Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ekserserhaven/Munkegaten 2–4–6

Ute av Forsvarets eie.

Image "160105_Ekserserhaven_Munkegaten_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

160105

Etabl.navn:

Ekserserhaven/Munkegaten 2–4–6

Etablert år:

1806

Opprinnelig forsvarsgren:

Hæren

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Bakeri, depot, underoffiserskole

Opprinnelig operativ sammenheng

Anlegget i Munkegaten må ses i sammenheng med den dansknorske militære opprustningen i tilknytning til Napoleonskrigen. Kongeriket Danmark-Norge tok parti med Frankrike, noe som trakk norske havner og skip inn i krigshandlingene. Også i Trondheim forberedte man seg på krig, særlig etter britenes angrep på København i 1801 og 1807. Den militære opptrappingen ble forsterket ved krigen mot Sverige i 1808. Denne opptrappingen resulterte i økt behov for militære bygninger og utbedring av forsvarsverker.

Image "80478_170_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Bakeriet, Ekserserhuset og Befalsskolen kalles Militæretatens bygninger og ligger ved Munkegatens begynnelse like ved Domkirken. I sør grenser bygningene til den gamle Katedralskolen. Bygningene er tegnet av arkitekt Nicolai Wilhelm Gedde og oppført på begynnelsen av 1800-tallet.

Befalsskolen (inv. nr. 0001) er oppført i to etasjer i laftet tømmer med stående panel, og har saltak tekket med svart tegl. Ekserserhuset (inv. nr. 0002) er utført i en enkel bindingsverkskontruksjon med utvendig panel. Saltaket har enkel rød tegl. Bygningens gatefasade er symmetrisk oppbygget med en kraftig, klassiserende portal, flankert av fem vinduer på hver side. Bygningen ble omgjort til kontorlokale på slutten av 1980-tallet, slik at den opprinnelige romløsningen ikke er inntakt. Men opprinnelige interiørdetaljer er fortsatt synlige. Bakeriet (inv. nr. 0003) er oppført i én etasje med pusset mur og høyt valmet tak.

Historikk

Image "80478_171_01_a.jpg" without description

Bakeriet, Ekserserhuset og Underoffiserskolen ligger i enden av Munkegaten, i et miljø av eldre bygninger som bl.a. består av den fredete Katedralskolen og Nidarosdomen. Bygningene representerer militær byggevirksomhet under Napoleonskrigene, en periode med få bevarte bygninger i Norge.

1806: Ekserserhuset (Munkegaten 4) oppført.

1810: Bakeriet (Munkegaten 2) oppført.

1814: Underoffiserskolen (Munkegaten 6) bygget som ingeniørrvåpennets depot og senere underoffisersskole. Opprinnelige uthussbyggninger – sidebygning i sør, et materialhus og et stabbur bundet sammen av et plankegjerde – er senere revet.

1815: Undervisningen ved underoffiserskolen (etabl. 1804) igangsatt.

Ultimo 1800-tallet: Bakeriet forlenget langs Bispegaten. Det ble foretatt en del innvendige endringer, bl. a. ble inngangen forlagt til Bispegaten. Opprinnelig inngang er reetablert senere.

1930: Endring til 5. Divisjons skole.

1946: Endring til Forskolen i Trondheim, administrert av Distriktskommando Trøndelag (DKT).

1948–52: Forsvarets realskole.

1953: Forskolen i Trondheim.

1968–75: Befalsskolen for Infanteriet.

1975: Undervisningen flyttet til kasernen i Festningsgaten 2.

1975–98: Standkvarter for Distriktskommando Trøndelag. På slutten av 1980-tallet ble ekserserhuset omgjort til kontorbygning med store endringer i interiøret.

2004: Fredet ved forskrift.

2005: Solgt til Statsbygg.

Vern

Fredete inv.:

3

Totalt ant. inv.:

8

Ant. inv. m/vern:

3

Militæretatens bygninger i Munkegaten er alle oppført i løpet av de to første tiårene av 1800-tallet, og vitner om opprustningen og moderniseringen av militærvesenet i Danmark-Norge etter britenes angrep på Københhavn i 1801. Bygningene kan videre være en kilde til opplevelse av Trondheims viktige rolle som sentrum for militær aktivitet i Midt- og Nord-Norge. Bygningene er administrativt fredet.

De tre bygningene utgjør et helhetlig miljø med hensyn til byggestil og dimensjoner, og må videre ses i sammenheng med den nærliggende monumentale fredete Katedralskolen og den ruvende Domkirken. Selv om bygningene har gjennomgått en del endringer i eksteriør og særlig i interiør, har de fremdeles betydelig antikvarisk verdi som gode eksempler på militære bygninger fra begynnelsen av 1800-tallet.

Bygningenes militærhistoriske verdi, deres beliggenhet som del av et større miljø av verneverdige bygninger i Trondheim sentrum og deres relativt høye grad av autentisitet gjør at disse tre bygningene har særlig høy verdi som kulturminner. Bygningene er også sjeldne eksempler på bevart militær byggevirksomhet fra Napoleonskrigene.

Vernet avgrenses til bygningenes eksteriør og interiør, samt området rundt bygningene som anvist på kartet.

Merknad

Bygningene var administrativt fredet før de ble forskriftsfredet i 2004.

Image "80478_172_01_c.jpg" without description

Arkitekt Nicolai Wilhelm Gedde ga Ekserserhuset en symmetrisk oppbygget gatefasade med en kraftig, klassiserende portal.

Image "80478_172_02_c.jpg" without description

Selv om Ekserserhuset har gjennomgått til dels store endringer i interiøret, er opprinnelige interiørdetaljer fremdeles synlig.

160105 Ekserserhaven/Munkegaten 2–4–6

Image "80478_173_01_a.jpg" without description

Bygninger med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Depot og senere underoffiserskole

1814

0002

Ekserserhus

1806

0003

Bakeri

1810