Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Helgelandsmoen ligger nær utløpet av Storelva, ca. 6 km sydvest for Hønefoss. Leiren er avgrenset mot nord av elven som bøyer av sydover og danner en odde før Tyrifjorden. Terrenget er relativt flatt og nederste del har tydelig preg av gammelt elvedelta. Området er preget av tørre furumoer, dels åpen, med sand og lyngmark, dels av noe tettere skog.

Størstedelen av bygningsmassen ligger i dag i øverste del av leirområdet. Her var den eldste bebyggelsen konsentrert med Valdrestunet (1868) lengst mot øst og det litt yngre Hallingtunet (1890) nedenfor. Hvert tun består av to motstående mannskapsbrakker med en åpen plass i midten, vakt, stabs- og underoffiserbrakker m.v. De tidligere tunene er fortsatt i hovedsak intakte, men mens Hallingtunet er blitt liggende litt for seg selv, er Valdrestunet i dag omgitt av nyere velferdsbygg, kontorer, verksteder, undervisningsbygg m.v., konsentrert langs leirgjerdene på østsiden.

Nord for Valdrestunet finnes i tillegg en del spredt bebyggelse fra leirens første år. Det er sykehuset, et tidligere badehus, samt et depot – opprinnelig et eldre kornmagasin (inv.nr. 0023) som ble flyttet fra Norderhov kirke. Den store bygningen har høy grad av opprinnelighet og arkitektoniske kvaliteter. Dessuten finnes noen interessante detaljer bevart: Gamle kompaninavn på innvendige dører som viser den militærhistoriske sammenhengen.

Image "80477_259_01_a.jpg" without description

Kornmagasinet, inv.nr. 0023.

Syd for Valdrestunet står et eldre depot stabbur som nå er ombygd til kapell. Med unntak av kornmagasinet er de fleste bygningene preget av større moderniseringer og endringer. Foruten dette finnes blant annet en oppsynsmannsbolig fra 1925 bevart, i tillegg til noe spredt ekstysk bebyggelse som vakt, gymnastikksal, verksted, garasjer samt et vanntårn.

Lengst mot syd på det øvre platået er det også bevart en amfiformet friluftskirke fra 1893, gravet ut i en antatt dødisgrop.

Syd for Hallingtunet står en større magasinbygning fra 1888 som har autentisk preg. Litt nærmere tunet ligger en underoffisersmesse fra 1881, med et lite stabbur fra en tidligere oppsynsmannsbolig nær inntil. I selve Hallingtunet er det, foruten de to soldatbrakkene, bevart tre stabsbrakker for offiserer og underoffiserer og et vaktlokale som er ombygd til soldatforlegning, alle fra slutten av 1880-årene. I tillegg finnes også en verkstedbygning fra 1907. Den ene av soldatbrakkene har en stor del av det opprinnelige preget i behold utvendig, mens den øvrige eldre bebyggelsen er preget av moderniseringer.

Mens tidligere vakt (inv.nr. 0033) og underoffisersbrakke (inv.nr. 0032) i Valdrestunet er bevart med en del av det opprinnelige arkitektoniske uttrykket i eksteriøret, er tilsvarende bygninger i Hallingtunet (inv.nr. 0086, 0079) i sterkere grad ombygd. I Hallingtunet («Lillemoen») har den ene av soldatbrakkene (inv.nr. 0087) fremdeles bevarte rester av sval og direkte inngang til brakkerommene. Her er også eldre vindustyper og eksteriør med relativt høy grad av opprinnelighet.

Image "80477_259_02_c.jpg" without description

Gamle kompaninavn på innvendige dører i Kornmagasinet, inv.nr. 0023.

Fant du det du lette etter?