Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_244_03_a.jpg" without description

Kompanioffisersbrakke, inv.nr. 0010.

Image "80477_244_04_a.jpg" without description

Bataljonsbrakken, inv.nr. 0026.

Heistadmoen leir ligger ca. 10 km syd for Kongsberg og ca. 7 km sørvest for Skollenborg jernbanestasjon. Etablissementet ble etablert i et tidligere ekserserområde (Dalsmoen) med kupert skogsterreng, myrer og innmark.

Leiren omfatter bygninger fra flere epoker, der særlig den første utbyggingsperioden (1909–25) og ekspansjonen vestover i okkupasjonstiden er godt representert. Den opprinnelige leiren ble bygget ut i nordøstre del, med adkomst fra vest og med en naturlig avgrensende skrent i øst. Her ligger et bygningsmiljø bevart fra leirens første periode, hvor mye av det opprinnelige preget og mange bygningsdetaljer er bevart. Bygninger fra annen verdenskrig utgjør store deler av det øvrige leirmiljøet. I tillegg er det oppført en rekke enkeltbygg i etterkrigstiden.

To kompanioffisersbrakker (inv.nr. 0010 og 0011) er bevart fra det eldste leirmiljøet. De små bygningene er de eneste bevarte elementer fra de hierarkisk ordnede kompanitunene på Heistadmoen. I tillegg finnes en rekke med fire godt bevarte magasinbygninger (inv.nr. 0013–0016) fra etableringsperioden. Ett var regimentsdepot, mens de øvrige tjente som bataljonsdepoter. Toløpstrappene i gavlenden er rekonstruerte og sto opprinnelig på motsatt side. Videre finnes en bygning (inv.nr. 0021) som opprinnelig var bryggerhus på Haugen gård. Bataljonstabsbrakken (inv.nr. 0026) har to verandaer på hovedfasaden. Den står som del av leirgaten i nordøst, med tilknytning til det øvrige bevarte miljøet fra leirens etableringsperiode. Videre finnes et ammunisjonshus (inv.nr. 0028) fra 1911 som har en spesiell maskinlaftkonstruksjon og jerngittervinduer, og et ammunisjonshus (inv.nr. 0038) fra 1914 med to karakteristisk plasserte dører på hver gavlende.

Image "80477_245_01_a.jpg" without description

Depotrekken fra 1910 før nye toløpstrapper ble satt opp på nordre gavl i 1995–97. Slike grupper av bataljonsmagasiner som finnes flere steder i landet fulgte av den nye hærordning i 1909.

I nærheten av magasinene er det oppført en del nyere bygninger som er godt tilpasset det opprinnelige bygningsmiljøet.

Det særpregede vakt/administrasjonsbygget (inv.nr. 0070) er representativt for den tyske utbyggingen. Bygningen ligger som del av en rekke med toetasjes ekstyske mannskapsbrakker. Dette bygningsmiljøet står i dag relativt komplett i nordre del, men har opprinnelig bestått av flere bygg. Parallelt, vest for hovedveien, ligger en del verkstedbygg fra samme periode. Bygningene oppført under annen verdenskrig har gjennomgående relativt lav grad av opprinnelighet.

Image "80477_245_02_a.jpg" without description

Administrasjonsbygget fra den tyske utbyggingsperioden, inv.nr. 0070.

Fant du det du lette etter?