Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Om Evenes flystasjon

Evenes flystasjon i Nordland skal utvikles til å bli  en fremskutt base (QRA) for nye kampfly, F-35, og hovedbase for maritime patruljefly, P-8A.  Hovedbasen for kampfly bygges opp på Ørland flystasjon i Trøndelag.

Planarbeidet pågår

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har sendt over sitt forslag til reguleringsplan med vedlegg til planmyndigheten, Kommunal- og moderniserings departementet.

Forsvarsdepartementet ga Forsvarsbygg i oppdrag å sette i gang planarbeidet med utarbeidelse av en ny reguleringsplan for Evenes flystasjon i januar 2017. Etablering av fremskutt base for nye kampfly ble vedtatt i Stortinget 2012, mens etablering av hovedbasen for maritime patruljefly ble vedtatt i Stortinget i 2016. Planarbeidet er koordinert med de tre samarbeidende kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland (ETS). 

Hva kommer til Evenes flystasjon
Flystasjonen er Norges fremskutte base (QRA) for de nye kampflyene F35 og hovedbase for de maritime overvåkningsflyene P8-A og luftvern. Den fremskutte basen, Natos Quick Reaction Alert, er ment å stå fullt operativ innen 2022.

Innvesteringer
Investeringene som følger av langtidsplanen til Forsvaret (LTP) har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner i 2017. I tillegg kommer noe investeringer på nødvendig fornyelse av bygg og anlegg samt og kostnader til inventar, på ca. 600 millioner kroner.
Totalt på Evenes planlegger man å bruke vel 4,1 milliarder kroner på fornyelser og utbygging av ulike typer bygningsmasser samt flyoperative flater.

Fornyelse og tilpasninger
Det vil være behov for noe fornyelse av bygg og anlegg på flystasjonen samt mindre tilpasninger. Det meste av bygninger og anlegg inne på området skal brukes, og flystasjonen utvikles med prinsippet om mest mulig gjenbruk.

Byggestart
Midler for nyinvesteringer på Evenes ble behandlet av Stortinget i vårsesjonen 2019.
Det som planlegges er tilpasning av hangarer og bygging av tilstedevaktbygg for F-35, nybygg av kontorbygg, befalsforlegning, mannskapsforlegninger og sykestue, samt sikringstiltak. Det største byggeoppdraget her er hangaren til de maritime patruljeflyene med tilhørende operative flater. Estimert byggetid er beregnet til to og et halvt år.

Arealbehov
Det er ikke planlagt å forlenge rullebanen på Evenes. Studier i forbindelse med valg av Evenes viser at det er nok plass innenfor flystasjonens områder til å bygge opp nye Evenes flystasjon med de krav som stilles til virksomheten med flyoperative flater.

Informasjon
Bygging av flystasjonen på Evenes har en rekke milepæler i løpet av de nærmeste årene. Forsvarsbygg legger stor vekt på dialog med berørte parter og ser det som særs viktig å nå ut med viktig informasjon.

Det vil bli avholdt en rekke møter og åpne kontordager. Dette annonseres i pressen og legges ut på både kommunenes og Forsvarsbyggs nettsider.

Kontakt
E-post: post@forsvarsbygg.no
Telefon: 468 70 400
Post: Forsvarsbygg kampflybase, Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO


 

Evenes flystasjon

Fakta

  • I henhold til stortingsvedtaket fra 2012, skal det etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes, med permanent NATO QRA-beredskap og periodisk treningsvirksomhet.
  • Evenes vil være beredskapsbase med kontroll av luftrommene i nordområdene, og skal håndtere deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale, nordiske og allierte kampflyøvelser.
  • Basen skal bygges ut for å kunne håndtere QRA-oppdraget.
  • Basen vil få fasiliteter til å kunne støtte operasjoner av en rekke fly samtidig, og det skal bygges tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur.
  • Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-35 så snart F-35 overtar denne rollen fra F-16, foreløpig beregnet til 2021-2022.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.