Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_132_01_a.jpg" without description

Xylografi i Skilling-Magazin kort tid etter ferdigstillelsen. Hovedfortet sett fra syd. Tårnet revet i 1890.

Kilde: FMU

1628 og 1640-årene: Kong Christian IVs krigsordinans av 18. januar 1628 foreslo å befeste innløpet til det nyetablerte Christiania. Befestningsplan for blokkhus ved Drøbak omtales fra 1640. Ved utbruddet av Hannibalsfeiden i 1643 ble det beordret bygging av blokkhus ved innløpet til flere norske byer.

1807: Etter det engelske angrepet på København og erobringen av den dansknorske flåten ble kanoner fra Akershus festning flyttet til Drøbaksundet for å sperre for militære fartøyer.

1814: Anlagt tre små batterier av tømmer, jord og sten ved Drøbaksundet – henholdsvis på søndre Kaholmen midtfjords, Husviktangen øst for fjorden og Næstangen på vestsiden.

1825–1843: Nye befestningsanlegg ved Oslofjorden planlagt under Kong Oscar I. Ingeniørbrigaden presenterte grunntrekk til befestning fra Centralkommisjonen i 1837–38, og i 1843 ga Stortinget en bevilgning for å befeste Kaholmen.

1845–56: I 1845 forelå innstillingen. Samme år ble Kaholmene kjøpt med påstående bygninger. Ing.kapt. Broch må anses som anleggets hovedarkitekt, og var også byggeleder frem til 1847. Fra 1847 overtok ing.major N.C. Irgens byggeledelsen. Første byggetrinn, utenverkene Nordre batteri (senere Havnefortet), Østre og Vestre strandbatterier samt det hastig bygde Søndre batteri, var ferdig i 1848. Hovedfortet ble nå påbegynt for fullt, frem til denne tid hadde arbeidet begrenset seg til utgravning av kjellere. De to Kaholmene ble forenet med bro og kommandantboligen lagt til Nordholmen.

1853: Kaholmene ble fast garnisonssted for Landmilitæretaten. Den urolige politiske situasjonen i Europa var en medvirkende årsak.

1855–56: Navnet Oscarsborg fastsatt ved kgl.res. 23. august 1855. Anlegget ferdigstilt i 1856.

1860-tallet:Oscarsborg var primært underlagt Akershus Kommandantskap fra 1865, og senere Armee-Kommanndoen.

1870-tallet: Viktig modernisering av Oscarsborg startet midt i 1870-årene. Vestre fjordløp ble blokkert med den 1500 m lange sjetéen mellom Kaholmen, Småskjær og Hurumlandet. I 1875 begynte arbeidet med et nytt hovedbatteri på Kaholmene. I 1877 ble et detasjement av «Torpedovæsennet» (mineforsvaret) stasjonert på Bergholmen. Året etter var det meste av minemateriellet – som skulle sikre østre led – anskaffet. Grunn på Kinnertangen, Nesset og Bergholmen ble ervervet i perioden 1873–1877.

1880-tallet: Fra 1.1.1889 var Oscarsborg standkvarter for Fæstnings- og Bergartilleriet. Våpenet fikk sin egen underoffiserskole som ble lagt til Oscarsborg. Som følge av det økende forlegningsbehovet ble ny kaserne (inv.nr. 0004) oppført.

1890–1905: I 1899 ble Kystartilleriet etablert som eget våpen med standkvarter på Oscarsborg. Oscarsborg modernisert som del av den generelle opprustingen på slutten av 1800-tallet. Blant annet etablerte man nye minesiktestasjoner på Hallangsodden og Bergholmen. Fordi Hovedfortets trappetårn utgjorde et farlig siktepunkt ble dets øverste etasje revet i 1890. Torpedobatteriet med undervannsutskytning stod ferdig i 1900. En del omkringliggende områder ble ervervet for militær utbygging i årene 1891–1898. Blant annet ble Håøya bygget ut med tre batterier. På vestsiden fikk Nesset i Hurum flere kanoner, og det ble anlagt flere befestninger på Drøbaksiden: Husvik og Kopås nærmest sjøen, Veisvingbatteriet i åsen ovenfor; Seiersten skanse, Heer og Kringerud dekket landsiden mot øst. Sent på 1890-tallet ble det også etablert kontrollerbart minefelt og bestrykningsbatterier ved Svelvik-strømmen; 15 cm batteriet i 1899 og 57 mm batteriet i 1900. Det nye offisielle navnet ble da «Oscarsborg med Svelvik befestninger».

Image "80477_133_01_a.jpg" without description

Hovedfortets gårdsplass. Tårnfundamentet ses til høyre i bildet, tårnet ble revet i 1890.

1905–06: Festningsartilleriets første luftfartøy, overvåkningsballongen «Balloon Captif», ble etter Karlstad-forliket overført fra Fredriksten til Håøya. Ballongavdelingen var oppsatt frem til første verdenskrig.

1908: Fremskutte orografstasjoner ble oppført på begge landsidene; på Sonsås, Stjernås, Barlindås og Elton. (Jfr. 021101 Stjernås og 062802 Elton.)

1914–18:Oscarsborg oppsatt med nøytralitetsvern under første verdenskrig. En rekke batterikommandoplasser i armert betong anlagt. Luftvernbatterier anlagt på toppen av Håøya samt på Leina på vestsiden av fjorden.

1934: Ny forsvarsordning prioriterte «Ytre Oslofjord festning» fremfor Oscarsborg. Endel batterier tatt ut av krigsstrukturen eller nedlagt, bl.a. Svelvik.

9. april 1940: Oscarsborg festning spilte en avgjørende rolle under krigsutbruddet. Oberst Eriksen beordret ildåpning mot den tyske slagkrysseren Blücher kl. 04.21 – det første skipet i en fiendtlig militærkonvoi mot Oslo – som ble beskutt fra Hovedbatteriet og Kopås og senket av Torpedobatteriet. Senere samme dag bombet tyske fly Oscarsborg festning . Hovedfortet fikk endel skader mens enkelte bygninger ble totalskadet – blant annet festningens eldste kaserne.

1940–45: Under okkupasjonen fungerte Oscarsborg som utdannelsessenter for den tyske okkupasjonsmakten. Kopås-, Hoved- og Torpedobatteriet fungerte som ordinære tyske marinebatterier frem til sommeren 1944. Da ble kanonene i Kopåsbatteriet demontert og Hovedbatteriet overtatt av Marine-Ersatz-Abteilung.

1959: Reparasjon av skadene etter den tyske bombingen den 9. april 1940 ble endelig avsluttet.

1960-tallet: De siste større inngrep i Hovedbatteriet og Søndre batteri. Torpedobatteriet modernisert 1963/64.

1980-tallet: I 1981 ble det bygget ny elev- og befalsforlegning. Hovedfortet og Nykasernen rehabilitert i 1986–87.

1990-tallet:Oscarsborg ble definert som et nasjonalt festningsverk, jfr. Stortingsmelding nr. 54 (1992–93). 1. januar 1993 ble alle stridsanlegg på Oscarsborg nedlagt.

2002–2007: Befalskolen for kystartilleriet og kommandantskapet ble nedlagt i 2002 og Nasjonale Festningsverk overtok forvaltningen. Oscarsborg ble åpnet for publikum sommeren 2003. Kommandantskapet gjenopprettet våren 2004. I dag benyttes anlegget bl.a. til kulturarrangementer, kurs- og konferansevirksomhet.

Fant du det du lette etter?