Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet i den statlige reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. Det spesielle i denne sammenhengen er at det berører flere kommuner og to fylker, Nordland og Troms.

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg gjennomfører utredningsprosessen i samråd med KMD. Denne reguleringsplanen er første statlige reguleringsplan for Forsvaret.

Utgangspunktet for planarbeidet er at det skal være inntil 63000 m2 bygningsmasse,inkludert rehabilitering, inntil 1000 nye mannskaper, befal og ansatte.

Utkast til reguleringsplan oversendt til KMD mars 2019

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har sendt over sitt forslag til reguleringsplan med vedlegg til planmyndigheten, Kommunal- og moderniserings departementet (KMD). Det presiseres at planforslaget er foreløpig, og i den videre prosessen skal KMD behandle dette og deretter legge planen ut til offentlig ettersyn. Høring av planforslaget med frister for uttalelse vil skje på vanlig måte med varsel til berørte parter og kunngjøringer i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Planforslaget består av bestemmelser, plankart og planbeskrivelse samt vedlegg, og kan til orientering sees her:

Brev fra Forsvarsbygg til Forsvarsdepartementet 1. mars 2019

Brev fra Forsvarsdep. til KMD av 6. mars 2019

Evenes flystasjon reguleringsbestemmelser


Forslag til reguleringsplan

Plankart område Evenes

Evenes flystasjon planbeskrivelse


Konsekvensutredninger (KU)

KU temarapport Støy

KU temarapport grunn og vannmiljø

KU temarapport kulturminner og kulturmiljø

KU temarapport landbruk

KU temarapport reindrift

KU temarapport landskap

KU temarapport Lokal og regional utvikling

KU temarapport Naturmiljø

KU temarapport Nærmiljø og friluftsliv

KU temarapport Trafikk og veg 


Øvrige vedlegg

Miljøoppfølgingsplan ytre miljø Evenes

Miljørisikovurdering avisningskjemikalier Evenes

ROS analyse Evenes flystasjon


Tentative datoer i det videre planarbeidet

  • 1. kvartal 2019: Planforslag ut til offentlig ettersyn. 
  • 2. kvartal: Saksbehandling i Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniserings departementet. 
  • 2. kvartal: Åpne informasjonsmøter i Evenes og Skånland
  • 3. kvartal: Statlig reguleringsplan vedtatt.

Støytiltak

Reguleringsplanen vil gjennom bestemmelser klargjøre hvor det skal gjennomføres støytiltak.
Pr nå (mars 2019) er det ikke klart hvem som får tiltak. Det vil være klart når reguleringsplanen er vedtatt. De berørte vil deretter bli kontaktet av Forsvarsbygg.


 

Evenes flystasjon

Fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkningsfly

  • Samling av jagerfly og maritime patruljefly på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar, gir en kompakt og effektiv løsning som gir god beskyttelse av Luftforsvarets ressurser.

  • I tillegg er Evenes et område som er viktig for mottak av allierte styrker.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.