Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_206_01_a.jpg" without description

Arsenalet, inv.nr. 0007.

Foto: Riksantikvaren

1657–58: Tråstad skanse etablert under Krabbekrigen mellom Danmark-Norge og Sverige.

1673–74: I denne perioden ble de første festningsverkene bygget på det stedet der Kongsvinger festning ligger i dag. Gyldennløve sørget for at arbeidene kom i gang, og planene ble utarbeidet av Anthony Coucheron. Anlegget besto i hoveddsak av et firkantet muret tårn, med en mur rundt og en tørr grav utenfor muren. Dette anlegget ble kalt Vinger skanse.

1675–89: Etter Gyldenløve-feiden (1675–79) ble det satt i gang bygging av nye befestningsanlegg både langs kysten og ved grensen mot Sverige. I 1681 approberte kong Christian V en plan for Kongsvinger festning , etter tegninger som generalkvartermester Johan Caspar von Cicignon hadde utarbeidet. Utgangspunktet for den nye festningen var den gamle Vinger skanse. Byggearbeidene startet i 1681 og anleggsperioden ble avsluttet i 1689. Av bygninger fra denne perioden står fortsatt kommandantboligen og bakeribygningen. Festningen ble etablert med egen kommandant, oberstløytnant Georg Reichwein, og garnison i 1682. Det opprinnelige navnet Vinger skanse ble som en følge av utbyggingen forandret først til Vinger festning. I 1683 ble navnet ved kongelig resolusjon fastsatt til Kongsvinger festning .

1700-tallet: I dette århundret skiftet festningsområdet utseende. Festningen med sin uregelmessige stjerne utgjorde fortsatt det sentrale anlegget, men på festningen ble det nå reist bygninger som var høyere og mer dominerende enn de tidligere. Bygningene som ble reist omkring midten av 1700-tallet var mindre solide enn de eldste, og med sin høyde kunne de lett blitt skyteskiver for kanoner. Disse nybyggene bidro til å endre festningens profil, samtidig som festningen gikk fra å være en strategisk barokkfestning til å bli et militært depotsted. Sentrale bygg oppført på 1700-tallet er blant annet Arsenalet og Den nye kasernen. Mot slutten av århundret framsto festningen som godt skikket både til forlegning av tropper og som sentraldepot for de militære avdelingene i Sør Norge.

1800–1814: Da kongeriket Danmark-Norge i Napoleonstiden på ny ble involvert i strid med Sverige ble man mer bevisst på at festningen kunne bli utsatt for angrep. Fra 1811–13 ble de tre skansene «Se til høyre», «Prins Fredrik» og «Norske Løve» bygget. De ligger alle tre vest for festningen. I krigstiden fra 1808–14 ble festningen tillagt stor betydning, og den var bl.a. hovedforsyningsbase. I 1808 var besetningen på 900 mann, mens den i 1814 hadde økt til ca. 1200.

1814–1905: Ved opprettelsen av unionen mellom Norge og Sverige mistet Kongsvinger festning det meste av sin militære betydning, og resten av århundret var det rolige tider på festningen. For det meste var bare en kommandant og noen oppsynsmenn stasjonert på festningen. I forbindelse med urolighetene som resulterte i unionsoppløsningen i 1905, ble det bygget to fort i nærheten av festningen. Disse to er Vardåsen og Gullbekkkåsen. Fra denne tid begynner man å snakke om Konggsvinger befestninger. Stridsanleggene i Kongsvinger fikk ikke samme skjebne etter unionsoppløsningen som mange av de andre grensebefestningene. I følge Karlstadforliket fikk Norge lov til å holde befestningene vedlike, men ikke utvide dem.

1914: I forbindelse med utbruddet av første verdenskrig ble det igjen en viss aktivitet på festningen, bl.a. var 40 mann stasjonert her som nøytralitetsvakt.

1926: Festningen stilt i reserve.

1930-tallet: Festningen brukt av krigsskolen under sommerøvelser.

1940–45: Tyskerne brukte festningen blant annet for utdannelse av norske SS-tropper.

1946–58: Øvingsplass og standkvarter for feltartilleriets befalsskole.

1959–1999: Heimevernsdistrikt 04 overtok festningen i 1959. I deler av det gamle proviantlageret ble det innredet et festningsmuseum. Nytt undervisningsbygg oppført i festningsterrenget i 1999.

2005: HV-04 nedlagt. Ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av festningen overført til Nasjonale Festningsverk.

Fant du det du lette etter?