Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_253_01_a.jpg" without description

Magasin for lyskaster- og radiomateriell, inv. nr. 0036.

1908–09: Grunnen innkjøpt. De første bevilgninger til bebyggelse ble gitt i 1909 og samme året ble depotbygningen i Stordalen oppført.

1910: Forflytning av endel materiell og provisoriske bygg fra ekserserplassen Skansen på Rognan til Elvegårdsmoen ble foretatt våren og sommeren 1910. I løpet av sommeren foregikk det skogrydning og veiarbeid, etablering av skytebaner, bygninger, leirgater og vann. Dette året ble bl. a. kjøkken- og spisesal samt underoffisersmesse i infanterileiren oppført. Mannskapene lå i telt den første sommeren, men allerede i 1911 var den første mannskapsbrakken reist og regimentsbataljonene kunne legges delvis i hus.

1911: Fra 1911 ble det etablert rekruttskole både for infanteriet og ingeniørvåpenet på Elvegårdsmoen. Frem til 1940 ble infanterileiren benyttet av IR 15, ingeniørleiren og Storrdalen av Hålogaland Ingeniørbataljon. To ingeniørkompanier fra 6. brigade hadde mobiliseringslagre på Elvegårdsmoen fra 1910–1940.

1911–40: De tre leirområdene ble videre utbygget med vaktbygning, mannskapsbrakker, offisersmesse, soldathjem, depot- og verkstedbygninger m. m.

1940–45: Flere av de eldste bygningene ble borte, bl. a. som følge av bombing. Okkupasjonsmakten bygget en hel brakkeby som erstatning. En del av disse ble revet rett etter krigen, de resterende tatt i bruk av IR 15.

1946–95: Etter krigen ble Elvegårdsmoen fortsatt brukt som ekserserplass for IR 15 (senere IR 16). Elvegårdsmoen ble mye benyttet som øvingssted også for allierte styrker.

1990: Elvegårdsmoen rustet opp som rep. øvingsenter. Opprusting av eksisterende bygninger (både førkrigs og ekstyske), skyte- og øvingsfelt samt endel nybygg gjennomført.

1995: Etter omorganisering av hæren ble Nord-Hålogaland Landforsvar/Troms og Nord-Hålogaland infanteriregiment (NHLF/IR 16) nedlagt 31. 7. 95. Samtidig ble Elvegårdsmoen nedlagt som rep. øvingsenter og den daglige drift av skyte- og øvingsfeltet stanset. Forsyningslager Nord-Norge (FLN) har overtatt forvaltningsansvaret.

2007: Den delen av den vernede bygningsmassen som ikke ligger inne i det militære området ble solgt til Narvik kommune.

Fant du det du lette etter?