Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_294_01_a.jpg" without description

Setermoen II. Befalsmesse, inv. nr. 0118.

1897: Bardu kretskompani opprettet med Setermoen som ekserserplass

1898: 25. juni 1898 møtte de første rekrutter til eksersis på Setermoen. De var blant de første som møtte til regulær tjeneste etter at verneplikten ble innført i Nord-Norge. Den første leirslagning fant sted der befalsforlegningen «Majorstua» (192214–0120) ble oppført i 1931 og fortsatt ligger. Her ble det reist et provisorisk kjøkken med teltrekker foran. Offiserene var forlagt i den såkalte Larsen-gården, som også tjente som skyss-stasjon og senere ble overtatt av Forsvaret til kontorbygg. Den gikk fra 1950-årene under navnet «Det hvite hus» og var i bruk frem til 1974.

1900: 6. Divisjons Skole (underoffiserskole) rykket inn på Setermoen, rett ved kretskompaniets leir.

1903: Staten kjøpte Hundtorp og de sentrale deler av nåværende etablissement. Underoffiserskolen flyttes til Hundtorp.

1911–30: 1. januar 1911 trådte en ny hærordning i kraft. Tromsøy infanteriregiment nr. 16 ble opprettet med to bataljoner og en mitraljøseavdeling. I 1915 fikk regimentet sin tredje bataljon, Bardu, med Setermoen som ekserserplass. Setermoen ble senere ekserserplass for hele regimentet, som i 1930 forandret navn til Troms infanteriregiment nr. 16. I 1911 etablerte 3. bergbatteri seg i den «gamle» leiren (Artillerileiren) og kretskompaniet flyttet til Nesmoen — til den såkalte Infanterileiren. Avdelingene inngikk i den nyopprettede 6. Brigade (betegnelsen endret til 6. divisjon i 1916). I begge disse leirene såvel som i kavallerileiren og på Hundtorp foregikk det en betydelig byggevirksomhet på 1910- og 20-tallet. I 1917 ble ingeniørbataljonen opprettet.

1940–45: Setermoen under tysk kommando. 3. Gebirgsdivision (Narvik-divisjonen) etablerte sitt hovedkvarter på Setermoen inntil divisjonen ble flyttet til Varanger i 1941 for å delta i angrepet mot Murmansk. Deretter overtok 199. Infanteridivisjon som hadde hovedkvarter her frem til årsskiftet 1944/45. Området ble da overtatt av divisjon «Krautler» som var trukket tilbake fra Finland, og som sammen med fire andre divisjoner utgjorde «Armeabteilung Narvik» som skulle forsvare den såkalte Lyngen-linjen. Setermoen ble av tyskerne bygget ut til kjempeleirer etter norske forhold, med en rekke brakker, staller og blikkskur.

1945–53: Etter krigen overtok norske avdelinger igjen sine leirer. IR 16 rykket inn i Infanterileiren, Bergartilleriibataljon nr 3 i Artillerileiren, Hålogaland ingeniørbataljon i Ingeniørleiren og forsyningstropper på Hundtorp. Allerede tidlig i etterkrigstiden kom forsvarsplanleggingen i Nord-Norge pga. endrede strategiske forutsetninger til å dreie seg om indre Troms. Man erkjente et behov for stående styrker, dvs. en brigade.

1953: To brigader ble opprettet; én i Sør-Norge og én i Nord-Norge. Dette var første gang (med unntak av Tysklandssbrigaden) at Hæren hadde permanente styrker oppsatt i fredstid. Setermoen ble en av fem øvingsplasser for Brigaden i Nord-Norge.

1956: Byggearbeidene i forbindelse med garnisonsetableringen i hovedsak fullført. Befalsforlegninger, mannskapskaserner, undervisningsbygg, kjøkkenbygg var oppført.

1962: Bergartilleribataljon IIIs administrasjon flytter sitt stamkvarter til Narvik etter å ha vært på Setermoen siden 1911.

1987–88: Brigaden gikk over fra å være en ren infanteribrigade til å bli organsiert som en panserforsterket brigade.

1994–96: Brig N omdannet fra en stående avdeling til en utdanningsavdeling med 12 mnd. gjennomgående tjeneste. Setermoen ble, sammen med brigadens øvrige garnisoner Heggelia og Skjold, selvstendige garnisoner direkte under 6. Div. kommando, og avdelingene kadrer for hoveddelen av Divisjonens krigsorganisasjon. Setermoen er pr. 1998 landets største hær-garnison.

2003–2007: Ny helhetsplan og store utbyggingsprosjekterfor å etablere ny leirstruktur og utvikle Setermoen til et moderne utdanningssenter. Nytt forvaltningsbygg og messebygg ferdig i 2004, flerbrukshall i 2006 og ny idrettshall ferdig i 2007. Magasinbygningene i kavalerileiren i kritisk dårlig forfatning, og skal gjennom omfattende restaurering i samarbeid med Riksantikvaren.

Fant du det du lette etter?