Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_230_03_c.jpg" without description

Formagasinet, inv. nr. 0029.

Rinnleiret ligger i jordbruksmiljø, nær Rinnan stasjon som i dag er nedlagt. Et sidespor fører inn i leiren. Leirområdet som i stor grad er opparbeidet som grøntareale og flere bjørkealléer, utgjør sammen med veinettet landskapstrekk av stor miljømessig betydning. Til dette kommer et fonteneanlegg av nyere dato samt flere minnesmerker.

Leirbebyggelsen omfatter 57 bygninger, hvorav 28 foreslås vernet. Leirens eldste del danner etablissementets kjerne og framstår som en meget velregulert leir dominert av trehusbebyggelse. Den er symmetrisk bygget opp om en midtakse som opprinnelig utgjorde hovedatkomstveien til Rinnleiret. Anlegget er hierarkisk ordnet med stallene beliggende nederst i anlegget. Deretter følger mannskapsforlegninger, underoffisers- og offisersforlegninger, spisesal- og kjøkken-bygninger m. m. To tverrgående leirgater på tvers av hovedatkomstveien skiller de forskjellige funksjonstypene/bygningstypene fra hverandre. Den nyere bebyggelsen med bl. a. store verkstedbygg og flere tyskerbrakker ligger tilbaketrukket bak den eldre bygningsmassen, der særlig stall- og forlegningsbrakker dominerer bildet.

Det store fôrmagasinet, som ligger ved jernbanesporet i utkanten av leiren, utgjør i likhet med det nærliggende telthuset viktige funksjonstyper knyttet til det eldste anlegget.

Videre inngår gårdsanlegget (tidl. Svedjan gård) og oppsynsmannsboligen (tidl. hovedhus på Lille Svedjan) som integrerte deler av leiren. Dette illustrerer den tradisjonelle anleggsmåten for militærleire hvor man bebygger arealer som tidligere har vært opparbeidet til gårdsbruk.

De sentrale delene av det opprinnelige anlegget er i behold. Graden av opprinnelighet i eksteriører og interiører framstår som sterkt varierende, men anlegget som helhet er ikke vesentlig forringet.

Fant du det du lette etter?