Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet i den statlige reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. Det spesielle i denne sammenhengen er at det berører flere kommuner og to fylker, Nordland og Troms.

Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg gjennomfører utredningsprosessen i samråd med KMD. Denne reguleringsplanen er første statlige reguleringsplan for Forsvaret.

Utgangspunktet for planarbeidet er at det skal være inntil 63000 kvadratmeter bygningsmasse, inkludert rehabilitering, inntil 1000 nye mannskaper, befal og ansatte.

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan gjennomført

Det er gjennomført offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. Reguleringsplanen legger til rette for kommende utbygginger innenfor planområdet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte planprogram for planarbeidet 26.juni 2018.

Arbeidet er gjennomført som en statlig planprosess etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens §§ 6.4 og 12.2.

Reguleringsplanen omfatter både de sivile og de militære deler av flystasjonen/lufthavnen. Planområdet fremgår av kartskissen.
Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg har gjennomført planprosessen i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forslaget til reguleringsplan er også tilgjengelig på:
www.evenes.kommune.no
www.skanland.kommune.no

Forslaget er også lagt ut som papirutgave på rådhusene i Bogen og på Evenskjer, samt på bibliotek i nye Tjeldsund kommune.

I forbindelse med høringen av planen er det avholdt åpne informasjonsmøter i Evenes og Skånland kommuner. 6. mai i Evenes kommune og 9. mai i Skånland i 2019. 

Plandokumenter med konsekvensutredninger:


Forslag til reguleringsplan - revidert 2020

Plankart område Evenes

Evenes flystasjon reguleringsbestemmelser

Evenes flystasjon planbeskrivelse


Konsekvensutredninger (KU)

KU temarapport Støy

KU temarapport grunn og vannmiljø

KU temarapport kulturminner og kulturmiljø

KU temarapport landbruk

KU temarapport reindrift

KU temarapport landskap

KU temarapport Lokal og regional utvikling

KU temarapport Naturmiljø

KU temarapport Nærmiljø og friluftsliv

KU temarapport Trafikk og veg 


Øvrige vedlegg

Miljørisikovurdering avisningskjemikalier Evenes

ROS analyse Evenes flystasjon


Tentative datoer i det videre planarbeidet

  • 2. kvartal 2019: Åpne informasjonsmøter i Evenes og Skånland
  • 3. kvartal 2019: Saksbehandling i Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniserings departementet. 
  • 2020: Statlig reguleringsplan vedtatt i departementet.

Støytiltak

Reguleringsplanen vil gjennom bestemmelser klargjøre hvor det skal gjennomføres støytiltak.
Det ikke klart hvem som får tiltak før reguleringsplanen er vedtatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De berørte vil deretter bli kontaktet av Forsvarsbygg.


 

Fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkningsfly

  • Samling av jagerfly og maritime patruljefly på Evenes, beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar, gir en kompakt og effektiv løsning som gir god beskyttelse av Luftforsvarets ressurser.

  • I tillegg er Evenes et område som er viktig for mottak av allierte styrker.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.