Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lihammeren fort

Image "011902_Lihammeren_fort_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

011902

Etabl.navn:

Lihammeren fort

Etablert år:

1901

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren ved Festningsartilleriet

Nåværende funksjon:

Friluftsområde

Opprinnelig funksjon:

Grensebefestning

Opprinnelig operativ sammenheng

Som ett ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionen med Sverige ble det fra slutten av 1890-tallet anlagt en rekke fort og skanser langs grensen fra Svinesund i sør til Kongsvinger i nord. Befestningene skulle kunne stoppe et svensk angrep mot hovedstaden i tilfelle væpnet konflikt ved løsrivelsen. Forsvarslinjene ble lagt på øst- og vestsiden av Glomma, med sterke punkter i den framskutte linjen øst for elva og mer tilbaketrukne stillinger på vestsiden. Befestningene var delt inn i avsnitt. Lihammeren fort utgjorde det søndre av to fort ved Ørje og skulle beherske mellomriksveien fra Sverige med Ørje bro og vassdraget sørover mot Årnessundet.

Image "80477_64_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Lihammeren fort ligger sør for E18 på en høyde ved Ørje bro ca. 5 km fra Sverige. Fronten er mot veien fra Sverige og mot vassdraget. Mot øst avgrenses fortet av en bratt skrent ned mot vassdraget. Øvrige sider består av skogkledde åser. Fortet ligger på en hylle noe lavere enn fortet på Ørjekollen.

Fortet ble demolert etter Karlstadforhandlingene. Restene ligger framdeles slik de gjorde etter ødeleggelsen i 1905. De fire kanonstillingene og utsprengte løpegravene er fylt igjen med pukk og stein. Fjellanlegget som ligger bakenfor stillingene er støpt igjen. Nedenfor stillingene mot Ørje bro ses restene etter en mitraljøsestilling, også denne fylt med stein.

Forsvaret satte opp en bygning på området på 1920-tallet, trolig for lagring av ammunisjon. Denne står i dag tom. Området er preget av at vegetasjonen har fått vokse fritt. Siktelinjene er derfor ikke lenger synlige. I tillegg er det oppført et bolighus og en vanntank i nærheten.

Historikk

Image "80477_65_01_a.jpg" without description

Ørjekollen fort ble demolert etter Karlstadforhandlingene. Restene ligger fremdeles slik det gjorde etter ødeleggelsen i 1905.

1890-tallet: Nederlaget i striden om et eget konsulatvesen i 1895 førte til en forsert opprustning for å sette makt bak det nasjonale kravet. Ute i befolkningen steg oppslutningen om Forsvaret som et våpen i arbeidet for selvstendighet.

1899–1901: I 1899 ble det satt ned en kommisjon som skulle behandle spørsmålet om en sterkere systematisk befestning av landtilgangene mot Kristiania. Kommisjonens forslag ble lagt fram og godkjent i 1901. Arbeidet startet sommeren samme år.

1901: Etableringen av Ørjekollen og Lihammeren startet i desember.

1905: 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter fra landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet ti dager senere. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framskutte linjen ødelagt.

1998: Området er merket med en informasjonstavle og gjort tilgjengelig av Marker kommune.

2004: Anlegget fredet.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/vern:

1

Militærhistorisk landskap

 

Lihammeren fort må ses i sammenheng med Ørjekollen fort. Fortene har som del av utbyggingen av en forsvarslinje mot Sverige fram mot unionsoppløsningen stor militærhistorisk betydning. Begge fortene var del av den framtrukne linjen som skulle stoppe svenskene ved en eventuell konflikt. Lihammeren fort ligger fremdeles slik det var etter demoleringen. Fortet gir sammen med Ørjekollen en instruktiv opplevelse av fortene slik de en gang var og følgene av demoleringen i 1905.

Anlegget er på grunn av dets historiske betydning et meget bevaringsverdig militærhistorisk landskap.

Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser.

Anlegget ble fredet ved forskrift 06.05.2004

Image "80477_66_01_a.jpg" without description

De fire kanonstillingene og de utsprengte løpegravene er fylt igjen med pukk og stein.

011902 Lihammeren fort

Image "80477_67_01_a.jpg" without description

Verneverdige inventarer

 Bygninger med fredet eksteriør

Inv.nr.

Oppr. funksjon/navn

År

1051

Grensebefestning

1901