Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1868: 2. Akershusiske Infanteribrigade rykket inn på Helgelandsmoen. Bygging av to mannskapsbrakker og to kjøkkenbygninger til henholdsvis det hallingdalske og det valdriske musketerkorps (senere bataljon) påbegynt på Stormoen.

1869: Sykestue påbegynt. Depot (tidligere kornmagasin) flyttet fra Norderhov kirke til Helgelandsmoen.

1871: Økt aktivitet på ekserserplassen fra 1870-årene. Flere salgsboder kom opp, noe som førte til en regulering i 1880 der kun fem boder ble tillatt.

1876: Ny leiekontrakt. Området utvidet mot vest.

1881: Ny skiveskytebane ryddet (nåv. idrettsanlegg). Reist ny underoffisersmesse (Vestre messe/Hallingmessa).

1887: Ny hærordning førte til at mannskaper fra Ringerike på ny ble samlet i Hallingdals bataljon. Oppøving av de nye ingeniørtropper startet opp på nordvestre del av Lillemoen (Sappørtangen). Kjøkkenskur og latriner samt div. bygg og kanonstillinger påbegynt.

1888: Ny utvidelse av plassen ved leiekontrakt i tillegg til kjøp fra Moe gård. Ny meieribod.

1888–90: De fleste bygningene på vestsiden av plassen – Lillemoen – reist. Disse ble overtatt av Hallingdals bataljon. Valdres bataljon overtok de eldre bygningene på Stormoen.

1893: Friluftskirke i dødisgrop på Stormoen ferdig. Anlagt av ingeniørtroppene som året etter ble overflyttet til Hvalsmoen.

1894–1906: Store fellesøvelser. Større rekkevidde ved overgang til nye geværtyper (Krag-Jørgensen) førte til problemer ved skytebanen. Ny skytebane på Fleskerud ved nordenden av Steinsfjorden. Oppført nytt soldathjem med stor sosial betydning (brent 1958).

1909: Avtale om bruk av skogsområdene tilhørende Helgeland for eksersis.

1911: Vestre Akershus regiment nr. 2 overtok Helgelandsmoen. Hallingdals- og Valdres kompanier overført til Gardermoen.

1919: Rekruttskoler både høst og vinter. Tidligere frie beiterettigheter på moen opphørte.

1923–30: Den generelle nedgangsperioden for Forsvaret fikk også følger for Helgelandsmoen. Redusert antall øvelser og mindre inntak av rekrutter. Hallingmessa og messa på Stormoen ble imidlertid utvidet og modernisert på grunn av overgang til fellesmesser.

1930: Vestoppland Infanteriregiment nr. 6 overført fra Gardermoen tilbake til Helgelandsmoen.

1940–45: Tysk okkupasjon av leiren fra høsten 1940. 40 større og mindre bygninger oppført, spesielt mannskapsforlegninger.

1945: Hærens forsyningstropper med Verkstedgruppens øvingsavdeling og Hærens bilskole overtok moen. Overgang til helårlig virksomhet. Utdanning av mannskaper til Tysklandsbrigaden.

1949: Hærens militære yrkesskoler for våpen og instrumenter HYSV (fra 1953 Hærens våpentekniske fagskole) og for bilmekanikere HYSB (senere overflyttet til Vatneleiren) opprettet.

1950–60: Store bygningsinvesteringer: Nye kjøkken, messer og forlegninger, verkstedbygg, ammunisjonshus, garasjer, idrettsanlegg mv. anlagt og tyskerbrakker revet.

1955: Nordkommandoens radiostasjon leietaker på Helgelandsmoen. Befalsskolen/HVK og Våpenskolen overført fra Oslo.

1960: Hærens våpentekniske korps overtok forvaltningen av plassen etter IR 6 (Vestoppland inf. reg.) som i en årrekke kun hadde administrasjon og noe lagerhold, forlegning og håndverk i leiren. I 1961 ble HVKØ avløst av HVKSØ (skole og øvingsavdeling). I 1967 ble HYSV og HYSB til Hærens yrkesskole for yåpenteknisk befal.

1970–80: Utvidelser og nybygg i tilknytning til skolevirksomheten. Første kvinnelige sersjanter uteksaminert i 1978. Fra 1979 ble UNIFIL-styrkenes verkstedkompani utdannet på Helgelandsmoen.

1983: Gammelt stabbur innredet til kapell.

1985: Hærens våpentekniske regiment etablert ved sammenslåing av VTBN og HVKSØ.

1987: Hærens våpentekniske fagskole etablert.

1989: Nytt verkstedsbygg til Våpenskolen

1992: Vestopplands infanteriregiment nr. 6 nedlagt.

2004–2007: De vernede byggene solgt til privat investorer

Image "80477_260_01_a.jpg" without description

Mannskapsbrakke, inv.nr. 0078.

Fant du det du lette etter?