Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet i den statlige reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. Det spesielle i denne sammenhengen er at det berører flere kommuner og to fylker, Nordland og Troms.

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg gjennomfører utredningsprosessen i samråd med KMD. Denne reguleringsplanen er første statlige reguleringsplan for Forsvaret.

Utgangspunktet for planarbeidet er at det skal være inntil 63000 kvadratmeter bygningsmasse, inkludert rehabilitering, inntil 1000 nye mannskaper, befal og ansatte.

Varsel om høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan

Det varsles med dette om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. Reguleringsplanen legger til rette for kommende utbygginger innenfor planområdet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte planprogram for planarbeidet 26.juni 2018.

Arbeidet gjennomføres som en statlig planprosess etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 6.4 og 12.2. Dine innspill er viktige for planprosessen. Alle som ønsker det kan komme med synspunkter og innspill til planforslaget.

Reguleringsplanen omfatter både de sivile og de militære deler av flystasjonen/lufthavnen. Planområdet fremgår av kartskissen.
Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg gjennomfører planprosessen i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forslaget til reguleringsplan er også tilgjengelig på:
www.evenes.kommune.no
www.skanland.kommune.no

Forslaget er også lagt ut som papirutgave på rådhusene i Bogen og på Evenskjer, samt på Skånland bibliotek.

I forbindelse med høringen av planen vil det bli avholdt åpne informasjonsmøter i Evenes og Skånland kommuner. 6. mai i Evenes kommune og 9. mai i Skånland. Se egen artikkel om dette.

Spørsmål vedrørende planarbeidet rettes til:
Forsvarsbygg v/Margrete B. Dahl, e-post: margrete.dahl@forsvarsbygg.no

Skriftlige merknader/innspill sendes til Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum,
0103 Oslo eller epost postmottak@forsvarsbygg.no innen 7. juni 2019. Merknadene merkes «Reguleringsplan Evenes».

Plandokumenter med konsekvensutredninger:


Forslag til reguleringsplan

Plankart område Evenes

Evenes flystasjon reguleringsbestemmelser

Evenes flystasjon planbeskrivelse


Konsekvensutredninger (KU)

KU temarapport Støy

KU temarapport grunn og vannmiljø

KU temarapport kulturminner og kulturmiljø

KU temarapport landbruk

KU temarapport reindrift

KU temarapport landskap

KU temarapport Lokal og regional utvikling

KU temarapport Naturmiljø

KU temarapport Nærmiljø og friluftsliv

KU temarapport Trafikk og veg 


Øvrige vedlegg

Miljøoppfølgingsplan ytre miljø Evenes

Miljørisikovurdering avisningskjemikalier Evenes

ROS analyse Evenes flystasjon


Tentative datoer i det videre planarbeidet

  • 2. kvartal: Åpne informasjonsmøter i Evenes og Skånland
  • 3. kvartal: Saksbehandling i Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniserings departementet. 
  • 3/4. kvartal: Statlig reguleringsplan vedtatt.

Støytiltak

Reguleringsplanen vil gjennom bestemmelser klargjøre hvor det skal gjennomføres støytiltak.
Det ikke klart hvem som får tiltak før reguleringsplanen er vedtatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De berørte vil deretter bli kontaktet av Forsvarsbygg.


 

Fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkningsfly

  • Samling av jagerfly og maritime patruljefly på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar, gir en kompakt og effektiv løsning som gir god beskyttelse av Luftforsvarets ressurser.

  • I tillegg er Evenes et område som er viktig for mottak av allierte styrker.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.