Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneplanens formål, innhold og gyldighet

En verneplan er ingen plantype som er definert i plan- og bygningsloven eller kulturminneloven. Begrepet brukes imidlertid hyppig om ulike typer av planer innenfor kulturminneforvaltningen.

Verneplaner for enkeltanlegg innen Forsvaret kan sees på som delplaner under landsverneplanen og som en oppfølgning av denne.

En verneplan skal tjene følgende formål:

  1. Generelt å bidra til en bedre forvaltning av Forsvarets viktigste kulturmiljøer.
  2. Være et overordnet premissdokument for alle andre planer som Forsvaret utarbeider, dvs. alt fra etablissementsplaner til detaljerte planer for vedlikehold, skjøtsel og restaurering/istandsetting.
  3. Være utgangspunkt for eventuell fredning etter kulturminneloven og/eller regulering til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.
  4. Være et hjelpemiddel for forvaltningen, både for lokale, regionale og sentrale ledd i Forsvarsbygg, for brukere og antikvariske myndigheter.

Foreliggende verneplan inneholder historikk og informasjon om nåværende forhold innenfor Oscarsborg festning. Det er lagt vekt på visualisering i form av kart. Som grunnlagsinformasjon er det utarbeidet en katalogdel som for hvert enkelt inventar inneholder kart, tegninger og bilder, beskrivelse, historikk og vernevurdering. Katalogdelen er utgangspunkt for en samlet vernevurdering og inndeling i vernekategorier. Verneplanen gir anbefalinger for tiltak og metoder innenfor vedlikehold og restaurering foruten at den behandler enkelte foreslåtte tiltak mer spesifikt. Verneplanen er imidlertid ingen detaljplan. Slike må utarbeides særskilt, med verneplanen som premissdokument.

Verneplanen har ingen juridisk status utover å være en forvaltningsplan i Forsvaret, med gyldighet fra det tidspunkt den blir godkjent av Riksantikvaren. Siden planen er utarbeidet i samarbeid med Riksantikvaren, vil den også være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling vedrørende festningen.

Verneplanens gyldighetsområde begrenser seg til de arealer, bygninger og anlegg som er i Forsvarets eie (se kart).

Riksantikvaren har forutsatt å frede alle de nasjonale festningsverkene etter kulturminneloven. Verneplanens kategorisering og bestemmelser er utformet med tanke på å bli benyttet i en fredningssak. Fram til festningen ble fredet i 2014 var verneplanen bindende for Forsvarets egen forvaltning og retningsgivende for øvrige myndigheters beslutninger og forvaltning i området.