Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_307_01_a.jpg" without description

Siktlinje over Vestfjorden fra kanonstandplass på Håøya.

1890-tallet: En kommisjon ble nedsatt ved kgl. res. av 11. juni 1891 for å gi innstilling om forsvaret av Tønsberggområdet. Håøya ble kjøpt inn av Forsvarsdepartementet 1892 og 1895, med Håøyholmen, Håøya og Nordnes. Befestningssarbeider startet i 1892 med flere standplasser for tungt artilleri sprengt ned i fjell. Samtidig ble det bygget lyskastterrstasjon, magasiner og avstandsmåler (orograf) for artilleriet. Håøyholmen var tennstasjon for miner. Første øvelse fant sted i 1897. Håøya og Sundås stod i hovedtrekk ferdig uttbygget i 1900. Byggearbeidene fortsatte frem mot 1905. En del bygninger oppført: Kaserne, kommandosentral, brakker, arsenal med smie, befalsboliger, stall, uthus, brønner m.m.

1905: Tønsberg befestninger var i beredskap i forbindelse med den spente situasjonen like etter unionsoppløsningen. Under krisen i september var fortet fullt mobilisert.

1914–18: Håøya var bemannet gjennom hele første verdenskrig. I tillegg var det i perioder lagt ut minefelt.

1930-tallet: I 1936 ble hovedminestasjonen med orograf revet sammen med to siktestasjoner, vakthus, tennstasjon m.m.

1940–45: Fra mai 1940 bestemte tyskerene at bl.a. 12 cm batteriet på Håøya skulle demonteres og kanonene sendes til Rørvik. Brakker ble revet og flyttet. Gjennom annen verdenskrig fungerte Håøya som rekreasjonssted for soldater fra Østfronten.

1945-: Etter okkupasjonen var den militære virksomheten ved Håøya sterkt redusert. Over en periode ble øya leiet av Oslo kommune, til leirskole.

1980-tallet: I 1980-årene kom Heimevernet inn som bruker av nordre del. Sjøheimevernet brukte den gamle leiren, kaiene og enkelte lagre og verksteder. Øvrige bygninger istandsatt til feriested for Forsvarets personell fra Nord-Norge, FBT/Viken og Sjøforsvarets forsyningskommandos verkstedspersonell ved SFK/V – Horten.

1995: FD nedsatte en arbeidsgruppe som konkluderte med at Forsvarets eiendom på Håøya skulle bli feriesenter for alt tilsatt personell i Forsvaret.

1997: Avtalene med Sjøheimevernet ble sagt opp i 1997. Arealene brukes til øvelser for forskjellige avdelinger i Forsvaret.

2006–07: Minemagasinet rehabilitert, og enkelte av bygningene tilrettelagt for ferieformål. Bebyggelse som ikke er i bruk skal overføres til Skifte Eiendom.

Fant du det du lette etter?