Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_74_01_a.jpg" without description

Rosenkrantztårnet. Foto: FRM.

Slutten av 1000–1130: Bergen etablert som hovedsete for kongemakten. Den lille og den store Kristkirke og Øystein Magnussons kongsgård i tre ble bygget på Holmen.

1130–1240: Borgerkriger. Sverresborg, anlagt i 1180-årene, ble byens viktigste vern. Kristkirken ble ferdig i 1160-årene. Sverresborg og kongsgården brant i 1207. Sverresborg gjenoppført i 1232. Bispegård med flere bygninger bygget ut. Dominikanerklosteret bygget 1240.

1248–73: Håkon Håkonssøn bygget Håkonshallen og en beefestet kongeborg i sten på Holmen. Ringmur med to portkasteller reist. Magnus Lagabøter lot bygge «kastellet ved sjøen» i 1273.

1299–1319: Kongens hovedsete ble en periode delt mellom Bergenhus og Akershus, men ble tilsist flyttet til Akershus. Det satte inn forfall på Holmen og Sverresborg.

1319: Unionstiden med Danmark innledet. Høvedsmannsinstitusjonen etablert.

1380–: Kongefellesskapet med Danmark innledet. Kongeesetet flyttet ut av landet. Bergenhus beholdt posisjonen som politisk og administrativt midtpunkt for Vest- og Nord-Norge.

1514–23: Jørgen Hanssøn Skriver høvedsmann på Bergenhus, som ble det nye navnet på kongsgården. Under ham ble middelalderborgen istandsatt. Den fikk ny ringmur og ny hovedinngang i tilknytning til kastellet.

1530: Eske Bille høvedsmann på Bergenhus. Kirkene på Holmen revet.

1560–68: «Kastellet ved sjøen» ombygget til residens og kanontårn i 1563 og fikk navnet Rosenkrantztårnet.

1641–48: Henrik Thott slottsherre på Bergenhus. Under Hannibals-feiden (1643–44) ble Håkonshallen bygget om til takløst kanonbatteri («cantor») med barakker til 50 mann.

I 1644 ble Isak van Geelkerck ansatt som militær ingeniør i Norge. Han arbeidet på Bergenhus i perioden 1646–48. Slottet ble omgitt av vollanlegg med syv bastioner under ledelse av oberst Gray. Utenverk mot sjøen anlagt i nord.

1648–64: Ove Bjelke slottsherre på Bergenhus. Under krigen mellom Holland og England (1652–54) ble Bergenhus under van Geelkercks ledelse utbygget til en tidsmessig festning: festningsverkene ble forsterket med gråstensmurer, utenverkene mot sjøen ble forsterket og Sverresborg befestet med en skanse av tømmer og jord.

1664–71: Ingeniøroffiseren Johan Caspar von Cicignon kommandant på Bergenhus. Fra 1664–67 var det igjen krig mellom England og Holland. Bergenhus tok aktivt del i slaget på Vågen mellom engelske og hollandske flåtestyrker 2. august 1665, den eneste gang festningen har vært i kamp. Utvidelser av befestningene utformet av Cicignon, kommanderende general Ahlefeldt og ingeniørgeneral Henrik Rüse. Nordpyntens bastion anlagt 1669.

1671–80: Bendix v. Hatten, Testmann og Holberg kommandanter på Bergenhus. Gyldenløve-feiden 1675–77. Festningen fikk sitt eget garnisonskompani.

1680–89: Ingeniøroffiseren Willem Coucheron kommandant på Bergenhus. Sverresborg og Bergenhus ble nå en samlet festning. Hovedadkomsten forsterket med et ravelin 1679. Østre kurtine komplettert 1682. Retransjement-muren på Sverresborg anlagt og nordre kurtine fullført 1683. Håkonshallen ble magasinhus 1683. Ravelinet ombygget 1684.

1690–1702: Ballasttangens bastion ferdig 1690. Rundelens bastion endret 1691. Blokkhusbastionen ferdig og rundellen bak Håkonshallen revet 1702.

1709–21: Den store nordiske krig. Kapteinvaktmesterboligen ferdig 1714.

1725–28: Kommandantboligen fullført 1725, ringmuren mellom Rosenkrantztårnet og Håkonshallen gjort lavere og ny hovedport til borggården etablert.

Image "80478_75_01_a.jpg" without description

Foto: FRM.

1754–59: Sortieporten til det forsenkede batteri overhvelvet og bygget i mur 1754. Store reparasjoner på nordpyntens bastion 1756–59.

1764–65: Som følge av en omstrukturering av forsvaret i Danmark-Norge ble Bergenhus og en rekke andre festninger nedlagt. Husene og forsvarsverkene forfalt.

1765: Bergenhus reetablert som festning etter «Strilekrigen» i 1765.

1787: Paradeplassen utvidet og utjevnet.

1793: Retransjementmuren ved Sverresborg revet.

1807–14: Under krigen med England ble den dansk-norske flåten erobret og bortført. Bergens festningsverker ble satt i beredskap.

1809–11: Ingeniøroffiseren von Hoff kommandant på Bergennhus. Festningen ombygget etter Hoffs planer. Sverressborg skilt fra resten av Bergenhus. Nordre kurtine og Ballasttangens bastion revet og erstattet av et nytt verk mot sjøen. Halve vestre kurtine og Sverresborg bastion revet. Kurtinen forbundet med det nye verk med en tenaljert vollmur med sortieport, ferdig 1812. Skansen Sverressborg ble forsterket og fikk i 1813 funksjon som et selvstendig, detasjert fort.

1814: Unionen med Danmark opphevet. Norge i personalunion med Sverige. Kystforsvaret ble et rent norsk anliggende.

1828–38: General Mansbach kommandant på Bergenhus. Rundt 1835 ble festningsområdet behandlet parkmessig og tildels åpnet for publikum. Ny hovedport 1832 og hovedvakt 1835.

ca. 1860–98: Utviklingen av artilleriteknologien førte til utdatering av de eldre befestningsmetoder som Bergenhus representerte. Det skulle imidlertid gå 26 år fra Sverresborg ble nedlagt som aktivt fort i 1872 til byen igjen var oppsatt med nye permanente befestninger på Kvarven, Hellen og Sandviksfjellet. Også etter dette forble Bergenhus et militært etablissement, men uten fortifikatorisk funksjon. I perioden 1880–93 fant det sted arkeologiske utgravninger og restaurering av middelalderanlegg under ledelse av P.A. Blix.

1897: Bergen kommune erhvervet festningsarealer mot Vågen for anlegg av kaier og vei. Det forsenkede batteri, Ahlefeldts bastion, Blokkhusbastionen revet og Sandbatteriet redusert.

1911: Underoffisersskolen (idag kasernen Sverresborg) og gymnastikksalen Norrønahallen bygget.

1917: NSB erhvervet grunn og anla jernbanespor over Koengen mellom Sverresborg og indre festningsområde. Bergenhus ble lukket militært område.

1917–40: Ingeniørboligen oppført 1917, Regimentsbygget 1921. Flere av bygningene på Koengen kom til.

1940–45: Bergenhus ble under okkupasjonen tatt i bruk som lokalt tysk hovedkvarter. Bunkeren oppført og enkelte nærforsvarsstillinger anlagt. Eksplosjonen på Bergens havn i 1944 medførte store skader på festningens bygningsmasse.

1945: Etter kapitulasjonen ble Bergenhus hovedkvarter for Distriktskommando Vestlandet.

1945–60: Store gjenreisnings- og istandsettingsarbeider etter eksplosjonen i 1944. Ledsaget av omfattende arkeologiske undersøkelser under ledelse av Gerhard Fischer.

1961–66: Håkonshallen og Rosenkrantztårnet gjenåpnet for publikum.

1984: Øvre Sverresborg istandsatt.

1998: Bergenhus fortsatt i bruk som standkvarter for Bergenhus regiment og HV 09.

2002–2007: Bergenhus regiment nedlagt. Forsvarsbygg overtok forvaltningsansvaret. Sjøforsvarets skoler tilstede på festningen mellom 2002–2006. To bygninger på Koengen revet. Bergenhus fredet etter forskrift 26.05.2006. Distriktskommando vestlandet nedlagt i august 2006. Bergenhus kommandantskap opprettet i 2006. Nattpostens bastion under utbedring.

Fant du det du lette etter?