Forsvarets egen forvaltning, og retningsgivende for øvrige myndigheters beslutninger og forvaltning i området.

I landsverneplanen er et område omkring hvert av fjellgalleriene markert som militærhistorisk landskap. I denne verneplanen er som nevnt også et område rundt Blokkhuset definert som militærhistorisk landskap.2 Det er imidlertid kun ved Blokkhuset Forsvaret står som hjemmelshaver. I forståelse med grunneieren ved de to fjellgalleriene, Værdalsbruket AS, omtaler og behandler likevel denne planen disse arealene som militærhistoriske landskaper.

I verneplanen blir det dermed lagt vekt på å vise det helhetlige kulturmiljøet, uavhengig av hjemmelshaver. Dette kan gjøres fordi at militærhistorisk landskap ikke er en formell vernekategori og således ikke berører grunneiers rettigheter som eier av arealet.

1 ”Bygninger og anlegg i landsverneplan for Forsvaret. Vedtak om fredning [...]”.
2 Se Vernesituasjon og planer – Militærhistorisk landskap for nærmere drøfting av begrepet militærhistorisk landskap.

Fant du det du lette etter?